Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: feel. 5 total hits in 3 transcripts.
Finite story (TY1011) (2)
Taŋ mördələk qad'ir tilifoːn, tilifoːnnaːnum, l'eŋiń, pažaːrnikpulŋiń.
ta -ŋ mör -R(ə)lək qad'ir telefon.R telefon.R -LA.Y -nu -m l'e -ŋiń požarnik.R -p(ul) -ŋiń
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
When he noticed it, telephone, he phoned the firemen.
Finite story (TY1010) (1)
Torońəjə ködeŋ l'elə, köirid'ələ mördələk lačil ńimeːsnubə čiːŋiń zvonnaːm.
toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ l'e -lə köirid'ə -lə mör -R(ə)lək lačil ńim -Aː -s(ə) -nu -b(ə) čiː -ŋiń zvonit'.R -LA.Y -m
black -intr -s.ptcp person -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb fire extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz people -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb огонь extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz народ -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
The black man, uhm, noticed the smoke and called the firemen.
Conversation (TY0001) (2)
Tadaː mani "Qudoːlk", mandələk mörim, saraːzu nuːnum aduŋ, əə, joːd'əpuldəγənə, saraːzu nuːm.
ta -Raː mon -j qude -oːl -k mon -R(ə)lək mör -jiː -m srazu.R nug -nu -m adu -ŋ əə joj -jə -p(ul) -də -γənə srazu.R nug -m
dist -adv say -intr.3 lie -stat -imp.2 say -ss.ant.cvb feel -tr -tr.3 immediately.R find -ipfv -tr.3 vis -attr hesit ill -n -pl -3poss.obl -def.acc immediately.R find -tr.3
dist -adv сказать -intr.3 лежать -stat -imp.2 сказать -ss.ant.cvb feel -tr -tr.3 немедленно.R найти -ipfv -tr.3 vis -attr hesit больной -n -pl -3poss.obl -def.acc немедленно.R найти -tr.3
There he told me to lie down, said it, listened to me, and immediately found, erm, painful points, he found them immediately.
Он сказал: «Ложись». Просто сразу нашёл болевые точки, сразу нашел.