Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: enter. 28 total hits in 6 transcripts.
My early life (4)
Aa, l'eː tadaː mə=sewjəŋ.
aha l'eː ta-daː mə(r)=seg-jə(ŋ)
INTJ DP DEM.DIST-ADV EX=enter-INTR.1SG
МЕЖД DP DEM.DIST-ADV EX=войти-ИНТР.1ЕД
So I enrolled there.
Вот туда и поступил.
Conversation (TY0001) (16)
[čaw] Seununi.
* seg -nun -j
* enter -hab -intr.3
* войти -hab -intr.3
It does.
Приходит...
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Taŋ l'əllək, waːj sewrələk, d'e qad'ir, tite l'əγa saγanaːrələk, əə, mirin kelul'əldə tittə lukunburəbəγa, qad'ir [čaːj lew] čaːjlə lawnaːl'əlŋumlə, lewdeːnunl'əlŋu.
ta-ŋ l'ə-rələk waːj seg-rələk dʒe.Y qad'ir tite l'ə-γa saγanə-Aː-rələk əə mirin kelu-l'əl-rə tittə lukul-N pure-bə-γa qad'ir čaj.R leg čaj.R-lə law-nu-Aː-l'əl-ŋu-m(ə)lə leg-də-nun-l'əl-ŋu
DEM.DIST-FC be-SS.PF.CVB again enter-SS.PF.CVB DP.Y DP so HESIT-LOC sit-INCH-SS.PF.CVB HESIT only:then come-EV-SS.IMPF.CVB 3PL earth-GEN above-LOC.NMLZ-LOC DP tea.R eat tea.R-FOC drink-IMPF-INCH-EV-PL-OF.3SG eat-INTR-HAB-EV-PL
DEM.DIST-FC быть-SS.ПРФ.КОНВ снова войти-SS.ПРФ.КОНВ DP.Y DP так HESIT-ЛОК сидеть-ИНХ-SS.ПРФ.КОНВ HESIT only:then прийти-EV-SS.ИМПФ.КОНВ 3МН earth-ГЕН над-ЛОК.НМЛЗ-ЛОК DP tea.R есть tea.R-ФОК drink-ИМПФ-ИНХ-EV-МН-OF.3ЕД есть-ИНТР-ХАБ-EV-МН
Having done that, they would go inside again, sit in their place, and, as soon as they would arrive in the new place, they started drinking tea and eat.
Так сделав, опять заходят, на свое место садятся, приехавшие на новое место начинают пить чай, кушать.
Life story (TY0005) (5)
Lajin čamumullək taŋ uraːnubəγə seurələk, seurələk maːrqoːń, l'eγət, meteilək kńiːgəpulγət [ču] čuŋnaːŋ.
laja -n čomo -mu -R(ə)lək ta -ŋ ura -Aː -nu -b(ə) -γə seg -R(ə)lək seg -R(ə)lək moːrqoːn l'e -γət met -eilə(k) kniga.R -p(ul) -γət čuŋ -naː -ŋ
back -adv big -stat.inch -ss.ant.cvb dist -attr learn -intr.punct -ipfv -hab.nmlz -loc enter -ss.ant.cvb enter -ss.ant.cvb only hesit -abl 1sg -ints book.R -pl -abl read -inch -tr.1sg
назад -adv большой -stat.inch -ss.ant.cvb dist -attr learn -intr.punct -ipfv -hab.nmlz -loc войти -ss.ant.cvb войти -ss.ant.cvb only hesit -abl 1sg -ints книга.R -pl -abl read -inch -tr.1sg
Later, when I grew up and entered school, as soon as I entered school, I started to read from, erm, books myself.
Потом повзрослев, там в школу поступив, только поступив, в этом я сама начала читать из книг.
Finite story (TY1009) (1)
Taːt l'eːnuŋudəγənə waːji tuŋ torońəi köde, tuŋ lačil nimeŋiń segui, taːt l'er [meriŋ] iŋeːnaːr mə=quːsəč.
taːt l'e -nu -ŋu -dəγənə waːj tu -ŋ toro -ń(ə) -j(ə) köde tu -ŋ lačil nime -ŋiń seg -u -j taːt l'e -r iŋeː -naː -r mə= quːsə -(A)j -j
so be -ipfv -3pl -3ds.cond.cvb also prox -attr black -intr -s.ptcp person prox -attr fire house -dat enter -0 -intr.3 so be -ss.circ.cvb fear -inch -ss.circ.cvb aff= jump -pfv -intr.3
так быть -ipfv -3pl -3ds.cond.cvb тоже prox -attr черный -intr -s.ptcp человек prox -attr огонь дом -dat войти -0 -intr.3 так быть -ss.circ.cvb fear -inch -ss.circ.cvb aff= прыгать -pfv -intr.3
When they did that, that black man, the fire entered the house, so he jumped even though he was afraid.
Finite story (TY1008) (1)
Tadaːt weːn qoid-öːŋiń uːŋi. Torońəi, qomońəi köːd'əd~öːŋiń nimedəγə lačil mə=segui. Mə=quːsəč.
ta -Raː -t weː -ND qoil -ND öː -ŋiń uː -ŋi toro -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ŋiń nime -də -γə lačil mə= seg -u -j mə= quːsə -(A)j -j
dist -adv -adv.abl other -gen god -gen child -dat go -intr.3pl black -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen child -dat house -3poss.obl -loc fire aff= enter -0 -intr.3 aff= jump -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl другой -gen бог -gen ребенок -dat идти -intr.3pl черный -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок -dat дом -3poss.obl -loc огонь aff= войти -0 -intr.3 aff= прыгать -pfv -intr.3
Then they went to the other god's child. The fire has entered the house of the black, green boy. He jumped.