Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: eight. 2 total hits in 2 transcripts.
Conversation (TY0001) (1)
Aγïs [št] štuːkə, l'elə, šuːkələ kečimələ.
aγïs.Y štuka.R l'e -lə ščuka.R -lə keči -m(ə)lə
eight.Y piece.R hesit -pred pike.R -pred bring -of.3sg
eight.Y piece.R hesit -pred щука.R -pred принести -of.3sg
He brought eight pieces, uhm, pikes.
Восемь штук, это самое, щук принёс.
Wild reindeer (1)
Aa, aːwaːjoːl marawńəŋi, met, met l'eː taŋ [č] lewdəllək, škoːlə oːńəŋ- Ispiridon ŋod'ə [maːləjləsče] maːləjləklən klaːsqa uraːnuj oːk l'el- tudeńəŋ mə=kewečəli.
aa aːwə-Aː-j-oːl moraw-ńə-ŋi met met l'eː ta-ŋ leg-də-rələk škola.R oː-ńə-ŋ Spiridon ŋol-j(ə) maːləjləkləl-N klas.R-γa uraː-nu-j oː-(ə)k l'ə-l tude-ńə-ŋ mə(r)= kew-ej-j(ə)li
intj sleep-INCH-PF-STAT.NMLZ NEC.AUX-COM-INTR.3PL 1SG 1SG DP DEM.DIST-ATTR eat-INTR.SS.PF.CVB school.R child-COM-FC Spiridon be-PTC eight-GEN class.R-LOC learn-IPF-INTR.3 child-FOC be-SF 3SG-COM-FC EX= go.away-PF-INTR.1PL
intj спать-ИНХ-ПРФ-STAT.НМЛЗ НЕЦ.AUX-COM-ИНТР.3МН 1ЕД 1ЕД DP DEM.DIST-ATTR есть-ИНТР.SS.ПРФ.КОНВ школа.R ребенок-COM-FC Spiridon быть-ПРИЧ eight-ГЕН class.R-ЛОК learn-IPF-ИНТР.3 ребенок-ФОК быть-SF 3ЕД-COM-FC EX= идти.прочь-ПРФ-ИНТР.1МН
Yes, they were going to bed, and I then ate and went away together with a school boy called Spriridon, he studied in the 8th grade.
А, спать собирались, потом мы покушали и со школьником- был ребенок по имени Спиридон, который в восьмом класе учился,- мы c ним пошли.