Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hang. 6 total hits in 2 transcripts.
Conversation (TY0001) (5)
Welteːl'(əl)mək.
wel -tə -l'əl -mək
hang -caus -ev -tr.2sg
hang -caus -ev -tr.2sg
You hanged (sc. them).
Повесила.
Pear story (TY1000) (1)
Tuŋ, arai, [ič] ičoːj maːrqən köde kazaːlə qad'ir [n] weld'iːrəŋ kölunul'əń, taŋ kazaːləŋ örńeːnul'əń.
tu -ŋ araj.Y ičoː -j maːrqə -ND köde(ŋ) koza.R -lə qad'ir wel -jiː -Rəŋ kel(u) -nu -l'əl -j ta -ŋ koza.R -lə(ŋ) ör -ń(ə) -nu -l'əl -j
prox -attr suddenly.Y look -tr.1pl one -gen person goat.R -acc ptl hang -tr -ss.sim.cvb come -ipfv -ev -intr.3 dist -attr goat.R -pred.fc cry -intr -ipfv -ev -intr.3
prox -attr suddenly.Y смотреть -tr.1pl один -gen человек goat.R -acc ptl hang -tr -ss.sim.cvb прийти -ipfv -ev -intr.3 dist -attr goat.R -pred.fc плакать -intr -ipfv -ev -intr.3
Suddenly, we saw that a man came leading a goat (on a rope), it was probably that goat that had made noise.