Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hear. 14 total hits in 5 transcripts.
Conversation (TY0001) (8)
Mörilbuńi, anaːn mörilbuńi.
mör -jiː -(l)buń -j anaːn mör -jiː -(l)buń -j
hear -tr -des -intr.3 very hear -tr -des -intr.3
слышать -tr -des -intr.3 очень слышать -tr -des -intr.3
It wants to hear, it very much wants to hear.
Очень хочет услышать.
Travelling to the tundra (2)
Id'eː tan ilepulgi qoːdə ball'əl, əl=mörijək?
id'eː ta-n ile-pul-gi qoːdə pan-l'əl-Ø əl=möri-jək
now DEM.DIST-ADV domestic:reindeer-PL-3POSS how be:like-EV-INTER.3 NEG=hear-INTR.2SG
сейчас DEM.DIST-ADV domestic:reindeer-МН-3POSS как be:like-EV-ИНТЕР.3 НЕГ=слышать-ИНТР.2ЕД
And how are their reindeer now, have you heard anything?
А сейчас как у них олени, не слышал?
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Id'eː qad'ir, lajan id'eː čuŋdə-gudičiːnaːŋ: əl=mönd'eːnunl'əld'əŋ.
id'eː qad'ir laja -n id'eː čuŋdə kude -jiː -naː -ŋ əl= mönd'ə -nun -l'əl -jə(ŋ)
now dp back -adv now mind lie -tr -inch -tr.1sg neg= hear -hab -ev -neg.1sg
сейчас dp назад -adv сейчас ум лежать -tr -inch -tr.1sg neg= слышать -hab -ev -neg.1sg
Now, after some time, I started to think about it, and obviously I didn't listen.
Сейчас вот спустя время задумываюсь – не прислушивалась, оказывается!
Pear story (TY1000) (1)
Əə, tadaːt, əə, tuŋ, tadaːt [mari] mə-nemelə, [ö] örulək möruːl.
əə ta -Raː -t əə tu -ŋ ta -Raː -t mə= neme(ŋ) -lə(ŋ) ör -u -l -ə -k mör -uː -l
hesit dist -adv -adv.abl hesit prox -attr dist -adv -adv.abl aff= what -pred cry -0 -nmlz -0 -mod.pred hear -stat -sf
hesit dist -adv -adv.abl hesit prox -attr dist -adv -adv.abl aff= что -pred плакать -0 -nmlz -0 -mod.pred слышать -stat -sf
Erm, then, erm, then something, a cry was heard.
Finite story (TY1011) (2)
Paidid'aːdəγə, paidid'aːrələk maːlək weːdə [ke], l'e, tideŋ ńamučəńd'ə göde koːmnətəŋiń uːj, waːji sespədəγə paidid'aːnui. Tuŋ ńamučəńd'ə~rukun waːji əl=möri.
pai -du -d'Aː -dəγə pai -du -d'Aː -R(ə)lək maːlək weːdə l'e tide -ŋ ńamučə -ń(ə) -(i)d'ə köde komnata.R -ŋiń uː -j waːj sespə -də -γə pai -du -d'Aː -nu -j tu -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) ~sukun waːj əl= mör -jiː
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult person room.R -dat go -intr.3 also door -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz also neg= hear -tr(neg.3)
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult человек room.R -dat идти -intr.3 тоже дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz тоже neg= слышать -tr(neg.3)
He knocked, knocked, and other, erm, he went to the red man's room and knocked on the door again. That red man also didn't hear.