Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hurry. 6 total hits in 5 transcripts.
Wild reindeer (2)
Awjaːγər ŋolaːj, amdur mit nime köjləsuj, ile mendələk mə=qanaːjəli.
awjaːγər ŋol-Aː-j amdu-r mit nime köjlə-s(ə)-u-j ile med'-rələk mə(r)= qanaː-j(ə)li
evening be-INCH-INTR.3 hurry-SS.IPF.CVB 1PL house broken-CAUS-0-TR.1PL domestic.reindeer take.SS.PF.CVB EX= move.camp-INTR.1PL
вечер быть-ИНХ-ИНТР.3 hurry-SS.IPF.КОНВ 1МН дом broken-CAUS-0-TR.1МН domestic.олень взять.SS.ПРФ.КОНВ EX= move.стоянка-ИНТР.1МН
Evening came. We quickly took down the yurt, caught the drought reindeer and left.
Вечер нaстал, мы быстро разобрали дом, поймали пряговых оленей и укочевали.
Conversation (TY0001) (1)
Könmədəγə id'igəigindəŋ amdur egoːnaːjəŋ [...], warainəŋ mər=egoːnund'əŋ.
könmədəγə id'igəi -(laː)GV(rə) -də -ŋ amdu -r eg -oː -naː -jə(ŋ) wara -(j)nə -ŋ mə -r= eg -oː -nun -jə(ŋ)
sometimes morning -n -3poss.gen -fc hurry -ss.circ.cvb stand -intr -inch -intr.1sg early -adv -fc aff -0= stand -intr -hab -intr.1sg
sometimes утро -n -3poss.gen -fc hurry -ss.circ.cvb стоять -intr -inch -intr.1sg рано -adv -fc aff -0= стоять -intr -hab -intr.1sg
I have begun to sometimes wake up quickly in the morning [...], so I stand up early.
Иногда утром быстро я начала вставать, рано встаю.
Finite story (TY1009) (1)
Torońəi köde [am] amdur [takan] tilifoːnə med'im, tadaːt l'edəŋiń ńeːnum.
toro -ń(ə) -j(ə) köde amdu -r telefon.R -lə meŃD' -i -m ta -Raː -t l'e -də -ŋiń ńeː -nu -m
black -intr -s.ptcp person hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc take -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat call -ipfv -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc взять -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat звать -ipfv -tr.3
The black man quickly took a telephone, and then he called the whatchammacallit.
Life story (TY0005) (1)
Taːt l'er waːwəčə aruː waːji, taŋ, amutnəŋ əl=l'ečoːn, amdur anńaːnaːjəŋ škoːləγə, [uraritnuba] uraːnubəγə seurələk.
taːt l'e -r waːwəčə aruː waːj ta -ŋ ama -oːl -(j)nə -ŋ əl= l'e -čoːn amdu -r an -ń(ə) -naː -jə(ŋ) škola.R -γə ura -Aː -nu -b(ə) -γə seg -R(ə)lək
so be -ss.circ.cvb Russian word also dist -attr good -stat -adv -fc neg= hesit -ss.priv.cvb hurry -ss.circ.cvb speak -intr -inch -intr.1sg school.R -loc learn -intr.punct -ipfv -hab.nmlz -loc enter -ss.ant.cvb
так быть -ss.circ.cvb русский слово тоже dist -attr хороший -stat -adv -fc neg= hesit -ss.priv.cvb hurry -ss.circ.cvb говорить -intr -inch -intr.1sg школа.R -loc learn -intr.punct -ipfv -hab.nmlz -loc войти -ss.ant.cvb
That's why I, without knowning the Russian language well, quickly began to speak it when I went to school.
Поэтому русский язык хорошо не делая, быстро начала говорить в школе, когда поступила в школу.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Maːrqən keipə [jawult] jawulγən ölkeːnui, maːrqən keipə laujəγə, laujəγə (плавать у нас, mm), laujəγə [lau] maːrqəd öː joːraːnui, tadaːt teńi maːrqən paipə anaːn amdur jawul čičirkən ölkeːnui, ee, это, оказывается, tuŋ [kö] köde, keipə jawul čičirkən mə=miraːnui, paipə mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND keipə jawul -γən ölkə -nu -j maːrqə -ND keipə laujə -γə laujə -γə laujə -γə maːrqə -ND öː joːrə -nu -j ta -Raː -t tu -Raː maːrqə -ND paipə anaːn amdu -r jawul čičirkə -n ölkə -nu -j ee tu -ŋ köde keipə jawul čičirkə -n mə= mira -nu -j paipə mə= ölkə -nu -j
one -gen man road -prol run -ipfv -intr.3 one -gen man water -loc water -loc water -loc one -gen child play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv one -gen woman very hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol run -ipfv -intr.3 intj prox -attr person man road length -adv.prol aff= walk -ipfv -intr.3 woman aff= run -ipfv -intr.3
один -gen мужчина road -prol бежать -ipfv -intr.3 один -gen мужчина вода -loc вода -loc вода -loc один -gen ребенок play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv один -gen женщина очень hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol бежать -ipfv -intr.3 intj prox -attr человек мужчина road length -adv.prol aff= идти -ipfv -intr.3 женщина aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) A man is running on the road, a man in water, in water... a child is playing in the water, then, here, a woman is runing very quickly along the road, erm, apparently, this man, he is walking along the road, and the woman is running.