Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: goose. 4 total hits in 2 transcripts.
My early life (3)
tadaː qad'ir maːrqəd'əŋ pojoːd'e jaŋdə saγanaːl'əldəγa mər=anmə örd'əpədəγa ičoːrələk ajir maːrqən jaŋdək puńməŋ.
ta-daː qad'ir maːrqəd'ə-ŋ poj-oːl-j(ə) jaŋdə saγanə-l'əl-dəγa mə(r)=anmə örd'ə-p(ə)-də-γa ičoː-rələk aji-r maːrqə-N jaŋdə-(ə)k puń-məŋ
DEM.DIST-ADV DP once-FC many-STAT-PTC goose sit-EV-3.DS.CVB EX=simply middle-PL-3POSS-LOC look-SS.PF.CVB shoot-SS.IMPF.CVB one-GEN goose-FOC kill-OF.1/2SG
DEM.DIST-ADV DP однажды-FC много-STAT-ПРИЧ goose сидеть-EV-3.DS.КОНВ EX=ппросто середина-МН-3POSS-ЛОК смотреть-SS.ПРФ.КОНВ стрелять-SS.ИМПФ.КОНВ один-ГЕН goose-ФОК убить-OF.1/2ЕД
and then, once lots of geese had landed, and I simply looked in their middle, shot and killed one wild goose.
и вот тогда, один раз много гусей село, и я просто так в середину посмотрел, стрельнул и убил одного гуся.
Life story (TY0005) (1)
L'eː neme, [jaq jaŋdipil] jaŋdəpələ, ujeńəi~rukunpələ jaqtaːnunŋaː, taːk.
l'eː neme jaŋdə -pə -lə uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun -pə -lə jaqtə -nun -ŋa(m) tak.R
dp what goose -pl -acc wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -pl -acc sing -hab -tr.3pl so.R
dp что goose -pl -acc wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -pl -acc sing -hab -tr.3pl так.R
So, they used to sing about geese, birds, and so.
Ну это, гусей, птиц - про них пели, так.