Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: inch. 148 total hits in 16 transcripts.
Conversation between siblings (TY0002) (8)
Egureːjəli, Tuːstaːqqət, mm, virtəl'oːtlək, saγanaːjəli.
eurə -Aː -j(ə)li Tuːstaːχ.Y -γət mm vertelet.R -lək saγanə -Aː -j(ə)li
walk -inch -intr.1pl Tuustaakh.Y -abl intj helicopter.R -ins sit -inch -intr.1pl
идти -inch -intr.1pl Tuustaakh.Y -abl intj helicopter.R -ins сидеть -inch -intr.1pl
We set off from Tuustaakh, mm, with a helicopeter, and landed.
Начали ездить (мы), из Тустах-Сеня на вертолёте (зд. полетели), приземлились (мы).
Conversation (TY0001) (75)
Aa, qańqaːj.
aa qaŃD'ə -QAː -j
intj cold -stat.inch -intr.3
intj холодный -stat.inch -intr.3
Uh-huh, it has cooled down.
Аа, остыла!
Life story (TY0005) (18)
Qad'ir tadaːt kerd'eːr puːsə neme jaunoː weːnaːnunuŋ.
qad'ir ta -Raː -t kerd'i -Aː -r pušče.R neme jaunə -oː weː -naː -nun -u -ŋ
dp dist -adv -adv.abl boast -inch -ss.circ.cvb more.R what all -o.pred do -inch -hab -0 -tr.1sg
dp dist -adv -adv.abl boast -inch -ss.circ.cvb больше.R что весь -o.pred делать -inch -hab -0 -tr.1sg
Then I would began to boast and to do even more of everything.
Потом, начиная хвастаться и начинает делать еще много все.
Finite story (TY1010) (4)
Tarańəi köde mər=aːwaːj.
toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
The black man fell asleep.
Finite story (TY1011) (5)
Aujaː, aujaːγər ŋolaːdəγə [tə] torońəi köde mər=aːwaːj, tude aːwəlγə.
aujaː aujaː -(laː)GVr (ŋ)ol -Aː -dəγə toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j tude aːwə -l -γə
evening evening -adv.loc cop -inch -3ds.cvb black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3 3sg.gen sleep -n -loc
вечер вечер -adv.loc cop -inch -3ds.cvb черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3 3sg.gen спать -n -loc
In the evening, when the evening came, the black man fell asleep, in his bed.
Finite story (TY1008) (4)
Torońəi, əə, [kö] köːd'əd-öː mər=aːwaːj, torońəi köːd'əd-öː mər=aːwaːj.
toro -ń(ə) -j(ə) əə köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j toro -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j
black -intr -s.ptcp hesit male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3 black -intr -s.ptcp male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3
черный -intr -s.ptcp hesit male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3 черный -intr -s.ptcp male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3
The black boy fell asleep.
Finite story (TY1009) (11)
Ńamučəńd'ə köde waːji mər=aːwaːj.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
redness -vblz.propr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
The red man also fell asleep.
(6)
Taŋ köldələk saγanaːrələk moll'əń:
ta -ŋ kel(u) -R(ə)lək saγanə -Aː -R(ə)lək mon -l'əl -j
dist -attr come -ss.ant.cvb sit -inch -ss.ant.cvb say -ev -intr.3
dist -attr прийти -ss.ant.cvb сидеть -inch -ss.ant.cvb сказать -ev -intr.3
He arrived, sat down and said:
Пришел, сел, потом говорит:
Finite story (TY1007) (3)
[toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
* toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
* black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
* черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
A man with black clothes fell asleep.
Pear story (TY1000) (4)
Qad'ir čuŋdə-gudičiːnaːm, "[qa] qaudəŋ uː" mandəŋ.
qad'ir čuŋdə kude -jiː -naː -m qoːdə(ŋ) uː mon -Rəŋ
ptl thought lie -tr -inch -tr.3 how.fc go(inter.3) say -ss.sim.cvb
ptl thought лежать -tr -inch -tr.3 как.fc идти(inter.3) сказать -ss.sim.cvb
And he began to think where they had disappeared.