Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: joy. 7 total hits in 2 transcripts.
Conversation (TY0001) (6)
Qad'ir puŋoːldəγənə med'ir,"[nem] Nemen puŋoːl, tetqə mə=l'ei taːt band'ə~rukun [...]" mod'əŋ.
qad'ir puŋ -oːl -dəγənə meŃD' -i -r neme -ND puŋ -oːl -l tet -γə mə= l'e -j taːt pan -j(ə) ~sukun mon -jə(ŋ)
dp joy -stat -3ds.cond.cvb take -0 -ss.circ.cvb what -gen joy -stat -nmlz 2sg -loc aff= be -intr.3 so cop -s.ptcp ~nmlz say -intr.1sg
dp радость -stat -3ds.cond.cvb взять -0 -ss.circ.cvb что -gen радость -stat -nmlz 2sg -loc aff= быть -intr.3 так cop -s.ptcp ~nmlz сказать -intr.1sg
He would be happy, and taking it, I said: "Why this joy, you already have such things [...]".
Они радуются принимая (sc. а я говорю), зачем радость, у тебя есть такое.
Life story (TY0005) (1)
"Nimeγə waːji, met, met ańmil metqənə nimeγə kečim" mandəŋ puŋoːldəŋ jaqtaːnunŋi.
nime -γə waːj met met ańmil met -γənə nime -γə keči -m mon -Rəŋ puŋ -oːl -Rəŋ jaqtə -nun -ŋi
house -loc also 1sg 1sg riding.reindeer 1sg -def.acc house -loc bring -tr.3 say -ss.sim.cvb joy -stat -ss.sim.cvb sing -hab -intr.3pl
дом -loc тоже 1sg 1sg riding.олень 1sg -def.acc дом -loc принести -tr.3 сказать -ss.sim.cvb радость -stat -ss.sim.cvb sing -hab -intr.3pl
Thinking how their reindeer broth them home again, they rejoice and sing (sc. about the reindeer).
Мой олень меня домой привез, говоря, с благодарностью про него поют песнь.