Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: extinguish. 12 total hits in 4 transcripts.
(2)
Lačil qad'ir mə=ńimeːl'əń.
lačil qad'ir mə= ńim -Aː -l'əl -j
fire dp aff= extinguish -intr.punct -ev -intr.3
огонь dp aff= extinguish -intr.punct -ev -intr.3
The fire went out.
Огонь потух.
Conversation (TY0001) (3)
Taŋńə qańin=əŋ, qańin=əŋ əl=ńimeːnunl'əl.
ta -ŋńə qańin =(ND)ə -ŋ qańin =(ND)ə -ŋ əl= ńim -Aː -nun -l'əl
dist -n when =contr -fc when =contr -fc neg= extinguish -intr.punct -hab -ev(neg.3)
dist -n когда =contr -fc когда =contr -fc neg= extinguish -intr.punct -hab -ev(neg.3)
It never, never went out.
И вот это полено никогда не затухало.
Finite story (TY1007) (3)
Lačilə ńimeːsnund'ə čiː nimepəgi kurul'oːləl. Tuŋ, tuŋ čiːŋiń keluŋi.
lačil -lə ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː nime -pə -gi kurul' -oːl -ə -l tu -ŋ tu -ŋ čiː -ŋiń kel(u) -ŋi
fire -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people house -pl -3poss visible -stat -0 -sf prox -attr prox -attr people -dat come -intr.3pl
огонь -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ дом -pl -3poss видимый -stat -0 -sf prox -attr prox -attr народ -dat прийти -intr.3pl
The house of the firemen is seen. They arrived to to these people.
Finite story (TY1010) (4)
Torońəjə ködeŋ l'elə, köirid'ələ mördələk lačil ńimeːsnubə čiːŋiń zvonnaːm.
toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ l'e -lə köirid'ə -lə mör -R(ə)lək lačil ńim -Aː -s(ə) -nu -b(ə) čiː -ŋiń zvonit'.R -LA.Y -m
black -intr -s.ptcp person -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb fire extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz people -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb огонь extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz народ -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
The black man, uhm, noticed the smoke and called the firemen.