Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: move. 21 total hits in 6 transcripts.
Wild reindeer (5)
Taːt weːdə qanaːjəli.
taːt weːdə qanaː-j(ə)li
so differently move.camp-INTR.1PL
так differently move.стоянка-ИНТР.1МН
So we moved to another place.
Так на другое место откочевали.
Conversation (TY0001) (1)
Qanaːr qanaːr köll'əlŋi, Sveːtə...
qan -Aː -r qan -Aː -r kel(u) -l'əl -ŋi Sveta.R
move -intr.punct -ss.circ.cvb move -intr.punct -ss.circ.cvb come -ev -intr.3pl Sveta.R
move -intr.punct -ss.circ.cvb move -intr.punct -ss.circ.cvb прийти -ev -intr.3pl Sveta.R
They moved, moved over here, Sveta...
Переехали, Света ...
Life story (TY0005) (8)
Taŋ qanaːl, [qana] qanuːjil met əl=amud'iːl'əld'əŋ, qanaːl čičirkəγən uːdək oːrəńaːnull'əld'əŋ.
ta -ŋ qan -Aː -l qan -(uː)ji -l met əl= ama -jiː -l'əl -jə(ŋ) qan -Aː -l čičirkə -γən uːdək oːrə -ń(ə) -nun -l'əl -jə(ŋ)
dist -attr move -intr.punct -nmlz move -pluract -nmlz 1sg neg= good -tr -ev -intr.1sg move -intr.punct -nmlz length -prol always cry -intr -hab -ev -intr.1sg
dist -attr move -intr.punct -nmlz move -pluract -nmlz 1sg neg= хороший -tr -ev -intr.1sg move -intr.punct -nmlz length -prol всегда плакать -intr -hab -ev -intr.1sg
I didn't like that roaming, roaming around, I used to cry incessantly all the time we roamed.
Эта кочевка, кочевку не любила, все врема кочевки я плакала.
Conversation between siblings (TY0002) (5)
L'eː, əə, anaːn čaγad'əili [...], pude čaγad'əili.
l'eː əə anaːn čaγad'ə -j(ə)li pude čaγad'ə -j(ə)li
dp hesit very move -intr.1pl outside work -intr.1pl
dp hesit очень move -intr.1pl снаружи работать -intr.1pl
Yeah, ehm, we worked a lot, we worked outside.
Вот, мы очень много работали, на улице работали.
My early life (1)
Pastukpulńəŋ qoːdəŋ ńeːd'iːl, ńaγa čaγad'aːl, taŋ staːdə qoːdəl'əjoːlgin maraw, qoːdə qanaːjoːl maraw, jawnoː uraːritnurəŋ.
pastukh.R-pul-ńə-ŋ qoːdə-ŋ ńeːd'i-l ńaγa čaγad'ə-l ta-ŋ stado.R qoːdəl'ə-j-oːl-gi-N moraw qoːdə qanaː-j-oːl moraw jawnə-oː uraːrič-nu-rə-ŋ
herder.R-PL-COM-FC how-FC tell-ACT.NMLZ together move-ACT.NMLZ DEM.DIST-ATTR herd.R do:what-0-STAT.NMLZ-3POSS-GEN NEC.AUX how move:camp-0-STAT.NMLZ NEC.AUX all-OBJ teach-IMPF-SS.IMPF.CVB-FC
herder.R-МН-COM-FC как-FC говорить-ACT.НМЛЗ together move-ACT.НМЛЗ DEM.DIST-ATTR herd.R что:делать-0-STAT.НМЛЗ-3POSS-ГЕН НЕЦ.AUX как move:camp-0-STAT.НМЛЗ НЕЦ.AUX весь-ОБ teach-ИМПФ-SS.ИМПФ.КОНВ-FC
He taught me everything – how to talk to reindeer herders, to work together with them, how to deal with the herd, how to roam.
Как говорить, как работать с пастухами, потом как и что делать со стадом, как кочевать,-всему меня учил.
(1)
"Id'eː čaːjlə laurələk leudəllək sukun [bur] eh, wajidə əl=čiŋičərəidəγə mər=ət=qanaːjəŋ."
id'eː čaj.R -lə lau -R(ə)lək leg -R(ə) -R(ə)lək sukun eh wajidə əl= čiŋičə -R(ə) -(A)j -dəγə mə -r= ət= qan -Aː -jə(ŋ)
now tea.R -ind.acc drink -ss.ant.cvb eat -intr -ss.ant.cvb thing intj still neg= darkness -vblz.acquis -pfv -3.ds.cvb aff -0= irr= move -intr.punct -intr.1sg
сейчас tea.R -ind.acc drink -ss.ant.cvb есть -intr -ss.ant.cvb вещь intj все:еще neg= темнота -vblz.acquis -pfv -3.ds.cvb aff -0= irr= move -intr.punct -intr.1sg
"I better have tea now, eat and move to another place before the night comes."
"Я лучше сейчас попью чай, покушаю и уеду на другое место, пока ночь не настала."