Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: only:then. 2 total hits in 2 transcripts.
My early life (1)
Mirin ajiːnaːjə rukun, l'eː sukiń ajiːnunuŋ joːdəγanə.
mirin aji-nu-Aː-j(ə) sukun l'eː sukiń aji-nun-u-ŋ joːdəγanə
only:then shoot-IMPF-INCH-PTC thing DP arbitrarily shoot-HAB-0-TR.1SG apparently
only:then стрелять-ИМПФ-ИНХ-ПРИЧ вещь DP arbitrarily стрелять-ХАБ-0-TR.1ЕД apparently
I was a beginner at shooting, I probably shot just like that (arbitrarily).
Я только начал стрелять, просто так (без цели) стрелял, наверное.
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Taŋ l'əllək, waːj sewrələk, d'e qad'ir, tite l'əγa saγanaːrələk, əə, mirin kelul'əldə tittə lukunburəbəγa, qad'ir [čaːj lew] čaːjlə lawnaːl'əlŋumlə, lewdeːnunl'əlŋu.
ta-ŋ l'ə-rələk waːj seg-rələk dʒe.Y qad'ir tite l'ə-γa saγanə-Aː-rələk əə mirin kelu-l'əl-rə tittə lukul-N pure-bə-γa qad'ir čaj.R leg čaj.R-lə law-nu-Aː-l'əl-ŋu-m(ə)lə leg-də-nun-l'əl-ŋu
DEM.DIST-FC be-SS.PF.CVB again enter-SS.PF.CVB DP.Y DP so HESIT-LOC sit-INCH-SS.PF.CVB HESIT only:then come-EV-SS.IMPF.CVB 3PL earth-GEN above-LOC.NMLZ-LOC DP tea.R eat tea.R-FOC drink-IMPF-INCH-EV-PL-OF.3SG eat-INTR-HAB-EV-PL
DEM.DIST-FC быть-SS.ПРФ.КОНВ снова войти-SS.ПРФ.КОНВ DP.Y DP так HESIT-ЛОК сидеть-ИНХ-SS.ПРФ.КОНВ HESIT only:then прийти-EV-SS.ИМПФ.КОНВ 3МН earth-ГЕН над-ЛОК.НМЛЗ-ЛОК DP tea.R есть tea.R-ФОК drink-ИМПФ-ИНХ-EV-МН-OF.3ЕД есть-ИНТР-ХАБ-EV-МН
Having done that, they would go inside again, sit in their place, and, as soon as they would arrive in the new place, they started drinking tea and eat.
Так сделав, опять заходят, на свое место садятся, приехавшие на новое место начинают пить чай, кушать.