Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: fireman. 3 total hits in 2 transcripts.
Finite story (TY1008) (1)
Qad'ir lačil wajidə mə=čamumui. Pažaːrnik, pažaːrnikpələŋ pulgəiŋul. Tideŋ nimeŋiń mə=köluŋi.
qad'ir lačil wajidə mə= čomo -mu -j požarnik.R požarnik.R -pə -lə -ŋ pul -GAi -ŋu -l tide -ŋ nime -ŋiń mə= kel(u) -ŋi
dp fire still aff= big -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc come.out -intr.punct -3pl -sf invis -attr house -dat aff= come -intr.3pl
dp огонь все:еще aff= большой -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc прийти.из -intr.punct -3pl -sf invis -attr дом -dat aff= прийти -intr.3pl
The fire was still getting bigger. The firemen went out and came to that house.
Finite story (TY1011) (2)
Taŋ mördələk qad'ir tilifoːn, tilifoːnnaːnum, l'eŋiń, pažaːrnikpulŋiń.
ta -ŋ mör -R(ə)lək qad'ir telefon.R telefon.R -LA.Y -nu -m l'e -ŋiń požarnik.R -p(ul) -ŋiń
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
When he noticed it, telephone, he phoned the firemen.