Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: finish. 25 total hits in 12 transcripts.
A short conversation (2)
Qad'ir mə=joːγəčəli joːdəγanə.
qad'ir mə(r)=joːγəj-j(ə)li joːdəγanə
DP EX=finish-INTR.1PL apparently
DP EX=закончить-ИНТР.1МН apparently
All in all, we're done, I think.
На конец-то закончили, наверное.
Fire and the evil man (TY0003) (2)
Tuŋullək met ńeːd'il mə=joːγəč.
tu-ŋun-lək met ńeːd'i-l mə(r)=joːγə-j-j
DEM.PROX-NMLZ-INST 1SG tell-ACT.NMLZ EX=finish-PF-INTR.3
DEM.PROX-НМЛЗ-INST 1ЕД говорить-ACT.НМЛЗ EX=закончить-ПРФ-ИНТР.3
This is the end of my story.
Tут мой рассказ оканчивается.
My early life (6)
Taːt čaγad'əjrəŋ, čaγad'əjrəŋ tideŋ met l'e mə=joːγərejŋ, met teːχńikəm mə=joːγərejŋ, zaateknńik ŋolaːjəŋ.
taːt čaγad'ə-j-rə-ŋ čaγad'ə-j-rə-ŋ tide-ŋ met l'ə mə(r)=joːγə-r(ə)-ej-ŋ met tekhnikum.R mə(r)=joːγə-r(ə)-ej-ŋ zootekhnik.R ŋol-A:-jə(ŋ)
so work-PF-SS.IMPF.CVB-FC work-PF-SS.IMPF.CVB-FC DEM.INVIS-ATTR 1SG HESIT EX=finish-CAUS-PF-TR.1SG 1SG technical:school.R EX=finish-CAUS-PF-TR.1SG zootechnician.R be-INCH-INTR.1SG
так работать-ПРФ-SS.ИМПФ.КОНВ-FC работать-ПРФ-SS.ИМПФ.КОНВ-FC DEM.INVIS-ATTR 1ЕД HESIT EX=закончить-CAUS-ПРФ-TR.1ЕД 1ЕД technical:school.R EX=закончить-CAUS-ПРФ-TR.1ЕД zootechnician.R быть-ИНХ-ИНТР.1ЕД
I worked and worked, and finished that, my technical school, and I became a veterinary technician.
Так работал, работал, и это закончил, техникум закончил, и стал зоотехником.
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Taŋ lögitəllək, qad'ir, jawnər joːγəjl'əlŋudəγa, joːγəjrələk, könmə čiː, l'əŋin, pude pulgejrələk, pude waːj suːsejnull'əlŋaː.
ta-ŋ lögi-t(ə)-rələk qad'ir jawnə-r joːγə-j-l'əl-ŋu-dəγa joːγəj-rələk könmə čiː l'ə-ŋiń pude pul-gə-ej-rələk pude waːj suːs-ej-nun-l'əl-ŋaː
DEM.DIST-ATTR eat-CAUS-SS.PF.CVB DP all-S finish-PF-EV-PL-3.DS.CVB finish-SS.PF.CVB other people HESIT-DAT outside go:out-ITER-PF-SS.PF.CVB outside too throw-PF-HAB-EV-TR.3PL
DEM.DIST-ATTR есть-CAUS-SS.ПРФ.КОНВ DP весь-S закончить-ПРФ-EV-МН-3.DS.КОНВ закончить-SS.ПРФ.КОНВ другой народ HESIT-ДАТ снаружи выйти-ITER-ПРФ-SS.ПРФ.КОНВ снаружи тоже бросать-ПРФ-ХАБ-EV-TR.3МН
After the feeding, when everything's finished, some people would go out and throw (sacrificies) outside, too.
После кормления, когда все закончат, закончив, некоторые люди, это, выходят на улицу, на улице тоже бросают.
Conversation (TY0001) (4)
L'eː, fivraːl' ńid'aγəidəγə.
l'eː fevral'.R ńid'a -GAi -dəγə
dp February.R finish -intr.punct -3ds.cvb
dp February.R закончить -intr.punct -3ds.cvb
Yes, in the end of February.
Да, с конца февраля.
Pear story (TY1004) (2)
Taŋullə mə=joːγəč qad'ir.
ta -ŋun -lək mə= joːγə -(A)j -j qad'ir
dist -n -ins aff= finish -pfv -intr.3 dp
dist -n -ins aff= закончить -pfv -intr.3 dp
This is the end of the story.
(1)
Taŋullək, l'e, mə=, mə=joːγəč.
ta -ŋun -lək l'e mə= mə= joːγə -(A)j -j
dist -n -ins hesit aff= aff= finish -pfv -intr.3
dist -n -ins hesit aff= aff= закончить -pfv -intr.3
This is how it ended.
Pear story (TY1003) (1)
Taŋullək, l'e, mə=, mə=joːγəč.
ta -ŋun -lək l'e mə= mə= joːγə -(A)j -j
dist -n -ins hesit aff= aff= finish -pfv -intr.3
dist -n -ins hesit aff= aff= закончить -pfv -intr.3
This is how it ended.
(2)
Tuŋullək met ńeːd'il mə=joːγəč.
tu -ŋun -lək met ńeː -(uː)ji -l mə= joːγə -(A)j -j
prox -n -ins 1sg call -pluract -nmlz aff= finish -pfv -intr.3
prox -n -ins 1sg звать -pluract -nmlz aff= закончить -pfv -intr.3
This is the end of my story.
Tут мой рассказ оканчивается.
Pear story (TY1000) (1)
Taːt aγoːluŋudəγə, aγoːludəγə kine mə=joːγəč.
taːt oγ -oːl -u -ŋu -dəγə oγ -oːl -u -dəγə kino.R mə= joːγə -(A)j -j
so stand -res -intr.ints -3pl -3.ds.cvb stand -res -intr.ints -3.ds.cvb film.R aff= finish -pfv -intr.3
так стоять -res -intr.ints -3pl -3.ds.cvb стоять -res -intr.ints -3.ds.cvb film.R aff= закончить -pfv -intr.3
And they, and he stood like that and thus the film ended.