Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: for. 6 total hits in 2 transcripts.
Conversation (TY0001) (5)
Taŋńələ qad'ir minimaːl'nəi mandəγə anńaːnuŋaː, l'e, sukiń anńaːnuŋaː buolla.
ta -ŋńə -lə qad'ir minimal'noe.R mon -dəγə an -ń(ə) -nu -ŋa(m) l'e sukiń an -ń(ə) -nu -ŋa(m) buolla.Y
dist -n -acc dp minimal.R say -3ds.cvb speak -intr -ipfv -tr.3pl hesit for.no.reason speak -intr -ipfv -tr.3pl dp.Y
dist -n -acc dp minimal.R сказать -3ds.cvb говорить -intr -ipfv -tr.3pl hesit for.no.reason говорить -intr -ipfv -tr.3pl dp.Y
They were telling (us) that it was the minimal sum, that it was unnecessary.
Это, оказывается, минимальное (повышение) говорили. Ненужное говорили.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Köldələk tudeŋiń saːlə tadim, meńdələk aduŋ sukiń qudoːd'ə joːdəγənə.
kel(u) -R(ə)lək tude -ŋiń saːl -lə taND -jiː -m meŃD' -R(ə)lək adu -ŋ sukiń quda -oːl -j(ə) joːdəγənə
come -ss.ant.cvb 3sg -dat tree -acc give -tr -tr.3 take -ss.ant.cvb vis -attr for.no.reason lie -stat -s.ptcp apparently
прийти -ss.ant.cvb 3sg -dat дерево -acc дать -tr -tr.3 взять -ss.ant.cvb vis -attr for.no.reason лежать -stat -s.ptcp apparently
He came there and gave her a stick, he probably picked it while it was just lying around.