Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: draw. 2 total hits in 2 transcripts.
Pear story (TY1005) (1)
Tude taŋ kazaːγənə waːjrəŋ mə=keurəi, teːŋudəŋ.
tude ta -ŋ koza.R -γənə waːj -Rəŋ mə= kew -R(ə) -(A)j -j teː -(lə)G(u)də -ŋ
3sg.gen dist -attr goat.R -def.acc draw -ss.sim.cvb aff= go.away -tr -pfv -intr.3 med -adv.dir -fc
3sg.gen dist -attr goat.R -def.acc draw -ss.sim.cvb aff= идти.прочь -tr -pfv -intr.3 med -adv.dir -fc
Dragging his goat, he took it in that direction.
Conversation (TY0001) (1)
Joːdəγənə mannunŋi, tite, əə, tite [ir] urusujduːr kurduk sanïːllar qolobur, ten tuŋńə tittəilək əl=də=weːŋu diː.
joːdəγənə mon -nun -ŋi tite əə tite urusujdaː.Y -Ar.Y kurduk.Y sanaː.Y -Ar.Y -LArA.Y kholobur.Y tu -n tu -ŋńə tittə -eilə(k) əl=də= weː -ŋu diː.Y
apparently say -hab -intr.3pl like hesit like draw.Y -prs.ptc.Y like.Y think.Y -prs.ptc.Y -pl.Y for.example.Y prox -adv prox -n 3pl -ints neg=add= do -3pl(neg.3) dp.Y
apparently сказать -hab -intr.3pl любить hesit любить draw.Y -prs.ptc.Y любить.Y think.Y -prs.ptc.Y -pl.Y for.example.Y prox -adv prox -n 3pl -ints neg=add= делать -3pl(neg.3) dp.Y
They seem to say, like, like, they think it is, for instance, like drawing, and they themselves have never even tried it.
Кажется говорят вот так, как рисование думают, на пример, а они сами это еще не делали.