Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: flee. 3 total hits in 2 transcripts.
My early life (2)
"Aːrmijəγat qalγudurəŋ, ten tetqanə teńi mə=jabaːl'ən mandəŋ nimeləsl'əlŋaː."
armija.R-γa-t qal-gə-du-rə-ŋ tu-n tet-γanə teńi mə(r)=jaba-l'əl-j mon-rə-ŋ nimeləs-l'əl-ŋaː
army.R-LOC-ABL flee-ITER-MULT-SS.IMPF.CVB-FC DEM.PROX-ADV 2SG-ACC DEM.PROX.LOC EX=die-EV-INTR.3 say-SS.IMPF.CVB-FC write-EV-TR.3PL
армия.R-ЛОК-АБЛ flee-ITER-MULT-SS.ИМПФ.КОНВ-FC DEM.PROX-ADV 2ЕД-АКК DEM.PROX.ЛОК EX=умереть-EV-ИНТР.3 сказать-SS.ИМПФ.КОНВ-FC писать-EV-TR.3МН
"You have been evading army service, it says here that you died."
"Ты бегал от армии, здесь написано, что ты умер."
Life story (TY0005) (1)
Taŋ tittəl ilelək, əə, əl=moinunŋu, ilelə qoːdə mojŋutəm, leweil ŋolaːdəγə kičeːγət qadaːt mə=qaldəiŋutəi?
ta -ŋ tittə -l ile -lək əə əl= moi -nun -ŋu ile -lə qoːdə moi -ŋu -t(ə) -m leweil (ŋ)ol -Aː -dəγə kičeː -γət qa -Raː -t mə= qal -RAi -ŋu -t(ə) -j
dist -attr 3pl -nom domestic.reindeer -ins hesit neg= hold -hab -3pl domestic.reindeer -acc how hold -3pl -fut -tr.3 summer cop -inch -3ds.cvb mosquito -abl qu -adv -adv.abl aff= flee -tr.punct -3pl -fut -intr.3
dist -attr 3pl -nom domestic.олень -ins hesit neg= держать -hab -3pl domestic.олень -acc как держать -3pl -fut -tr.3 лето cop -inch -3ds.cvb mosquito -abl qu -adv -adv.abl aff= flee -tr.punct -3pl -fut -intr.3
They didn't hold reindeer, how could they hold reindeer, when the summer comes, where would they escape from the mosequitoes?
И они оленей не держали, как будут держать оленей, летом от комаров откуда убегут?