Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: o. 30 total hits in 6 transcripts.
Conversation (TY0001) (22)
Qad'ir taŋńə jaunoː legui l'eː.
qad'ir ta -ŋńə jaunə -oː leg -u -j l'eː
dp dist -n all -o.pred eat -0 -tr.1pl dp
dp dist -n весь -o.pred есть -0 -tr.1pl dp
We ate it all up.
Вот это мы всё съели.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Kinek qadaː saγanəjoːlgi, jaunoː.
kin -ə -k qa -Raː saγanə -j -oːl -l -gi jaunə -oː
who -0 -mod.pred qu -adv sit -0 -res -nom -3 all -o.pred
кто -0 -mod.pred qu -adv сидеть -0 -res -nom -3 весь -o.pred
Who lived where, everything (sc. we noted in the scheme).
Кто там живёт, всё (показал).
Life story (TY0005) (3)
Qad'ir tadaːt kerd'eːr puːsə neme jaunoː weːnaːnunuŋ.
qad'ir ta -Raː -t kerd'i -Aː -r pušče.R neme jaunə -oː weː -naː -nun -u -ŋ
dp dist -adv -adv.abl boast -inch -ss.circ.cvb more.R what all -o.pred do -inch -hab -0 -tr.1sg
dp dist -adv -adv.abl boast -inch -ss.circ.cvb больше.R что весь -o.pred делать -inch -hab -0 -tr.1sg
Then I would began to boast and to do even more of everything.
Потом, начиная хвастаться и начинает делать еще много все.
Pear story (TY1004) (1)
Aːrəirələk l'eː iːtteː aγoːrələk, l'elə, karziːnələ jaunoː med'l'əlum.
aː -RAi -R(ə)lək l'eː iːt -deː oγ -oːl -R(ə)lək l'e -lə korzina.R -lə jaunə -oː meŃD' -l'əl -u -m
stop -intr.punct -ss.ant.cvb dp long -dim stand -res -ss.ant.cvb hesit -acc basket.R -acc all -o.pred take -ev -0 -tr.3
остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dp длинный -dim стоять -res -ss.ant.cvb hesit -acc basket.R -acc весь -o.pred взять -ev -0 -tr.3
He stopped, stood a while, and took the whole, erm, basket.
Pear story (TY1002) (2)
Tadaːt, tuŋ ködelə ičoːrəŋ maːrqən karziːnədəγənə jaunoː tude viləsipeːtqə guderəllək mə=keweč.
ta -Raː -t tu -ŋ köde -lə ičoː -Rəŋ maːrqə -ND korzina.R -də -γənə jaunə -oː tude velosiped.R -γə kude -R(ə) -R(ə)lək mə= kew -(A)j -j
dist -adv -adv.abl prox -attr person -acc look -ss.sim.cvb one -gen basket.R -3poss.obl -def.acc all -o.pred 3sg.gen bicycle.R -loc lie -tr -ss.ant.cvb aff= go.away -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl prox -attr человек -acc смотреть -ss.sim.cvb один -gen basket.R -3poss.obl -def.acc весь -o.pred 3sg.gen bicycle.R -loc лежать -tr -ss.ant.cvb aff= идти.прочь -pfv -intr.3
Then, when he saw this man, he put one whole basket on his bicycle and left.
Pear story (TY1000) (1)
Tadaːt l'e tan jaunoː ögötəllək "Keweik!", manŋi joːdəγənə (əl=aruːńəi kinek l'e taːt), mə=keweč.
ta -Raː -t l'e ta -n jaunə -oː öge -tə -R(ə)lək kew -(A)j -k mon -ŋi joːdəγənə əl= aruː(ŋ) -ń(ə) -j(ə) kino.R -k l'e taːt mə= kew -(A)j -j
dist -adv -adv.abl hesit dist -0 all -o.pred stand -caus -ss.ant.cvb go.away -pfv -imp.2 say -intr.3pl apparently neg= word -v.propr -s.ptcp film.R -mod.pred hesit so aff= go.away -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl hesit dist -0 весь -o.pred стоять -caus -ss.ant.cvb идти.прочь -pfv -imp.2 сказать -intr.3pl apparently neg= слово -v.propr -s.ptcp film.R -mod.pred hesit так aff= идти.прочь -pfv -intr.3
And then, when they straightened everything up, they said "Go on", probably (it was a film without words, wasn't it), and he went on.