Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: obl. 103 total hits in 22 transcripts.
Pear story (TY1005) (3)
Taŋ öːŋ l'eŋ [moŋodəg], ee, moŋodəγənə uːseːm buolla.
ta -ŋ öː -ŋ l'e -ŋ ee moŋo -də -γənə uː -s(ə) -m buolla.Y
dist -attr child -fc hesit -fc intj cap -3poss.obl -def.acc go -caus -tr.3 dp.Y
dist -attr ребенок -fc hesit -fc intj cap -3poss.obl -def.acc идти -caus -tr.3 dp.Y
That boy, uhm, he brought him his hat.
Picture elicitation (TY1205) (4)
Paːd'əd-öː maːrqən köːd'əd-öːγənə joːdəγə paim.
paːd'ə -ND öː maːrqə -ND köːd'ə -ND öː -γənə joː -də -γə pai -m
female -gen child one -gen male -gen child -def.acc head -3poss.obl -loc hit -tr.3
female -gen ребенок один -gen male -gen ребенок -def.acc голова -3poss.obl -loc hit -tr.3
(Who is the girl hitting?) The girl is hitting a boy on the head.
Finite story (TY1010) (4)
L'eŋiń, d'e tarańəi köde [ma] maːlək mə=quːsəč. Lačil mə=keluj [ńi] tude l'edəγə, nimedəγə l'ei, ńimeːdəγə keːjeː jedeč.
l'e -ŋiń d'e.Y toro -ń(ə) -j(ə) köde maːlək mə= quːsə -(A)j -j lačil mə= kel(u) -j tude l'e -də -γə nime -də -γə l'e -j ńim -Aː -dəγə keːjeː jed -(A)j -j
hesit -dat dp.Y black -intr -s.ptcp person dp aff= jump -pfv -intr.3 fire aff= come -intr.3 3sg.gen hesit -3poss.obl -loc house -3poss.obl -loc hesit -intr.3 extinguish -intr.punct -3ds.cvb in.front appear -pfv -intr.3
hesit -dat dp.Y черный -intr -s.ptcp человек dp aff= прыгать -pfv -intr.3 огонь aff= прийти -intr.3 3sg.gen hesit -3poss.obl -loc дом -3poss.obl -loc hesit -intr.3 extinguish -intr.punct -3ds.cvb в.перед появиться -pfv -intr.3
Uhm, the black man jumped, he had to (=maːlək), the fire came into his thingo, in the house, it appeared in front of his house.
Finite story (TY1008) (3)
Jaunər mər=aːwəŋi, все спят. Nimepədəγə, nimepəgi mər=edeːnui.
jaunə -r mə -r= aːwə -ŋi Nime -pə -də -γə nime -pə -gi mə -r= eND -Aː -nu -j
all -s.pred aff -0= sleep -intr.3pl house -pl -3poss.obl -loc house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
весь -s.pred aff -0= спать -intr.3pl дом -pl -3poss.obl -loc дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
Everybody was asleep. In their house, their house was burning.
Pear story (TY1002) (2)
Tuŋ öː naγajoːldəγənə jöːrələk tudiń köldələk qaja tuŋ öːγənə waːj čambiːnaːŋaː, [pu] pureːdəγənə jaunoː karziːnədəγə kuderəŋaː.
tu -ŋ öː naγa -j -oːl -də -γənə jöː -R(ə)lək tude -i -ń kel(u) -R(ə)lək khaja.Y tu -ŋ öː -γənə waːj čambə -jiː -naː -ŋa(m) pureː -də -γənə jaunə -oː korzina.R -də -γə kude -R(ə) -ŋa(m)
prox -attr child fall -0 -res -3 -def.acc see -ss.ant.cvb 3sg -0 -def.dat come -ss.ant.cvb dp.Y prox -attr child -def.acc also help -tr -inch -tr.3pl berry -3poss.obl -def.acc all -o.pred basket.R -3poss.obl -loc lie -tr -tr.3pl
prox -attr ребенок fall -0 -res -3 -def.acc видеть -ss.ant.cvb 3sg -0 -def.dat прийти -ss.ant.cvb dp.Y prox -attr ребенок -def.acc тоже помогать -tr -inch -tr.3pl berry -3poss.obl -def.acc весь -o.pred basket.R -3poss.obl -loc лежать -tr -tr.3pl
They saw how this child fell, came to him and started helping this child, they put all the berries in his basket.
Finite story (TY1009) (3)
Taːt l'er waːji tude nimegindəγə [...] iŋeːnaːr waːji mə=quːsəč.
taːt l'e -r waːj tude nime -gində -γə iŋeː -naː -r waːj mə= quːsə -(A)j -j
so be -ss.circ.cvb also 3sg house -3poss.obl -loc fear -inch -ss.circ.cvb also aff= jump -pfv -intr.3
так быть -ss.circ.cvb тоже 3sg дом -3poss.obl -loc fear -inch -ss.circ.cvb тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
And so, fearing in his own house [...] he also jumped.
(5)
Taŋ aːrəirələk taŋ [kod'] köːd'əd-öːrpəŋ keluŋudəγə moŋodəγənə, moŋodəγənə kečiːrəŋ keluŋudəγə teːŋdə maːrqən pureːk tadimlə.
ta -ŋ aː -RAi -R(ə)lək ta -ŋ köːd'ə -ND öː(ŋ) -pə(ŋ) kel(u) -ŋu -dəγə moŋo(ŋ) -də -γənə moŋo(ŋ) -də -γənə keči -Rəŋ kel(u) -ŋu -dəγə teː -(lə)G(u)də(ŋ) maːrqə -ND pureː(ŋ) -k taND -iː -m(ə)lə
dist -attr stop -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen child -pl.fc come -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc bring -ss.sim.cvb come -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir one -gen berry -mod.pred give -tr -of.3sg
dist -attr остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen ребенок -pl.fc прийти -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc принести -ss.sim.cvb прийти -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir один -gen berry -mod.pred дать -tr -of.3sg
When he stopped, these boys came (to him) and brought him his cap, cap, they came there and he gave them a berry.
Pear story (TY1003) (5)
Taŋ aːrəirələk taŋ [kod'] köːd'əd-öːrpəŋ keluŋudəγə moŋodəγənə, moŋodəγənə kečiːrəŋ keluŋudəγə teːŋdə maːrqən pureːk tadimlə.
ta -ŋ aː -RAi -R(ə)lək ta -ŋ köːd'ə -ND öː(ŋ) -pə(ŋ) kel(u) -ŋu -dəγə moŋo(ŋ) -də -γənə moŋo(ŋ) -də -γənə keči -Rəŋ kel(u) -ŋu -dəγə teː -(lə)G(u)də(ŋ) maːrqə -ND pureː(ŋ) -k taND -iː -m(ə)lə
dist -attr stop -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen child -pl.fc come -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc bring -ss.sim.cvb come -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir one -gen berry -mod.pred give -tr -of.3sg
dist -attr остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen ребенок -pl.fc прийти -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc принести -ss.sim.cvb прийти -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir один -gen berry -mod.pred дать -tr -of.3sg
When he stopped, these boys came (to him) and brought him his cap, cap, they came there and he gave them a berry.
Finite story (TY1011) (5)
Tideŋ ńamučəńd'ə köde nimedəγə waːji mər=ed'eːnaːj, taːt maːlək mə=quːsəč.
tide -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde nime -də -γə waːj mə -r= eND -Aː -naː -j taːt maːlək mə= quːsə -(A)j -j
invis -attr redness -intr -s.ptcp person house -3poss.obl -loc also aff -0= burn -intr.punct -inch -intr.3 so dp aff= jump -pfv -intr.3
invis -attr redness -intr -s.ptcp человек дом -3poss.obl -loc тоже aff -0= burn -intr.punct -inch -intr.3 так dp aff= прыгать -pfv -intr.3
It had also started burning in the red man's room, too, so he too had to jump.
Pear Story (TY1001) (2)
Pureːpəgi pömörčil'əlŋudəγə tadaː, wol'dəγə, əə, l'elək, joːraːnui öːrpə, köːd'əd-öːrpə, l'ukud öːrpə waːj l'eŋi.
pureː -pə -gi pömö -R(ə) -(uː)ji -l'əl -ŋu -dəγə ta -Raː wal' -də -γə əə l'e -lək joːrə -nu -j(ə) öː -pə köːd'ə -ND öː -pə juku -ND öː -pə waːj l'e -ŋi
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp child -pl male -gen child -pl small -gen child -pl also be -intr.3pl
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp ребенок -pl male -gen ребенок -pl маленький -gen ребенок -pl тоже быть -intr.3pl
The berries rolled away there, around him, erm, and some children that were playing, boys, little children, were also there.