Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: only. 51 total hits in 12 transcripts.
Pear story (TY1003) (1)
Ičoːləqənə taŋ ködeŋ taːt nemolləŋ əl=uːsəičoːn, ičoːrəŋ moːrqoːn uːčič.
ičoː -ləqənə(ŋ) ta -ŋ köde(ŋ) taːt neme(ŋ) -(ŋ)olləŋ əl= uː -s(ə) -(A)j -čoːn ičoː -Rəŋ moːrqoːn uː -čiː -j
look -1/2pl.ds.cond.cvb dist -attr person.fc so what -acc.contr neg= go -caus -pfv -ss.priv.cvb look -ss.sim.cvb only go -intr.punct -intr.3
смотреть -1/2pl.ds.cond.cvb dist -attr человек.fc так что -acc.contr neg= идти -caus -pfv -ss.priv.cvb смотреть -ss.sim.cvb only идти -intr.punct -intr.3
We saw that that man didn't take anything, he just looked and passed by.
Pear story (TY1002) (1)
Taŋ tude moŋoγənə meńdələk köːd'əd-öːŋ jaːn jaːwələkə, jaːn jaːwələkək aq tadimlə, tuŋ öːrpə, öːŋiń.
ta -ŋ tude moŋo -γənə meŃD' -R(ə)lək köːd'ə -ND öː -ŋ jaː -ND jabloko.R jaː -ND jabloko.R -ə -k aq taND -jiː -m(ə)lə tu -ŋ öː -pə öː -ŋiń
dist -attr 3sg.gen cap -def.acc take -ss.ant.cvb male -gen child -fc three -gen apple.R three -gen apple.R -0 -mod.pred only give -tr -of.3sg prox -attr child -pl child -dat
dist -attr 3sg.gen cap -def.acc взять -ss.ant.cvb male -gen ребенок -fc три -gen apple.R три -gen apple.R -0 -mod.pred only дать -tr -of.3sg prox -attr ребенок -pl ребенок -dat
He took his hat, and the boy gave three apples only, to these children.