Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: now. 114 total hits in 12 transcripts.
Travelling to the tundra (5)
Aa, id'eː, id'eː, aa.
aha id'eː id'eː aha
INTJ now now INTJ
МЕЖД сейчас сейчас МЕЖД
Yeah, now, now, yeah.
Ага, сейчас, сейчас, аа.
Conversation between siblings (TY0002) (11)
Id'eː...
id'eː
now
сейчас
Now...
Сейчас…
Conversation (TY0001) (83)
Id'eː...
id'eː
now
сейчас
Now...
Сейчас...
My early life (5)
"Aa, mol l'eː", mod'əŋ, "taŋ id'eː, voːt, oːŋoːd'əŋ".
aha mol l'eː mon-jə(ŋ) ta-ŋ id'eː vot.R oːŋoːl-jə(ŋ)
INTJ DP DP say-INTR.1SG DEM.DIST-ATTR now DP.R young-INTR.1SG
МЕЖД DP DP сказать-ИНТР.1ЕД DEM.DIST-ATTR сейчас DP.R молодой-ИНТР.1ЕД
"Oh, OK", I said, "but I’m still young".
"А, ладно,-сказал я,-но я еще молодой".
Fire lighting rituals (TY0004) (2)
Met id'eː titin tidaː mit l'ukoːləqa mit čiː qoːdəŋ lačilə lögitəlpəgi ńeːd'itməŋ.
met id'eː tit-ŋiń tide-daː mit juku-oːl-ləqa mit čiː qoːdə-ŋ lačil-lə lögi-t(ə)-l-p(ə)-gi ńeːd'i-t(ə)-məŋ
1SG now 2PL-DAT DEM.INVIS-ADV 1PL small-STAT-1/2PL.DS.CVB 1PL people how-FC fire-ACC eat-CAUS-ACT.NMLZ-PL-3POSS tell-FUT-OF.1/2SG
1ЕД сейчас 2МН-ДАТ DEM.INVIS-ADV 1МН маленький-STAT-1/2МН.DS.КОНВ 1МН народ как-FC огонь-АКК есть-CAUS-ACT.НМЛЗ-МН-3POSS говорить-ФУТ-OF.1/2ЕД
I shall now tell you how our parents used to feed fire a long time ago, when we were little.
Я сейчас вам расскажу, как давно, когда мы были маленкими, наши родители кормили огонь.
Fire and the evil man (TY0003) (1)
Id'eː čaːj lawrələk lewdələk sukun [bur] e, wajid'aː əl=čiŋičərejdəγa mər=ət=qanaːjəŋ.
id'eː čaj.R law-rələk leg-rələk sukun e wajid'aː əl=čiŋičə-r(ə)-ej-dəγa mə(r)=ət=qanaː-jə(ŋ)
now tea.R drink-SS.PF.CVB eat-SS.PF.CVB thing INTJ some:time NEG=darkness-V-PF-3.DS.CVB EX=COND=move:camp-INTR.1SG
сейчас tea.R drink-SS.ПРФ.КОНВ есть-SS.ПРФ.КОНВ вещь МЕЖД недолго НЕГ=темнота-ГЛ-ПРФ-3.DS.КОНВ EX=КОНД=move:camp-ИНТР.1ЕД
"I better have tea now, eat and move to another place before the night comes."
"Я лучше сейчас попью чай, покушаю и уеду на другое место, пока ночь не настала."
(1)
Tuŋ [tu] id'eː ten [mara] [kin] kiːneləŋ ičoːl.
tu -ŋ id'eː tu -n kino.R -lə(ŋ) ičoː -l
prox -attr now prox -adv film.R -pred.fc look -of.1pl
prox -attr сейчас prox -adv film.R -pred.fc смотреть -of.1pl
We have now seen a film.
Pear story (TY1003) (1)
Tuŋ [tu] id'eː ten [mara] [kin] kiːneləŋ ičoːl.
tu -ŋ id'eː tu -n kino.R -lə(ŋ) ičoː -l
prox -attr now prox -adv film.R -pred.fc look -of.1pl
prox -attr сейчас prox -adv film.R -pred.fc смотреть -of.1pl
We have now seen a film.
Finite story (TY1007) (2)
Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi ködeŋiń kelullək waːji manŋudəγə tudel waːji mə=qodaim.
id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń kel(u) -R(ə)lək waːj mon -ŋu -dəγə tude -l waːj mə= qodə -(A)j -m
now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person -dat come -ss.ant.cvb also say -3pl -3ds.cvb 3sg -nom also aff= lazy -pfv -tr.3
сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек -dat прийти -ss.ant.cvb тоже сказать -3pl -3ds.cvb 3sg -nom тоже aff= lazy -pfv -tr.3
Now they came to the man dressed in red and also told him (sc. to jump), but he also doesn't want to.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Id'eː teńi kin paipəpul saːlə maiŋumlə, tan köːd'əd-öːrpəpul laujəd oːčək maiŋumlə.
id'eː tu -Raː ki -ND paipə -p(ul) saːl -lə moi -ŋu -m(ə)lə ta -n köːd'ə -ND öː -pə -p(ul) laujə -ND oː -jə -k moi -ŋu -m(ə)lə
now prox -adv two -gen woman -pl tree -pred hold -3pl -of.3sg dist -adv male -gen child -pl -pl water -gen scoop -n -mod.pred hold -3pl -of.3sg
сейчас prox -adv два -gen женщина -pl дерево -pred держать -3pl -of.3sg dist -adv male -gen ребенок -pl -pl вода -gen ковш -n -mod.pred держать -3pl -of.3sg
Now here, two women hold sticks, and boys hold water laddles.