Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hort. 19 total hits in 4 transcripts.
Conversation (TY0001) (16)
Anγən...
alγən
hort
hort
Let's...
Давай...
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Malaː, id'irəl'ə čiː dite, [əl=qair] qańin qairoːlnutoːk?
malaː id'irə -l'ə čiː tite qańin qair -oːl -nu -t(ə) -oːk
hort now -pert people like when bend -stat -ipfv -fut -inter.1pl
hort сейчас -pert народ любить когда bend -stat -ipfv -fut -inter.1pl
Come on, like modern people, when would we follow avoidance rules (lit. "be bent")?
Ну, сейчас как люди, не… когда избегаем (мы)?
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Taŋ taŋudəŋ taŋ keweidəγə aduŋ Alajiːdeːγənə waːj manŋi "Taŋudəŋ [mi] uːγən mitńəŋ".
ta -ŋ ta -(lə)G(u)də -ŋ ta -ŋ kew -(A)j -dəγə adu -ŋ alajiː -deː -γənə waːj mon -ŋi ta -(lə)G(u)də -ŋ uː -γən mit -ńə -ŋ
dist -fc dist -adv.dir -fc dist -attr go.away -pfv -3ds.cvb vis -attr Alayi -dim -def.acc also say -intr.3pl dist -adv.dir -fc go -hort.3 1pl -s.com -fc
dist -fc dist -adv.dir -fc dist -attr идти.прочь -pfv -3ds.cvb vis -attr Alayi -dim -def.acc тоже сказать -intr.3pl dist -adv.dir -fc идти -hort.3 1pl -s.com -fc
They said that, when it sets off there, Alayi should also go with them.
"Когда вездеход поедет туда, - сказали - Алаинa пусть тоже поедeт с нами".
Life story (TY0005) (1)
Met čiː mər=aːwaːnunŋi, könmədəγə l'eləŋ, lačiləŋ ńanmələŋ, lačil weːrələk kelullək l'ukoːldəŋ imdəld'ən sukun-mol'γəlńərəŋ motinəŋ mə=qoːdiːr taŋ met čiː egoːŋuγən manur l'eləŋ, čaːjnikləŋ lolγəsnunməŋ.
met čiː mə -r= aːwə -nun -ŋi könmədəγə l'e -lə -ŋ lačil -lə -ŋ ńanmə -lə -ŋ lačil weː -R(ə)lək kel(u) -R(ə)lək juku -oːl -Rəŋ imdəld'ə -ND sukun mol'γəl -ń(ə) -Rəŋ motinə -ŋ mə= qoːdiːr ta -ŋ met čiː eg -oː -ŋu -γən mon -u -r l'e -lə -ŋ čajnik.R -lə -ŋ lolγə -s(ə) -nun -məŋ
1sg people aff -0= sleep -hab -intr.3pl sometimes be -pred -fc fire -pred -fc labrador.tea -pred -fc fire do -ss.ant.cvb come -ss.ant.cvb small -stat -ss.sim.cvb five -gen year joint -vblz.propr -ss.sim.cvb already -fc aff= why dist -attr 1sg people stand -intr -3pl -hort.3 say -0 -ss.circ.cvb hesit -pred -fc teapot.R -pred -fc boil -caus -hab -of.1/2sg
1sg народ aff -0= спать -hab -intr.3pl sometimes быть -pred -fc огонь -pred -fc labrador.tea -pred -fc огонь делать -ss.ant.cvb прийти -ss.ant.cvb маленький -stat -ss.sim.cvb five -gen год сустав -vblz.propr -ss.sim.cvb уже -fc aff= почему dist -attr 1sg народ стоять -intr -3pl -hort.3 сказать -0 -ss.circ.cvb hesit -pred -fc teapot.R -pred -fc boil -caus -hab -of.1/2sg
My relatives would be sleeping, and I would sometimes, it was wood, labrador tea, I would prepare the firewood and come, although I was little, five years old, I would for some reason already boil the kettle so that my relatives would wake up.
Мои родные спали, иногда тальник дрова приготавливала, приносила, хотя маленькая была, пять лет было, но уже, почему-то, чтоб мои люди встали, я чайник кипятила.