Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: imp. 37 total hits in 10 transcripts.
Conversation (TY0001) (19)
Дай бог, дай бог
daj.R bog.R daj.R bog.R
give.imp.2sg.R god.R give.imp.2sg.R god.R
дать.imp.2sg.R бог.R дать.imp.2sg.R бог.R
God grant, god grant.
Дай бог.
Pear story (TY1004) (2)
Jeulid'ə monk l'eː! Jeulid'ələŋ, mə=neme monk!
jeulid'ə mon -k l'eː jeulid'ə -lə -ŋ mə= neme mon -k
reindeer.fawn say -imp.2 dp reindeer.fawn -pred -fc aff= what say -imp.2
олень.fawn сказать -imp.2 dp олень.fawn -pred -fc aff= что сказать -imp.2
You can say 'reindeer fawn'! It is a reindeer fawn, or you can say anything else.
All-terrain vehicle (TY0006) (2)
Malaː, čaγad'aːnuk, malaː qoil amoːriːdəγə.
malaː čaγad'ə -nu -k malaː qoil ama -oːl -Riː -dəγə
intj work -ipfv -imp.2 intj god good -stat -tr -3ds.cvb
intj работать -ipfv -imp.2 intj бог хороший -stat -tr -3ds.cvb
You just go on working, may god help you.
Давай, работай, давай, бог поможет.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
L'edəńəŋ, mank, [ek] ekïə Köːčərəńəŋ?
l'e -dəńə -ŋ mon -k ekïə.E Küöčere.Y -ńə -ŋ
hesit -s.add -fc say -imp.2 elder.sister.E Küöchere.Y -s.com -fc
hesit -s.add -fc сказать -imp.2 elder.сестра.E Küöchere.Y -s.com -fc
With that one, too, say, (was) elder sister with Küöchere?
А эта самая? Скажи… старшая сестра... старшая сестра… с Кючере?
Life story (TY0005) (1)
Tadaːt aːwaːrələk egoːrələk waːj taːt mə=qoːdiːr metid'eː, metqənə kinoll'əlk əl=mannun "Malaː, aːwaːk, egoːk!", meteilək taːt eureːnunund'əŋ.
ta -Raː -t aːwə -Aː -R(ə)lək eg -oː -R(ə)lək waːj taːt mə= qoːdiːr met -id'eː met -γənə kin -(ŋ)oll'əlk əl= mon -nun malaː aːwə -Aː -k eg -oː -k met -eilə(k) taːt eurə -nu -nun -jə(ŋ)
dist -adv -adv.abl sleep -inch -ss.ant.cvb stand -intr -ss.ant.cvb also so aff= why 1sg -ints 1sg -def.acc who -nom.contr neg= say -hab(neg.3) intj sleep -inch -imp.2 stand -intr -imp.2 1sg -ints so walk -ipfv -hab -intr.1sg
dist -adv -adv.abl спать -inch -ss.ant.cvb стоять -intr -ss.ant.cvb тоже так aff= почему 1sg -ints 1sg -def.acc кто -nom.contr neg= сказать -hab(neg.3) intj спать -inch -imp.2 стоять -intr -imp.2 1sg -ints так идти -ipfv -hab -intr.1sg
Then I would go to bed, stand up, again alone, for some reason, no-one used to tell me "Come, go to bed, wake up!", so I walked on my own.
Потом ложусь спать, встаю, опять так почему-то одна, мне никто не говорит: «Давай спи, вставай», - я сама так одна ходила.
Finite story (TY1008) (3)
Taŋ öːŋiń [ičoː jok j], ńamučəńd'ə sukunńəi öːŋiń "Quːsəik" mannuŋi.
ta -ŋ öː -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) öː -ŋiń quːsə -(A)j -k mon -nu -ŋi
dist -attr child -dat redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp child -dat jump -pfv -imp.2 say -ipfv -intr.3pl
dist -attr ребенок -dat redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ребенок -dat прыгать -pfv -imp.2 сказать -ipfv -intr.3pl
To that boy..., they were telling the child dressed in red: "Jump!".
Finite story (TY1011) (4)
Teńi ńamučəńd'ə ködeŋiń uːŋi, qad'ir waːji mandəŋ, əə, "Quːsəik" mandəŋ.
tu -Raː ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń uː -ŋi qad'ir waːj mon -Rəŋ əə quːsə -(A)j -k mon -Rəŋ
prox -adv redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat go -intr.3pl dp also say -ss.sim.cvb hesit jump -pfv -imp.2 say -ss.sim.cvb
prox -adv redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat идти -intr.3pl dp тоже сказать -ss.sim.cvb hesit прыгать -pfv -imp.2 сказать -ss.sim.cvb
Then they went to the red man, and said again, uhm, "Jump", they said.
Pear story (TY1000) (2)
Čil'aːpəgindəγənə [uː] uːseːl'əldəγə, [jaː] tittəl jaːloːlŋi l'eː, taːt l'er [jaː] jaːn gruːšək tadimələ.
šljapa.R -gində -γənə uː -s(ə) -l'əl -dəγə tittə -l jaː -l -oːl -ŋi l'eː taːt l'e -r jaː -ND gruša.R -k taND -iː -m(ə)lə
hat.R -3poss.obl -def.acc go -caus -ev -3.ds.cvb 3pl -nom three -0 -stat -intr.3pl ptl so be -ss.circ.cvb three -gen pear.R -imp.2 give -tr -of.3sg
hat.R -3poss.obl -def.acc идти -caus -ev -3.ds.cvb 3pl -nom три -0 -stat -intr.3pl ptl так быть -ss.circ.cvb три -gen pear.R -imp.2 дать -tr -of.3sg
When he brought him his hat - there were three of them, therefore he gave them three pears.
Finite story (TY1009) (2)
Ńamučəńd'ə ködeŋiń waːji monaːŋi: "Maːlək mitiń keluk", tadaːt tudel waːji mər=iŋeːm, [el] əl=quːsəilbuń.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj mon -Aː -ŋi maːlək mit -i -ń kel(u) -k ta -Raː -t tude -l waːj mə -r= iŋeː -m əl= quːsə -(A)j -(l)buń
redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also say -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat come -imp.2 dist -adv -adv.abl 3sg -nom also aff -0= fear -tr.3 neg= jump -pfv -des(neg.3)
redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже сказать -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat прийти -imp.2 dist -adv -adv.abl 3sg -nom тоже aff -0= fear -tr.3 neg= прыгать -pfv -des(neg.3)
They also started to tell the red man to come to them, but he was also afraid and didn't want to jump.
Finite story (TY1007) (1)
Čiː, čiː manŋi "Quːsəiŋik", čiːŋiń, ten qomońəi sukunńəi köde mə=kereːj, mə=quːsəč.
čiː čiː mon -ŋi quːsə -(A)j -ŋi -k čiː -ŋiń tu -n qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə= ker -Aː -j mə= quːsə -(A)j -j
people people say -intr.3pl jump -pfv -pl -imp.2 people -dat prox -adv green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff= go.down -intr.punct -intr.3 aff= jump -pfv -intr.3
народ народ сказать -intr.3pl прыгать -pfv -pl -imp.2 народ -dat prox -adv green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff= идти.down -intr.punct -intr.3 aff= прыгать -pfv -intr.3
The people told these people to jump, and the man with green clothes went down, he jumped.