Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: full. 13 total hits in 4 transcripts.
Conversation (TY0001) (7)
Mə=potaγəiŋutəi.
mə= pota -GAi -ŋu -t(ə) -j
aff= full -intr.punct -3pl -fut -intr.3
aff= full -intr.punct -3pl -fut -intr.3
It will get full.
Да, пополнится (народ).
Pear story (TY1004) (1)
Patinəi pureːńəi~rukunələ.
pota -n(ə) -j(ə) pure -ń -j(ə) ~sukun -ə -lə
full -stat -s.ptcp above -def.dat -s.ptcp ~nmlz -0 -pred
full -stat -s.ptcp над -def.dat -s.ptcp ~nmlz -0 -pred
It was one that was full of berries.
Pear Story (TY1001) (2)
Kin karziːnə patinəi, patinəi, l'eńi, pureːńəi, maːrqoːlər əl=duːńə.
ki -NT korzina.R pota -n(ə) -j(ə) pota -n(ə) -j(ə) l'e -ń(ə) -j pureː -ń(ə) -j maːrqə -oːl -ə -r əl= tuːl -ń(ə)
two -gen basket.R full -stat -s.ptcp full -stat -s.ptcp hesit -vblz.propr -intr.3 berry -vblz.propr -intr.3 one -stat -0 -s.pred neg= content -propr(neg.3)
два -gen basket.R full -stat -s.ptcp full -stat -s.ptcp hesit -vblz.propr -intr.3 berry -vblz.propr -intr.3 один -stat -0 -s.pred neg= содержимое -propr(neg.3)
Two baskets were full, full, erm, with berries, but one was empty.
Pear story (TY1000) (3)
Mər=aːrəč, [m] aːrəirələk maːrqən potinəi [ko] karziːnələ meńmələ.
mə -r= aː -RAi -j aː -RAi -R(ə)lək maːrqə -ND pota -n(ə) -j(ə) korzina.R -lə(ŋ) meŃD' -m(ə)lə
aff -0= stop -intr.punct -intr.3 stop -intr.punct -ss.ant.cvb one -gen full -stat -s.ptcp basket.R -pred take -of.3sg
aff -0= остановиться -intr.punct -intr.3 остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb один -gen full -stat -s.ptcp basket.R -pred взять -of.3sg
He stopped and then took one full basket.