Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: herd. 49 total hits in 6 transcripts.
My early life (23)
Qad'ir tuŋ staːdə mit taŋudə tonoj, tonomoril'eli.
qad'ir tu-ŋ stado.R mit ta-Gudə tono-j tono-mori-l'əl-j
DP DEM.PROX-ATTR herd.R 1PL DEM.DIST-LAT herd-TR.1PL herd-POT-EV-TR.1PL
DP DEM.PROX-ATTR herd.R 1МН DEM.DIST-LAT herd-TR.1МН herd-ПОТ-EV-TR.1МН
So we drove that reindeer herd there, we were supposed to drive it there.
И вот это стадо мы туда погнали, должны были погнать.
Wild reindeer (18)
Mit tonoj, tonoj, mit istaːdə mə=pojumuj.
mit tono-j tono-j mit stado.R mə(r)= poj-u-mu-j
1PL herd-TR.1PL herd-TR.1PL 1PL herd.R EX= many-0-INCH.STAT-INTR.3
1МН herd-TR.1МН herd-TR.1МН 1МН herd.R EX= много-0-ИНХ.STAT-ИНТР.3
We drove and drove them, our herd became bigger.
Мы их гнали, гнали, наше стадо стало больше.
Travelling to the tundra (3)
Imoːj l'eː, l'əŋin, staːdəŋin mər=ət=kewečəŋ.
imoːj l'eː l'ə-ŋiń stado.R-ŋiń mə(r)=ət=kew-ej-jə(ŋ)
not:know.INTJ DP HESIT-DAT herd.R-DAT EX=COND=go:away-PF-INTR.1SG
не:знать.МЕЖД DP HESIT-ДАТ herd.R-ДАТ EX=КОНД=go:away-ПРФ-ИНТР.1ЕД
I don't know, uhm, I'd like to go to the reindeer herds.
Не знаю, туда, в стадо поехал бы.
Conversation (TY0001) (2)
Taːt l'er aduŋ staːdəpulŋiń čendəč.
taːt l'e -r adu -ŋ stado.R -p(ul) -ŋiń čen -RAi -j
so be -ss.circ.cvb vis -attr herd.R -pl -dat fly -intr.punct -intr.3
так быть -ss.circ.cvb vis -attr herd.R -pl -dat летать -intr.punct -intr.3
So he flew off to the herds.
поэтому он улетел в стада.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Akaːńəŋ Köːčərə, eńeː ńeːd'im, tonail'əlŋaː kerewələ ličeːlək, aduŋ kerewələ, joqod-ilelə.
akaː.E -ńə -ŋ Küöčere.Y eńeː.E ńeː -(uː)ji -m tono -(A)j -l'əl -ŋa(m) korova.R -lə ličeː -lək adu -ŋ korova.R -lə joqol -ND ile -lə
elder.brother.E -s.com -fc Küöchere.Y mother.E call -pluract -tr.3 herd -pfv -ev -tr.3pl cow.R -acc reindeer.bull -ins vis -attr cow.R -acc Yakut -gen domestic.reindeer -acc
elder.брат.E -s.com -fc Küöchere.Y мать.E звать -pluract -tr.3 herd -pfv -ev -tr.3pl корова.R -acc олень.бык -ins vis -attr корова.R -acc Yakut -gen domestic.олень -acc
Mother told how Küöchere and her elder brother drove cows (riding) reindeer bulls, those cows, horses.
Мама рассказала, что Кючере со старшим братом пригнали, оказывается, на быках…этих коров, лошадей.
Life story (TY0005) (2)
joqod aruːlək l'eː, əə, l'eγə, Tuːstaːqqa pasjoləkqə kelurə, joqod aruːlək, əə, taŋ staːdəγə erpəjəd aruːlək, tadaːt l'eŋ wadud aruːlək.
joqol -ND aruː -lək l'eː əə l'e -γə Tuːstaːkh.Y - qa poselok.R -γə kel(u) -Rə joqol -ND aruː -lək əə ta -ŋ stado.R -γə erpəjə -ND aruː -lək ta -Raː -t l'e -ŋ wadul -ND aruː -lək
Yakut -gen word -ins dp hesit hesit -loc Tuustaakh.Y - qu village.R -loc come -ss.cond.sim.cvb Yakut -gen word -ins hesit dist -attr herd.R -loc Even -gen word -ins dist -adv -adv.abl hesit -fc Yukaghir -gen word -ins
Yakut -gen слово -ins dp hesit hesit -loc Tuustaakh.Y - qu village.R -loc прийти -ss.cond.sim.cvb Yakut -gen слово -ins hesit dist -attr herd.R -loc Even -gen слово -ins dist -adv -adv.abl hesit -fc Yukaghir -gen слово -ins
in Yakut when we came to the village of Tuustaakh, in the Yakut language, then in the herd in the Even language, and then in the Yukaghir language.
на якутском же в поселке Туустахе когда приезжаем, а в стаде по-эвенски, и еще на юкагирском.