Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: lie. 50 total hits in 11 transcripts.
Finite story (TY1011) (1)
Tittə masiːnəγət pulgəirələk, l'elə, sukunə kuderəllək manŋi qad'ir "Quːsəik", tideŋ qomońəi gödeŋ "Eleːn" mani.
tittə mašina.R -γət pul -GAi -R(ə)lək l'e -lə sukun -lə kude -R(ə) -R(ə)lək mon -ŋi qad'ir quːsə -(A)j -k tide -ŋ qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ eleń mon -j
3pl.gen car.R -abl come.out -intr.punct -ss.ant.cvb hesit -acc thing -acc lie -tr -ss.ant.cvb say -intr.3pl dp jump -pfv -imp.2 invis -attr green/blue -intr -s.ptcp person -fc no say -intr.3
3pl.gen car.R -abl прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb hesit -acc вещь -acc лежать -tr -ss.ant.cvb сказать -intr.3pl dp прыгать -pfv -imp.2 invis -attr green/blue -intr -s.ptcp человек -fc no сказать -intr.3
They went out of their car, erm, spread out a cloth and then said "Jump!", and that green man said "No!".