Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: med. 24 total hits in 10 transcripts.
Conversation (TY0001) (13)
Ee, tigin [mejo] mə=joŋnəi diː.
ee teː -n mə= joŋo -n(ə) -j diː.Y
intj med -adv aff= open -stat -intr.3 dp.Y
intj med -adv aff= открыть -stat -intr.3 dp.Y
Oh, it is open.
А-а, вон, открыто же.
Pear story (TY1004) (2)
Taŋ köde wajidə [ič] ičoːrəŋ taŋ tude [qai] karsiːnə čuŋnurəŋ aq oγoːll'əl, qabun teːŋ, tideŋ, teːŋ.
ta -ŋ köde wajidə ičoː -Rəŋ ta -ŋ tude korzina.R čuŋ -nu -Rəŋ aq oγ -oːl -l'əl qabun teː -ŋ tide -ŋ teː -ŋ
dist -attr person still look -ss.sim.cvb dist -attr 3sg basket.R count -ipfv -ss.sim.cvb constantly stand -res -ev(intr.3sg) how.many med -attr invis -attr med -attr
dist -attr человек все:еще смотреть -ss.sim.cvb dist -attr 3sg basket.R count -ipfv -ss.sim.cvb constantly стоять -res -ev(intr.3sg) как.много med -attr invis -attr med -attr
That man just stood (there), still watching, and counted his baskets, how many of these (sc. are there).
Pear Story (TY1001) (1)
Pureːpulgi jaunər qaduŋudə teːŋudə pömörčiŋi.
pureː -p(ul) -gi jaunə -r qadu -(lə)G(u)də teː -(lə)G(u)də pömö -R(ə) -(uː)ji -ŋi
berry -pl -3poss all -s.pred which -adv.dir med -adv.dir round -intr -pluract -intr.3pl
berry -pl -3poss весь -s.pred который -adv.dir med -adv.dir round -intr -pluract -intr.3pl
The berries all rolled away in different directions.
pulge //
Pear story (TY1005) (1)
Tude taŋ kazaːγənə waːjrəŋ mə=keurəi, teːŋudəŋ.
tude ta -ŋ koza.R -γənə waːj -Rəŋ mə= kew -R(ə) -(A)j -j teː -(lə)G(u)də -ŋ
3sg.gen dist -attr goat.R -def.acc draw -ss.sim.cvb aff= go.away -tr -pfv -intr.3 med -adv.dir -fc
3sg.gen dist -attr goat.R -def.acc draw -ss.sim.cvb aff= идти.прочь -tr -pfv -intr.3 med -adv.dir -fc
Dragging his goat, he took it in that direction.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Tan id'eː tigin eńeː ńeːd'ilpə čuŋrələk, tidaːl'ə~rukun mə=leitəinunmək?
ta -n id'eː teː -n eńeː.E ńeː -(uː)ji -l -pə čuŋ -R(ə)lək tide -Raː -l'ə ~sukun mə= lei -tə -(A)j -nun -mək
dist -adv now med -adv mother.E call -pluract -nmlz -pl read -ss.ant.cvb invis -adv -pert ~nmlz aff= aware -caus -pfv -hab -tr.2sg
dist -adv сейчас med -adv мать.E звать -pluract -nmlz -pl read -ss.ant.cvb invis -adv -pert ~nmlz aff= aware -caus -pfv -hab -tr.2sg
And now, after you've read mother's stories, do you remember things from the past?
А сейчас вон рассказы матери почитав, вспоминаешь что-нибудь из прошлого?
Finite story (TY1010) (1)
D'e teːŋ qomońəi köde waːji mə=quːsəč, waːj lačil mə=jede(č) tudeγə waːj.
d'e.Y teː -ŋ qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə= quːsə -(A)j -j waːj lačil mə= jed -(A)j -j tude -γə waːj
dp.Y med -attr green/blue -intr -s.ptcp person also aff= jump -pfv -intr.3 also fire aff= appear -pfv -intr.3 3sg.gen -loc also
dp.Y med -attr green/blue -intr -s.ptcp человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 тоже огонь aff= появиться -pfv -intr.3 3sg.gen -loc тоже
And that green man also jumped, the fire had appeared in his (room), too.
Life story (TY0005) (2)
Qad'ir met metid'eː, l'ukud öː, qadaː tigiraː eureːnunund'əŋ metid'eː, l'eləŋ, tuŋ ul'egəpə, ńiŋameːjə ul'egəpə (ul'egəpə это цветы), [ul'e] ul'egəpə aptərəŋ qad'ir taŋullək joːraːnund'əŋ.
qad'ir met met -id'eː juku -ND öː qa -Raː teː -Raː eurə -nu -nun -jə(ŋ) met -id'eː l'e -lə -ŋ tu -ŋ ul'egə -pə ńiŋomeː -j(ə) ul'egə -pə ul'egə -pə ul'egə -pə aptə -Rəŋ qad'ir ta -ŋun -lək joːrə -nun -jə(ŋ)
dp 1sg 1sg -ints small -gen child qu -adv med -adv walk -ipfv -hab -intr.1sg 1sg -ints be -pred -fc prox -attr grass -pl various -s.ptcp grass -pl grass -pl grass -pl collect -ss.sim.cvb dp dist -n -ins play -hab -intr.1sg
dp 1sg 1sg -ints маленький -gen ребенок qu -adv med -adv идти -ipfv -hab -intr.1sg 1sg -ints быть -pred -fc prox -attr grass -pl various -s.ptcp grass -pl grass -pl grass -pl collect -ss.sim.cvb dp dist -n -ins play -hab -intr.1sg
So I walked alone, a little child, here and there, erm, those flowers, different flowers ("ul'egəpə" means "flowers"), I collected flowers and played with them.
Тогда я одна, маленький ребенок, везде ходила, одна, это, цветы собирала, разные цветы, и этим играла.
(1)
Taŋ aːrəirələk taŋ [kod'] köːd'əd-öːrpəŋ keluŋudəγə moŋodəγənə, moŋodəγənə kečiːrəŋ keluŋudəγə teːŋdə maːrqən pureːk tadimlə.
ta -ŋ aː -RAi -R(ə)lək ta -ŋ köːd'ə -ND öː(ŋ) -pə(ŋ) kel(u) -ŋu -dəγə moŋo(ŋ) -də -γənə moŋo(ŋ) -də -γənə keči -Rəŋ kel(u) -ŋu -dəγə teː -(lə)G(u)də(ŋ) maːrqə -ND pureː(ŋ) -k taND -iː -m(ə)lə
dist -attr stop -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen child -pl.fc come -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc bring -ss.sim.cvb come -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir one -gen berry -mod.pred give -tr -of.3sg
dist -attr остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen ребенок -pl.fc прийти -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc принести -ss.sim.cvb прийти -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir один -gen berry -mod.pred дать -tr -of.3sg
When he stopped, these boys came (to him) and brought him his cap, cap, they came there and he gave them a berry.
Pear story (TY1003) (1)
Taŋ aːrəirələk taŋ [kod'] köːd'əd-öːrpəŋ keluŋudəγə moŋodəγənə, moŋodəγənə kečiːrəŋ keluŋudəγə teːŋdə maːrqən pureːk tadimlə.
ta -ŋ aː -RAi -R(ə)lək ta -ŋ köːd'ə -ND öː(ŋ) -pə(ŋ) kel(u) -ŋu -dəγə moŋo(ŋ) -də -γənə moŋo(ŋ) -də -γənə keči -Rəŋ kel(u) -ŋu -dəγə teː -(lə)G(u)də(ŋ) maːrqə -ND pureː(ŋ) -k taND -iː -m(ə)lə
dist -attr stop -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen child -pl.fc come -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc bring -ss.sim.cvb come -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir one -gen berry -mod.pred give -tr -of.3sg
dist -attr остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen ребенок -pl.fc прийти -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc принести -ss.sim.cvb прийти -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir один -gen berry -mod.pred дать -tr -of.3sg
When he stopped, these boys came (to him) and brought him his cap, cap, they came there and he gave them a berry.
Finite story (TY1011) (1)
Tideŋ nimepulγə qad'ir edeːlgi əl=čoŋuŋu, teːŋ [pa pa pa] pažaːrnikpul qad'ir tittə mašiːnə pulgərəirələk ańmərələk mə=köčegəirəŋaː. Taŋudəŋ mə=kötkəiŋi, tuŋ edeːjə nimeγə.
tide -ŋ nime -p(ul) -γə qad'ir eND -Aː -l -gi əl= čoŋu -ŋu teː -ŋ požarnik.R -p(ul) qad'ir tittə mašina.R pul -Gə -RAi -R(ə)lək ańmə -R(ə)lək mə= köče -Gə -(A)j -R(ə) -ŋa(m) ta -(lə)G(u)də -ŋ mə= kötkə -(A)j -ŋi tu -ŋ eND -Aː -j(ə) nime -γə
invis -attr house -pl -loc dp burn -intr.punct -n -3 neg= defend -3pl(neg.3) med -attr fireman.R -pl dp 3pl.gen car.R come.out -intr -tr.punct -ss.ant.cvb ride -ss.ant.cvb aff= leap -intr -pfv -tr -tr.3pl dist -adv.dir -fc aff= arrive -pfv -intr.3pl prox -attr burn -intr.punct -s.ptcp house -loc
invis -attr дом -pl -loc dp burn -intr.punct -n -3 neg= defend -3pl(neg.3) med -attr fireman.R -pl dp 3pl.gen car.R прийти.из -intr -tr.punct -ss.ant.cvb ехать:верхом -ss.ant.cvb aff= leap -intr -pfv -tr -tr.3pl dist -adv.dir -fc aff= прибыть -pfv -intr.3pl prox -attr burn -intr.punct -s.ptcp дом -loc
They couldn't defend themselves form the fire in their house, so those firemen drew out their car, climbed in and drove quickly. They arrived there, to that burning house.