Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: know. 44 total hits in 9 transcripts.
Wild reindeer (1)
Uːčiːnubələ mə=kuril'iːm l'eː.
uː-čiː-nu-bə-lə mə(r)= kuril'iː-m l'eː
go-LIM-IPF-LOC.NMLZ-ACC EX= know-TR.3SG DP
идти-ЛИМ-IPF-ЛОК.НМЛЗ-АКК EX= know-TR.3ЕД DP
They knew their track.
Они знают свою тропу.
Travelling to the tundra (3)
Ee, əl=kuril'iːj(əŋ), jeːlgər moːrqoːn kötkejr kuril'iːt qoːdə banŋu.
ehe əl=kuril'iː-jə(ŋ) jeːl-GAr moːrqoːn kötkə-ej-r kuril'iː-t(ə)-Ø qoːdə pan-ŋu-Ø
INTJ NEG=know-INTR.1SG far-N.LOC only arrive-PF-SS.IMPF.CVB know-FUT-TR.1SG how be:like-PL-INTER.3
МЕЖД НЕГ=know-ИНТР.1ЕД далеко-N.ЛОК only прибыть-ПРФ-SS.ИМПФ.КОНВ know-ФУТ-TR.1ЕД как be:like-МН-ИНТЕР.3
Oh, I don't know, I'll know how they are only when I get there.
Ээ, не знаю, когда туда доеду, только тогда буду знать, как они.
A short conversation (1)
Ejk, qaduŋudə=də kewejŋi dien əl=mod'əŋ, əl=kuril'iːččəŋ.
ejk qa-daː-Gudə=də kewej-ŋi die.Y-(A)n.Y əl=mon-jə(ŋ) əl=kuril'iː-t(ə)-jə(ŋ)
DP INTER-ADV-LAT=DP.E go:away-INTR.3PL say.Y-SS.PF.CVB.Y NEG=say-INTR.1SG NEG=know-CAUS-INTR.1SG
DP ИНТЕР-ADV-LAT=DP.E go:away-ИНТР.3МН сказать.Y-SS.ПРФ.КОНВ.Y НЕГ=сказать-ИНТР.1ЕД НЕГ=know-CAUS-ИНТР.1ЕД
Yeah, and I didn't say, I didn't ask where they had gone.
Да и, куда уехали, не сказала я, не спросила.
My early life (4)
"Ee, met nemeŋolləŋ əl=kuril'iːjəŋ", mad'əŋ, "kinoll'əlk metin əl=man".
ehe met neme-ŋolləŋ əl=kuril'iː-jə(ŋ) mon-jə(ŋ) kin-ŋoll'əlk met-ŋiń əl=mon-Ø
INTJ 1SG what-OBJ.FCI NEG=know-INTR.1SG say-INTR.1SG who-S.FCI 1SG-DAT NEG=say-NEG.3
МЕЖД 1ЕД что-ОБ.FCI НЕГ=know-ИНТР.1ЕД сказать-ИНТР.1ЕД кто-S.FCI 1ЕД-ДАТ НЕГ=сказать-НЕГ.3
And I said: "I don’t know anything, nobody told me anything."
Я сказал: "Я нечего не знаю, никто мне ничего не говорил."
Conversation (TY0001) (27)
Əl=kuril'iːjəŋ.
əl= kuril' -jiː -jə(ŋ)
neg= know -tr -neg.1sg
neg= know -tr -neg.1sg
I don't know.
Не знаю.
Conversation between siblings (TY0002) (4)
Əl=kuril'iːjəŋ bukatin.
əl= kuril'iː -jə(ŋ) bukatïn.Y
neg= know -intr.1sg in.general.Y
neg= know -intr.1sg в.general.Y
I don't know it at all.
Совсем не знаю (я).
Pear story (TY1004) (1)
Köde qadaːt kuril'iːtəm?
köde qa -Raː -t kuril'iː -t(ə) -m
person qu -adv -adv.abl know -fut -tr.3
человек qu -adv -adv.abl know -fut -tr.3
Now way for him to know that.
Finite story (TY1010) (1)
Čiːŋ [aŋ] aːwəŋudəγə nime puren lačil mömdijə kurul'oːl.
čiː -ŋ aːwə -ŋu -dəγə nime pure -n lačil mömdə -ijə kuril' -oːl -l
people -fc sleep -3pl -3ds.cvb house above -adv.prol fire burn -n know -stat -sf
народ -fc спать -3pl -3ds.cvb дом над -adv.prol огонь burn -n know -stat -sf
While the people were sleeping, flames of a fire appeared above the house.
Life story (TY0005) (2)
Met čamumunurəŋ maːrqəll'əγə jaːn aruː kuril'iːŋ:
met čomo -mu -nu -Rəŋ maːrqə -ND -l'ə -γə jaː -ND aruː kuril' -jiː -ŋ
1sg big -stat.inch -ipfv -ss.sim.cvb one -gen -nmlz -loc three -gen word know -tr -tr.1sg
1sg большой -stat.inch -ipfv -ss.sim.cvb один -gen -nmlz -loc три -gen слово know -tr -tr.1sg
When I was growing up, I spoke three languages at the same time:
Я когда выростала три языка вместе знала: