Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: earth. 12 total hits in 6 transcripts.
Fire lighting rituals (TY0004) (4)
[ta] Taŋńəŋ tite, l'ələŋ, lukunburəbək lögitəŋumlə.
ta ta-ŋńə-ŋ tite l'ə-lə-ŋ lukul-N pure-bə-(ə)k lögi-t(ə)-ŋu-m(ə)lə
DEM.DIST DEM.DIST-NMLZ-FC so HESIT-FOC-FC earth-GEN above-LOC.NMLZ-FOC eat-CAUS-PL-OF.3SG
DEM.DIST DEM.DIST-НМЛЗ-FC так HESIT-ФОК-FC earth-ГЕН над-ЛОК.НМЛЗ-ФОК есть-CAUS-МН-OF.3ЕД
That's the way how they feed, uhm, the place (sc. where they were).
Это так местность кормили.
Fire and the evil man (TY0003) (1)
Jawner öńid'e [ŋolaː] ŋolaːdəγa gitńər pajdul'əlum.
jawnə-r öńid'e ŋol-Aː ŋol-Aː-dəγa kitńə-r paːj-du-l'əl-u-m
all-SUBJ earth be-INCH be-INCH-3.DS.CVB up:to-SUBJ hit-MULT-EV-0-TR.3SG
весь-СУБ earth быть-ИНХ быть-ИНХ-3.DS.КОНВ up:to-СУБ hit-MULT-EV-0-TR.3ЕД
He cut it down until it became earth.
Рубил, пока оно не стало землой.
Conversation (TY0001) (4)
Lukulγənə [uːr] l'ei~rukunək buolla.
lukul -γənə l'e -j(ə) ~sukun -ə -k buolla.Y
earth -loc.contr be -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred dp.Y
earth -loc.contr быть -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred dp.Y
It (sc. burbot) moves on the ground.
По дну же ходит.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Maːrqən göde lukun buren miraːnuj, maːrqən göde laujəγə, əə, laujəγə [joːraː] laujəγə joːraːnui, tan, jalmisčə göde lukun buren mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND köde lukul -ND pure -n mira -nu -j maːrqə -ND köde laujə -γə əə laujə -γə laujə -γə joːrə -nu -j ta -n jalmə -sčə köde lukul -ND pure -n mə= ölkə -nu -j
one -gen person earth -gen above -adv.prol walk -ipfv -intr.3 one -gen person water -loc hesit water -loc water -loc play -ipfv -intr.3 dist -adv three -ord person earth -gen above -adv.prol aff= run -ipfv -intr.3
один -gen человек earth -gen над -adv.prol идти -ipfv -intr.3 один -gen человек вода -loc hesit вода -loc вода -loc play -ipfv -intr.3 dist -adv три -ord человек earth -gen над -adv.prol aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) One man is walking on the ground, one man is playing in the water, and the third man is running on the ground.
(1)
Jaunər öńid'ə [ŋolaː] ŋolaːdəγə gitńər paidul'əlum.
jaunə -r öńid'ə (ŋ)ol -Aː -dəγə kitńə -r pai -du -l'əl -u -m
all -s.pred earth cop -inch -3.ds.cvb up.to -s.pred hit -pluract -ev -0 -tr.3
весь -s.pred earth cop -inch -3.ds.cvb вверх.к -s.pred hit -pluract -ev -0 -tr.3
He beat it until it became earth.
Рубил, пока оно не стало землой.
Pear story (TY1002) (1)
Tadaːt saqsəirələk, egoːrələk, tude gedelγənə paidum [balde oj], mele jaunər öńid'ə, öńid'ə ŋolaːl'əl, tan taŋ mə=paidud'im.
ta -Raː -t saqsə -(A)j -R(ə)lək eg -oː -R(ə)lək tude kedel -γənə pai -du -m meːne.Y jaunə -r öńid'ə öńid'ə (ŋ)ol -Aː -l'əl ta -n ta -ŋ mə= pai -du -(uː)ji -m
dist -adv -adv.abl spill -pfv -ss.ant.cvb stand -intr -ss.ant.cvb 3sg.gen body -def.acc hit -pluract -tr.3 very all -s.pred earth earth cop -inch -ev(intr.3sg) dist -adv dist -attr aff= hit -pluract -pluract -tr.3
dist -adv -adv.abl spill -pfv -ss.ant.cvb стоять -intr -ss.ant.cvb 3sg.gen body -def.acc hit -pluract -tr.3 очень весь -s.pred earth earth cop -inch -ev(intr.3sg) dist -adv dist -attr aff= hit -pluract -pluract -tr.3
Then he fell, stood up, shook himself off, he was all dusty, dusty, then he shook (sc. the dirt) off.