Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: father. 10 total hits in 4 transcripts.
My early life (6)
Qad'ir met čiː taŋ [i] taŋ [i] ileńəŋi, met amaː brigad'irləŋ.
qad'ir met čiː ta-ŋ ta-ŋ ile-ńə-ŋi met amaː.E brigadir.R-lə-ŋ
DP 1SG people DEM.DIST-ATTR DEM.DIST-ATTR domestic:reindeer-COM-INTR.3PL 1SG father.E foreman.R-FOC-FC
DP 1ЕД народ DEM.DIST-ATTR DEM.DIST-ATTR domestic:reindeer-COM-ИНТР.3МН 1ЕД отец.E foreman.R-ФОК-FC
My parents had a herd there, my father was a foreman in the reindeer brigade.
Мои родители там имели стадо, мой отец был бригадир.
Conversation (TY0001) (1)
Tittə eńeːγənə, tittə amaːγənə ičoːŋaː, tittə qaičeːγənə.
tittə eńeː.E -γənə tittə amaː.E -γənə ičoː -ŋa(m) tittə qaičeː -γənə
3pl.gen mother.E -def.acc 3pl.gen father.E -def.acc look -tr.3pl 3pl.gen grandfather -def.acc
3pl.gen мать.E -def.acc 3pl.gen отец.E -def.acc смотреть -tr.3pl 3pl.gen дед -def.acc
They look at their mothers, their fathers, their grandfathers.
Своих матерей, отцов смотрят, дедушек ...
Picture elicitation (TY1204) (1)
Öː mə=leudənui, amaːgi nonγələ launumlə, eńeːgi mə=laum, mə=nemelə mə=launum.
öː mə= leg -R(ə) -nu -j amaː.E -gi nonγə -lə lau -nu -m(ə)lə eńeː.E -gi mə= lau -m mə= neme -lə mə= lau -nu -m
child aff= eat -intr -ipfv -intr.3 father.E -3poss tobacco -acc drink -ipfv -of.3sg mother.E -3poss aff= drink -tr.3 aff= what -acc aff= drink -ipfv -tr.3
ребенок aff= есть -intr -ipfv -intr.3 отец.E -3poss tobacco -acc drink -ipfv -of.3sg мать.E -3poss aff= drink -tr.3 aff= что -acc aff= drink -ipfv -tr.3
The child is eating, his father is smoking, his mother is drinking, she is drinking something.
Life story (TY0005) (2)
Čaːjnik lolγəstəllək met čiː, met, met amaː mönd'əsnunuŋ, met [e], mönd'əirələk taŋ čaːj laununum, metqənə mannuni: "Qaːličə paipək!"
čajnik.R lolγə -s(ə) -R(ə)lək met čiː met met amaː.E mönd'ə -s(ə) -nun -u -m met mönd'ə -(A)j -R(ə)lək ta -ŋ čaj.R lau -nun -u -m met -γənə mon -nun -j qaːlə -uː -j(ə) paipə -k
teapot.R boil -caus -ss.ant.cvb 1sg people 1sg 1sg father.E awake -caus -hab -0 -tr.1sg 1sg awake -pfv -ss.ant.cvb dist -attr tea.R drink -hab -0 -tr.3 1sg -def.acc say -hab -intr.3 formidable -stat -s.ptcp woman -mod.pred
teapot.R boil -caus -ss.ant.cvb 1sg народ 1sg 1sg отец.E awake -caus -hab -0 -tr.1sg 1sg awake -pfv -ss.ant.cvb dist -attr tea.R drink -hab -0 -tr.3 1sg -def.acc сказать -hab -intr.3 formidable -stat -s.ptcp женщина -mod.pred
I would boil the kettle and wake up my relative, my father, and he would wake up and drink tea, and he would say to me: "A terrific woman!"
Чайник кипятила, потом моих родных, моего отца будила, он вставал и чай пил, и тогда про меня говорил: «Молодец женщина».