Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hare. 1 total hits in 1 transcripts.
Conversation (TY0001) (1)
Tadaːt [juː] čiŋičəlməŋ könmədəγə id'igəigində mönd'əinund'əŋ mər=anmə öjegən sawa tuduruː qudoːd'ə~rukun dite.
ta -Raː -t čiŋičə -l -mə -ŋ könmədəγə id'igəi -(laː)GV(rə) -də mönd'ə -(A)j -nun -jə(ŋ) mə -r= anmə öjegə -ND sawa tuduruː quda -oːl -j(ə) ~sukun tite
dist -adv -adv.abl darkness -stat -n.temp -fc sometimes morning -n -3poss.gen awake -pfv -hab -intr.1sg aff -0= simply hare -gen hide inside lie -stat -s.ptcp ~nmlz like
dist -adv -adv.abl темнота -stat -n.temp -fc sometimes утро -n -3poss.gen awake -pfv -hab -intr.1sg aff -0= ппросто заяц -gen прятать inside лежать -stat -s.ptcp ~nmlz любить
Then, in the night, I sometimes wake up in the morning simply as if I were lying (sc. wrapped) within hare hides.
Потом, ночью, иногда утром просыпаюсь, как будто лежу завёрнутая в заячьи шкуры, как будто, оказывается.