Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: invis. 80 total hits in 13 transcripts.
Conversation (TY0001) (41)
Tideŋ [ss]
tide -ŋ
invis -attr
invis -attr
That...
Тот ...
(1)
Tidaː, tidaː maːrqən joŋońəi gödek l'eːl'əlul.
tide -Raː tide -Raː maːrqə -ND joŋo -ń(ə) -j(ə) köde -k l'e -l'əl -u -l
invis -adv invis -adv one -gen anger -intr -s.ptcp person -mod.pred be -ev -0 -sf
invis -adv invis -adv один -gen anger -intr -s.ptcp человек -mod.pred быть -ev -0 -sf
Once upon a time there was a very evil man.
Давным давно жил один очень злой человек.
Conversation between siblings (TY0002) (11)
Tindaː kinek qadi nime, tindaː pojoːd'ə nime aγoːll'əń, Tuːstaːqqə.
tide -Raː kin -ə -k qadi nime tide -Raː poj -oːl -j(ə) nime oγ -oːl -l'əl -j Tuːstaːχ.Y -γə
invis -adv who -0 -mod.pred which house invis -adv many -stat -s.ptcp house stand -stat -ev -intr.3 Tuustaakh.Y -loc
invis -adv кто -0 -mod.pred который дом invis -adv много -stat -s.ptcp дом стоять -stat -ev -intr.3 Tuustaakh.Y -loc
Who (sc. lived) in which house before, there were many houses in Tuustaakh before.
Раньше кто в каком доме… раньше много домов стояло, в Тустах-Сене.
Pear story (TY1000) (5)
Tideŋ kard'iːnə, gruːšəńəi kard'iːnə jaunər naγai taːt.
tide -ŋ korzina.R gruša.R -ń(ə) -j(ə) korzina.R jaunə -r naγa -j taːt
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R all -s.pred fall -intr.3 so
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R весь -s.pred fall -intr.3 так
And so that whole basket, the basket with pears, fell down.
(1)
Qad'ir tadaːt taŋ, tideŋ, tideŋ köde taŋ tude pureːpulγənə aptaːnullək waː waː mə=kereːj, alun.
qad'ir ta -Raː -t ta -ŋ tide -ŋ tide -ŋ köde(ŋ) ta -ŋ tude pureː(ŋ) -p(ul) -γənə aptə -nu -R(ə)lək waːj waːj mə= ker -Aː -j al -u -n
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr person dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb also also aff= go.down -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr человек dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb тоже тоже aff= идти.down -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol
Then, that man had collected his berries and went down again.
Pear story (TY1003) (1)
Qad'ir tadaːt taŋ, tideŋ, tideŋ köde taŋ tude pureːpulγənə aptaːnullək waː waː mə=kereːj, alun.
qad'ir ta -Raː -t ta -ŋ tide -ŋ tide -ŋ köde(ŋ) ta -ŋ tude pureː(ŋ) -p(ul) -γənə aptə -nu -R(ə)lək waːj waːj mə= ker -Aː -j al -u -n
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr person dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb also also aff= go.down -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr человек dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb тоже тоже aff= идти.down -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol
Then, that man had collected his berries and went down again.
Pear story (TY1002) (7)
Tan [keweinu] keweinudəγə tideŋ köːd'əd-öːrpə waːj, əə, jawulγən uːnurəŋ tideŋ öːŋ moŋok, moŋok nuːŋumlə.
ta -n kew -(A)j -nu -dəγə tide -ŋ köːd'ə -ND öː -pə waːj əə jawul -γən uː -nu -Rəŋ tide -ŋ öː -ŋ moŋo -k moŋo -k nug -ŋu -m(ə)lə
dist -adv go.away -pfv -ipfv -3.ds.cvb invis -attr male -gen child -pl also hesit road -prol go -ipfv -ss.sim.cvb invis -attr child -fc cap -mod.pred cap -mod.pred find -3pl -of.3sg
dist -adv идти.прочь -pfv -ipfv -3.ds.cvb invis -attr male -gen ребенок -pl тоже hesit road -prol идти -ipfv -ss.sim.cvb invis -attr ребенок -fc cap -mod.pred cap -mod.pred найти -3pl -of.3sg
While he was leaving, those boys were walking on the road and found that child's hat.
Pear story (TY1005) (2)
Taːt l'eːnudəγə tideŋ öːrpəpul tudeγənə uːčiːŋi.
taːt l'e -nu -dəγə tide -ŋ öː -pə -p(ul) tude -γənə uː -čiː -ŋi
so be -ipfv -3ds.cvb invis -attr child -pl -pl 3sg -loc.contr go -intr.punct -intr.3pl
так быть -ipfv -3ds.cvb invis -attr ребенок -pl -pl 3sg -loc.contr идти -intr.punct -intr.3pl
While he was doing that, those boys passed next to him.
Life story (TY0005) (2)
Tindaːl'ə mit ńumuńəlpulγən eureːnund'əŋ, tadaːt ičoːnunuŋ.
tide -Raː -l'ə mit ńumu -ń(ə) -l -p(ul) -γən eurə -nun -jə(ŋ) ta -Raː -t ičoː -nun -u -ŋ
invis -adv -nmlz 1pl camp -intr -nmlz -pl -prol walk -hab -intr.1sg dist -adv -adv.abl look -hab -0 -tr.1sg
invis -adv -nmlz 1pl стоянка -intr -nmlz -pl -prol идти -hab -intr.1sg dist -adv -adv.abl смотреть -hab -0 -tr.1sg
I walked through our old camping sites and watched from there.
По нашим старым стоянкам ходила, от туда смотрела.
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Kańeːšnə, i taːk pajoːjnəŋ ewrətčək, tideŋ pureː pulgəidəγə onnoːγor.
konečno.R i.R tak.R poi -oːl -(j)nə -ŋ ewrə -t(ə) -jək tide -ŋ pureː pul -GAi -dəγə onnoːγor.Y
of.course.R and.R so.R many -stat -adv -fc walk -fut -intr.2sg invis -attr berry come.out -intr.punct -3ds.cvb even.Y
of.course.R and.R так.R много -stat -adv -fc идти -fut -intr.2sg invis -attr berry прийти.из -intr.punct -3ds.cvb even.Y
Of course, you'll have to go many times anyway, especially when those berries appear.
Конечно, и так много раз будешь ходить, тем более когда те ягоды вырастут.