Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: like. 76 total hits in 5 transcripts.
Conversation (TY0001) (60)
Ee, tite...
ee tite
intj like
intj любить
Uhm, so...
Э-э, так...
Conversation between siblings (TY0002) (10)
[jo] Waːwəčəpul dite.
* waːwəčə -p(ul) tite
* Russian -pl like
* русский -pl любить
Like the Russians.
Йо... как русские!
My early life (2)
Tan apanəlaːńəj peldudeː weːdəŋ mə=qaduŋudəŋ qanaːŋi, tite lewejməŋ saγanəjoːl maraw lewejnburəbəŋin.
ta-n apanəlaː-ńə-j(ə) peldudeː weːdə-ŋ mə(r)=qa-daː-Gudə-ŋ qanaː-ŋi tite lewejl-mə-ŋ saγanə-j-oːl moraw lewejnburəbə-ŋiń
DEM.DIST-ADV old:woman-COM-PTC old:man differently-FC EX=INTER-ADV-LAT-FC move:camp-INTR.3PL like summer-TEMP-FC sit-0-STAT.NMLZ NEC.AUX land-DAT
DEM.DIST-ADV старуха-COM-ПРИЧ старик differently-FC EX=ИНТЕР-ADV-LAT-FC move:camp-ИНТР.3МН любить лето-TEMP-FC сидеть-0-STAT.НМЛЗ НЕЦ.AUX земля-ДАТ
The old man and the old woman moved somewhere else, there, where they were supposed to live during the summer.
Старик и старуха куда-то в другую сторону кочевали, туда, где они должны жить летом.
Pear story (TY1005) (3)
El'in puret tude l'eγə tite kudičiːm.
el'i -n pure -t tude l'e -γə tite kude -jiː -m
first -adv above -adv.abl 3sg hesit -loc like lie -tr -tr.3
первый -adv над -adv.abl 3sg hesit -loc любить лежать -tr -tr.3
He first put them from above (sc. from the tree) in his whatsitsname.
Life story (TY0005) (1)
Taŋ jaqtələk qad'ir taŋ jaqtərəŋ, əə, öːrpə waːj, öːrpə jeuligir waːji eńeːpəgi jaqtaːnunŋi, kirijəpədəγənə niderəŋ.
ta -ŋ jaqtə -lək qad'ir ta -ŋ jaqtə -Rəŋ əə öː -pə waːj öː -pə jeulə -Giː -r waːj eńeː.E -pə -gi jaqtə -nun -ŋi kirijə -pə -də -γənə nide -Rəŋ
dist -attr song -ins dp dist -attr sing -ss.sim.cvb hesit child -pl also child -pl like -tr -ss.circ.cvb also mother.E -pl -3poss sing -hab -intr.3pl name -pl -3poss.obl -def.acc call -ss.sim.cvb
dist -attr песня -ins dp dist -attr sing -ss.sim.cvb hesit ребенок -pl тоже ребенок -pl любить -tr -ss.circ.cvb тоже мать.E -pl -3poss sing -hab -intr.3pl name -pl -3poss.obl -def.acc звать -ss.sim.cvb
Singing that song, erm, children, the mother loving her children also sings it, marking their names.
Эту песнь про него поют, дети тоже, мать любя детей песнь сочиняет, обозначая имя (ребенка).