Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: formidable. 19 total hits in 4 transcripts.
Travelling to the tundra (1)
Kičeːdeː mə=qaːlič.
kičeː-deː mə(r)=qaːl-uː-j
mosquito-DIM EX=formidable-STAT-INTR.3
mosquito-ДИМ EX=formidable-STAT-ИНТР.3
The mosquitos were terrible.
Комаришки-то страшные были.
My early life (1)
[mit aŋ] Anaːn qaːličə gödek.
mit anaːn qaːl-uː-j(ə) köde-(ə)k
1PL very formidable-STAT-PTC person-FOC
1МН очень formidable-STAT-ПРИЧ человек-ФОК
[we] He was a great man.
Он был отличный человек.
Conversation (TY0001) (16)
Uu, qaːləγələdə!
uu qaːlə -Gə -lədə
intj formidable -intj -ints
intj formidable -intj -ints
Oh, terrible!
Страшно!
Life story (TY0005) (1)
Čaːjnik lolγəstəllək met čiː, met, met amaː mönd'əsnunuŋ, met [e], mönd'əirələk taŋ čaːj laununum, metqənə mannuni: "Qaːličə paipək!"
čajnik.R lolγə -s(ə) -R(ə)lək met čiː met met amaː.E mönd'ə -s(ə) -nun -u -m met mönd'ə -(A)j -R(ə)lək ta -ŋ čaj.R lau -nun -u -m met -γənə mon -nun -j qaːlə -uː -j(ə) paipə -k
teapot.R boil -caus -ss.ant.cvb 1sg people 1sg 1sg father.E awake -caus -hab -0 -tr.1sg 1sg awake -pfv -ss.ant.cvb dist -attr tea.R drink -hab -0 -tr.3 1sg -def.acc say -hab -intr.3 formidable -stat -s.ptcp woman -mod.pred
teapot.R boil -caus -ss.ant.cvb 1sg народ 1sg 1sg отец.E awake -caus -hab -0 -tr.1sg 1sg awake -pfv -ss.ant.cvb dist -attr tea.R drink -hab -0 -tr.3 1sg -def.acc сказать -hab -intr.3 formidable -stat -s.ptcp женщина -mod.pred
I would boil the kettle and wake up my relative, my father, and he would wake up and drink tea, and he would say to me: "A terrific woman!"
Чайник кипятила, потом моих родных, моего отца будила, он вставал и чай пил, и тогда про меня говорил: «Молодец женщина».