Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: out. 33 total hits in 11 transcripts.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Ul'egə pulgəil.
ul'egə pulgə -(A)j -l
grass come.out -pfv -nmlz
grass прийти.из -pfv -nmlz
Overgrown with grass.
Травой заросла.
Conversation (TY0001) (18)
Aduŋ laːmə pulgərəiŋik, pulgərəiŋik [...]
adu -ŋ laːmə pul -Gə -RAi -ŋi -k pul -Gə -RAi -ŋi -k
vis -attr dog come.out -intr -tr.punct -pl -imp.2 come.out -intr -tr.punct -pl -imp.2
vis -attr собака прийти.из -intr -tr.punct -pl -imp.2 прийти.из -intr -tr.punct -pl -imp.2
(Turning to the members of her family) Take that dog out, take him out [...]
Эту собаку из квартиры выведите, выведите.
Pear Story (TY1001) (2)
Taŋ pureːpə pulgəil'əlŋudəγə taŋ pureːlə pulgərəil'əld'ə göde aptaːnum, karziːnəpulγə aptaːnum.
ta -ŋ pureː -pə pul -GAi -l'əl -ŋu -dəγə ta -ŋ pureː -lə pul -Gə -RAi -l'əl -j(ə) köde aptə -nu -m korzina.R -p(ul) -γə aptə -nu -m
dist -attr berry -pl come.out -intr.punct -ev -3pl -3.ds.cvb dist -attr berry -acc come.out -intr -tr.punct -ev -s.ptcp person collect -ipfv -tr.3 basket.R -pl -loc pick -ipfv -tr.3
dist -attr berry -pl прийти.из -intr.punct -ev -3pl -3.ds.cvb dist -attr berry -acc прийти.из -intr -tr.punct -ev -s.ptcp человек collect -ipfv -tr.3 basket.R -pl -loc pick -ipfv -tr.3
When these berries were ripe, the man who grew these berries was picking them, picking them in baskets.
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Kańeːšnə, i taːk pajoːjnəŋ ewrətčək, tideŋ pureː pulgəidəγə onnoːγor.
konečno.R i.R tak.R poi -oːl -(j)nə -ŋ ewrə -t(ə) -jək tide -ŋ pureː pul -GAi -dəγə onnoːγor.Y
of.course.R and.R so.R many -stat -adv -fc walk -fut -intr.2sg invis -attr berry come.out -intr.punct -3ds.cvb even.Y
of.course.R and.R так.R много -stat -adv -fc идти -fut -intr.2sg invis -attr berry прийти.из -intr.punct -3ds.cvb even.Y
Of course, you'll have to go many times anyway, especially when those berries appear.
Конечно, и так много раз будешь ходить, тем более когда те ягоды вырастут.
Pear story (TY1005) (1)
Taːt l'eːnudəγə tuŋ köde waːj puren pulgəč tude taŋ pureːpul waːj aptaːčər, pulgəil'əldəγə maːrqən öː, vilasipeːtńəi öːk kelui.
taːt l'e -nu -dəγə tu -ŋ köde waːj pure -n pul -GAi -j tude ta -ŋ pureː -p(ul) waːj aptə -(iː)čə -r pul -GAi -l'əl -dəγə maːrqə -ND öː velosiped.R -ń(ə) -j(ə) öː -k kel(u) -j
so be -ipfv -3ds.cvb prox -attr person also above -adv.prol come.out -intr.punct -intr.3 3sg.gen dist -attr berry -pl also collect -purp -ss.circ.cvb come.out -intr.punct -ev -3ds.cvb one -gen child bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp child -mod.pred come -intr.3
так быть -ipfv -3ds.cvb prox -attr человек тоже над -adv.prol прийти.из -intr.punct -intr.3 3sg.gen dist -attr berry -pl тоже collect -purp -ss.circ.cvb прийти.из -intr.punct -ev -3ds.cvb один -gen ребенок bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp ребенок -mod.pred прийти -intr.3
After that, that man went up again to gather his pears, and when he went up, a child, a child with a bicycle came.
Picture elicitation (TY1206) (2)
[tete] Tuŋ [pai] paipə pude pulgəirələk kerewələ nimeŋiń toneːnuni, saːlə meńdələk.
* tu -ŋ paipə pude pul -GAi -R(ə)lək korova.R -lə nime -ŋiń tono -nun -j saːl -lə meŃD' -R(ə)lək
* prox -attr woman outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb cow.R -acc house -dat chase -hab -intr.3 tree -acc take -ss.ant.cvb
* prox -attr женщина снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb корова.R -acc дом -dat chase -hab -intr.3 дерево -acc взять -ss.ant.cvb
This woman went out and chased a cow home, with a stick.
Finite story (TY1008) (2)
Qad'ir lačil wajidə mə=čamumui. Pažaːrnik, pažaːrnikpələŋ pulgəiŋul. Tideŋ nimeŋiń mə=köluŋi.
qad'ir lačil wajidə mə= čomo -mu -j požarnik.R požarnik.R -pə -lə -ŋ pul -GAi -ŋu -l tide -ŋ nime -ŋiń mə= kel(u) -ŋi
dp fire still aff= big -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc come.out -intr.punct -3pl -sf invis -attr house -dat aff= come -intr.3pl
dp огонь все:еще aff= большой -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc прийти.из -intr.punct -3pl -sf invis -attr дом -dat aff= прийти -intr.3pl
The fire was still getting bigger. The firemen went out and came to that house.
Finite story (TY1009) (1)
Kinek ńeːnullək tilifoːnək, taːt l'er pude pulgəč, torońəi köde, pude pulgəirələk alun kereːnui, qomońəi ködeŋiń sespədəγə paidunaːm, ee, tudel buolla əl=mönd'əi.
kin -ə -k ńeː -nu -R(ə)lək telefon.R -lək taːt l'e -r pude pul -GAi -j toro -ń(ə) -j(ə) köde pude pul -GAi -R(ə)lək al -u -n ker -Aː -nu -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -naː -m ee tude -l buolla.Y əl= mönd'ə -(A)j
who -0 -mod.pred call -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins so be -ss.circ.cvb outside come.out -intr.punct -intr.3 black -intr -s.ptcp person outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
кто -0 -mod.pred звать -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins так быть -ss.circ.cvb снаружи прийти.из -intr.punct -intr.3 черный -intr -s.ptcp человек снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
He called someone on the phone, therefore he went out, the black man, and when he came out he went down and began to knock at the green man's door, oh, and he didn't wake up.
Finite story (TY1011) (3)
Tittə masiːnəγət pulgəirələk, l'elə, sukunə kuderəllək manŋi qad'ir "Quːsəik", tideŋ qomońəi gödeŋ "Eleːn" mani.
tittə mašina.R -γət pul -GAi -R(ə)lək l'e -lə sukun -lə kude -R(ə) -R(ə)lək mon -ŋi qad'ir quːsə -(A)j -k tide -ŋ qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ eleń mon -j
3pl.gen car.R -abl come.out -intr.punct -ss.ant.cvb hesit -acc thing -acc lie -tr -ss.ant.cvb say -intr.3pl dp jump -pfv -imp.2 invis -attr green/blue -intr -s.ptcp person -fc no say -intr.3
3pl.gen car.R -abl прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb hesit -acc вещь -acc лежать -tr -ss.ant.cvb сказать -intr.3pl dp прыгать -pfv -imp.2 invis -attr green/blue -intr -s.ptcp человек -fc no сказать -intr.3
They went out of their car, erm, spread out a cloth and then said "Jump!", and that green man said "No!".
Picture elicitation (TY1209) (1)
Maːrqən keipə, l'e moirəŋ (у нас-то как комнатного растения нету же, ящик), əə, saːd-awurγə (saːd~awur ящик говорят), saːd- awurγə, tude saːd-awur duduruː [pul] pulgid'ilə, mə=neme [pul] pulgəčələ moirəŋ mə=miraːnui.
maːrqə -ND keipə l'e moi -Rəŋ əə saːl -ND awur -γə saːl -ND awur -γə tude saːl -ND awur tuduruː pulgid'ilə mə= neme pul -GAi -j(ə) -lə moi -Rəŋ mə= mira -nu -j
one -gen man hesit hold -ss.sim.cvb hesit tree -gen container -loc tree -gen container -loc 3sg.gen tree -gen container inside plant aff= what come.out -intr.punct -s.ptcp -acc hold -ss.sim.cvb aff= walk -ipfv -intr.3
один -gen мужчина hesit держать -ss.sim.cvb hesit дерево -gen container -loc дерево -gen container -loc 3sg.gen дерево -gen container inside plant aff= что прийти.из -intr.punct -s.ptcp -acc держать -ss.sim.cvb aff= идти -ipfv -intr.3
A man was holding a thingo, uhm, in a box, in a box, holding within his box a plant, something growing, and walked..