Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: house. 68 total hits in 16 transcripts.
Finite story (TY1008) (5)
Jaunər mər=aːwəŋi, все спят. Nimepədəγə, nimepəgi mər=edeːnui.
jaunə -r mə -r= aːwə -ŋi Nime -pə -də -γə nime -pə -gi mə -r= eND -Aː -nu -j
all -s.pred aff -0= sleep -intr.3pl house -pl -3poss.obl -loc house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
весь -s.pred aff -0= спать -intr.3pl дом -pl -3poss.obl -loc дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
Everybody was asleep. In their house, their house was burning.
Finite story (TY1010) (5)
Nime buren lačiləŋ jedeil
nime pure -n lačil -lə -ŋ jed -(A)j -l
house above -adv.prol fire -pred -fc appear -pfv -sf
дом над -adv.prol огонь -pred -fc появиться -pfv -sf
Above the house, fire appeared.
Finite story (TY1009) (4)
Tan [aːwuŋ] aːwuŋudəγə, əə, nimepulgi mər=edeːl.
ta -n aːwə -ŋu -dəγə əə nime -p(ul) -gi mə -r= eND -Aː -l
dist -adv sleep -3pl -3ds.cvb hesit house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -sf
dist -adv спать -3pl -3ds.cvb hesit дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -sf
While they were sleeping, their house began to burn.
Finite story (TY1007) (2)
Čiː, čiːŋ aːwaːl'əlŋudəγə nimepəgi edeːl.
čiː čiː -ŋ aːwə -l'əl -ŋu -dəγə nime -pə -gi eND -Aː -l
people people -fc sleep -ev -3pl -3ds.cvb house -pl -3poss burn -intr.punct -sf
народ народ -fc спать -ev -3pl -3ds.cvb дом -pl -3poss burn -intr.punct -sf
While the people were sleeping, their house caught fire.
Picture elicitation (TY1206) (1)
[tete] Tuŋ [pai] paipə pude pulgəirələk kerewələ nimeŋiń toneːnuni, saːlə meńdələk.
* tu -ŋ paipə pude pul -GAi -R(ə)lək korova.R -lə nime -ŋiń tono -nun -j saːl -lə meŃD' -R(ə)lək
* prox -attr woman outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb cow.R -acc house -dat chase -hab -intr.3 tree -acc take -ss.ant.cvb
* prox -attr женщина снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb корова.R -acc дом -dat chase -hab -intr.3 дерево -acc взять -ss.ant.cvb
This woman went out and chased a cow home, with a stick.
Finite story (TY1011) (4)
Tideŋ ńamučəńd'ə köde nimedəγə waːji mər=ed'eːnaːj, taːt maːlək mə=quːsəč.
tide -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde nime -də -γə waːj mə -r= eND -Aː -naː -j taːt maːlək mə= quːsə -(A)j -j
invis -attr redness -intr -s.ptcp person house -3poss.obl -loc also aff -0= burn -intr.punct -inch -intr.3 so dp aff= jump -pfv -intr.3
invis -attr redness -intr -s.ptcp человек дом -3poss.obl -loc тоже aff -0= burn -intr.punct -inch -intr.3 так dp aff= прыгать -pfv -intr.3
It had also started burning in the red man's room, too, so he too had to jump.