Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hab. 307 total hits in 10 transcripts.
Conversation (TY0001) (219)
Jaununul?
jau -nun -u -l
left -hab -0 -sf
left -hab -0 -sf
It hurts?
Болит?
Conversation between siblings (TY0002) (18)
Taːt mannund'ək! (laughter)
taːt mon -nun -jək
so say -hab -intr.2sg
так сказать -hab -intr.2sg
You would say so!
Так говорила!
Pear Story (TY1001) (4)
Taŋ jawulγənə čiːŋ [kelu] uːčiːnunŋi, keweinunŋi, kelununŋi.
ta -ŋ jawul -γənə čiː -ŋ uː -čiː -nun -ŋi kew -(A)j -nun -ŋi kel(u) -nun -ŋi
dist -attr track -prol.contr people -fc go -intr.punct -hab -intr.3pl go.away -pfv -hab -intr.3pl come -hab -intr.3pl
dist -attr track -prol.contr народ -fc идти -intr.punct -hab -intr.3pl идти.прочь -pfv -hab -intr.3pl прийти -hab -intr.3pl
People were passing, coming and going on that road.
Life story (TY0005) (54)
Əə, eńeːpə tittə öːrpəγənə jaqtaːnunŋaː, jaqtəsnunŋaː.
əə eńeː.E -pə tittə öː -pə -γənə jaqtə -nun -ŋa(m) jaqtə -s(ə) -nun -ŋa(m)
hesit mother.E -pl 3pl.gen child -pl -def.acc sing -hab -tr.3pl sing -caus -hab -tr.3pl
hesit мать.E -pl 3pl.gen ребенок -pl -def.acc sing -hab -tr.3pl sing -caus -hab -tr.3pl
Erm, mothers used to sing about their children.
Матери о своих детях пели, про них пели.
Pear story (TY1004) (1)
Monaγərnunŋu? Ee, [ka] kazaːləŋ, [kelu] kelul.
monaγər -nun -ŋu ehe koza.R -lə -ŋ kel(u) -l
say.what -hab -3pl(inter.3) intj goat.R -pred -fc come -sf
сказать.что -hab -3pl(inter.3) intj goat.R -pred -fc прийти -sf
How is it called? Yeah, goat, a goat came.
Pear story (TY1002) (2)
El'in mər=aptaːnunum tude gedelγə, tadaːt alγudə kereːstələk tude karziːnəγə [uː uː] kudečiːnunum.
el'i -n mə -r= aptə -nun -u -m tude kedel -γə ta -Raː -t al -(lə)G(u)də ker -Aː -s(ə) -R(ə)lək tude korzina.R -γə kude -jiː -nun -u -m
first -adv aff -0= collect -hab -0 -tr.3 3sg.gen body -loc dist -adv -adv.abl under -adv.dir go.down -intr.punct -caus -ss.ant.cvb 3sg.gen basket.R -loc lie -tr -hab -0 -tr.3
первый -adv aff -0= collect -hab -0 -tr.3 3sg.gen body -loc dist -adv -adv.abl под -adv.dir идти.down -intr.punct -caus -ss.ant.cvb 3sg.gen basket.R -loc лежать -tr -hab -0 -tr.3
He first collects (berries) alone, then he goes down and puts them in his basket.
Pear story (TY1000) (2)
Qad'ir čuŋdeːnuni [qa] qadaː tittəl, joːdəγənə gruːšələ tittəl pögitəŋu l'eː.
qad'ir čuŋdə -nun -j qa qa -Raː tittə -l joːdəγənə gruša.R -lə tittə -l pögi -tə -ŋu l'eː
ptl think -hab -intr.3 qu qu -adv 3pl -nom apparently pear.R -ind.acc 3pl -nom steal -caus -3pl(af) ptl
ptl think -hab -intr.3 qu qu -adv 3pl -nom apparently pear.R -ind.acc 3pl -nom украсть -caus -3pl(af) ptl
And he thought where they..., that it was probably them that had stolen them.
Finite story (TY1007) (4)
Torońəi sukunńəi köde tude [ńime] aːwaːnubəγət mə=pulgəč, alun kereːj, qomońəi köde [aː] aːwaːnubə sespədəγənə paidum.
toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde tude aːwə -nu -b(ə) -γət mə= pul -GAi -j al -u -n ker -Aː -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -nu -b(ə) sespə -dəγənə pai -du -m
black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person 3sg.gen sleep -ipfv -hab.nmlz -abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person sleep -ipfv -hab.nmlz door -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек 3sg.gen спать -ipfv -hab.nmlz -abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек спать -ipfv -hab.nmlz дверь -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
The man with black clothes left his bedroom, went down and knocked on the door of the green man's bedroom.
Picture elicitation (TY1206) (1)
[tete] Tuŋ [pai] paipə pude pulgəirələk kerewələ nimeŋiń toneːnuni, saːlə meńdələk.
* tu -ŋ paipə pude pul -GAi -R(ə)lək korova.R -lə nime -ŋiń tono -nun -j saːl -lə meŃD' -R(ə)lək
* prox -attr woman outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb cow.R -acc house -dat chase -hab -intr.3 tree -acc take -ss.ant.cvb
* prox -attr женщина снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb корова.R -acc дом -dat chase -hab -intr.3 дерево -acc взять -ss.ant.cvb
This woman went out and chased a cow home, with a stick.
Finite story (TY1010) (2)
Torońəjə ködeŋ l'elə, köirid'ələ mördələk lačil ńimeːsnubə čiːŋiń zvonnaːm.
toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ l'e -lə köirid'ə -lə mör -R(ə)lək lačil ńim -Aː -s(ə) -nu -b(ə) čiː -ŋiń zvonit'.R -LA.Y -m
black -intr -s.ptcp person -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb fire extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz people -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb огонь extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz народ -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
The black man, uhm, noticed the smoke and called the firemen.