Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hill. 3 total hits in 2 transcripts.
Wild reindeer (2)
Taːt ičoːj, ičoːj, tadaːt maːrqən čumurγa gitńər mə=tonoj.
taːt ičoː-j ičoː-j ta-daː-t maːrqə-N čumur-γa kitńə-r mə(r)= tono-j
so look-TR.1PL look-TR.1PL DEM.DIST-ADV-ABL one-GEN hill-LOC up.to-SUBJ EX= herd-TR.1PL
так смотреть-TR.1МН смотреть-TR.1МН DEM.DIST-ADV-АБЛ один-ГЕН холм-ЛОК вверх.к-СУБ EX= herd-TR.1МН
We watched and watched and then drove them to one hill.
Смотрим, смотрим, потом пригнали их до одного едома.
Life story (TY0005) (1)
Taŋ met laːmələk könməńdə qata jökö keweinundəŋ [je] jereguː eːŋumdəγə gitńər weːn čumurpulγən eureːnunund'əŋ.
ta -ŋ met laːmə -lək könmə -ń(ə) -Rə khata.Y jöke kew -(A)j -nun -Rəŋ jereguː eːŋumdə -γə kitńə -r weː -ND čumur -p(ul) -γən eurə -nu -nun -jə(ŋ)
dist -attr 1sg dog -ins other -vblz.propr -ss.cond.sim.cvb dp.Y far go.away -pfv -hab -ss.sim.cvb plain opposite.side -loc up.to -s.pred other -gen hill -pl -prol walk -ipfv -hab -intr.1sg
dist -attr 1sg собака -ins другой -vblz.propr -ss.cond.sim.cvb dp.Y далеко идти.прочь -pfv -hab -ss.sim.cvb долина opposite.сторона -loc вверх.к -s.pred другой -gen холм -pl -prol идти -ipfv -hab -intr.1sg
With that dog of mine as a partner, I would go far and walk beyond the plain, on other hills.
Так на пару со своей собакой, далеко ходила, за низиной, на других едомах ходила.