Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: dp. 479 total hits in 20 transcripts.
Finite story (TY1010) (3)
L'eŋiń, d'e tarańəi köde [ma] maːlək mə=quːsəč. Lačil mə=keluj [ńi] tude l'edəγə, nimedəγə l'ei, ńimeːdəγə keːjeː jedeč.
l'e -ŋiń d'e.Y toro -ń(ə) -j(ə) köde maːlək mə= quːsə -(A)j -j lačil mə= kel(u) -j tude l'e -də -γə nime -də -γə l'e -j ńim -Aː -dəγə keːjeː jed -(A)j -j
hesit -dat dp.Y black -intr -s.ptcp person dp aff= jump -pfv -intr.3 fire aff= come -intr.3 3sg.gen hesit -3poss.obl -loc house -3poss.obl -loc hesit -intr.3 extinguish -intr.punct -3ds.cvb in.front appear -pfv -intr.3
hesit -dat dp.Y черный -intr -s.ptcp человек dp aff= прыгать -pfv -intr.3 огонь aff= прийти -intr.3 3sg.gen hesit -3poss.obl -loc дом -3poss.obl -loc hesit -intr.3 extinguish -intr.punct -3ds.cvb в.перед появиться -pfv -intr.3
Uhm, the black man jumped, he had to (=maːlək), the fire came into his thingo, in the house, it appeared in front of his house.
Pear story (TY1002) (5)
Taŋ guderəllək tideŋ öːŋ qad'ir, əə, waːj mə=keweč.
ta -ŋ kude -R(ə) -R(ə)lək tide -ŋ öː -ŋ qad'ir əə waːj mə= kew -(A)j -j
dist -attr lie -tr -ss.ant.cvb invis -attr child -fc dp hesit also aff= go.away -pfv -intr.3
dist -attr лежать -tr -ss.ant.cvb invis -attr ребенок -fc dp hesit тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3
When he put it, that child left again.
Finite story (TY1008) (2)
Qad'ir lačil wajidə mə=čamumui. Pažaːrnik, pažaːrnikpələŋ pulgəiŋul. Tideŋ nimeŋiń mə=köluŋi.
qad'ir lačil wajidə mə= čomo -mu -j požarnik.R požarnik.R -pə -lə -ŋ pul -GAi -ŋu -l tide -ŋ nime -ŋiń mə= kel(u) -ŋi
dp fire still aff= big -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc come.out -intr.punct -3pl -sf invis -attr house -dat aff= come -intr.3pl
dp огонь все:еще aff= большой -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc прийти.из -intr.punct -3pl -sf invis -attr дом -dat aff= прийти -intr.3pl
The fire was still getting bigger. The firemen went out and came to that house.
(1)
Qad'ir tadaːt taŋ, tideŋ, tideŋ köde taŋ tude pureːpulγənə aptaːnullək waː waː mə=kereːj, alun.
qad'ir ta -Raː -t ta -ŋ tide -ŋ tide -ŋ köde(ŋ) ta -ŋ tude pureː(ŋ) -p(ul) -γənə aptə -nu -R(ə)lək waːj waːj mə= ker -Aː -j al -u -n
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr person dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb also also aff= go.down -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr человек dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb тоже тоже aff= идти.down -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol
Then, that man had collected his berries and went down again.
Pear story (TY1003) (1)
Qad'ir tadaːt taŋ, tideŋ, tideŋ köde taŋ tude pureːpulγənə aptaːnullək waː waː mə=kereːj, alun.
qad'ir ta -Raː -t ta -ŋ tide -ŋ tide -ŋ köde(ŋ) ta -ŋ tude pureː(ŋ) -p(ul) -γənə aptə -nu -R(ə)lək waːj waːj mə= ker -Aː -j al -u -n
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr person dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb also also aff= go.down -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol
dp dist -adv -adv.abl dist -attr invis -attr invis -attr человек dist -attr 3sg.gen berry -pl -def.acc collect -ipfv -ss.ant.cvb тоже тоже aff= идти.down -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol
Then, that man had collected his berries and went down again.
Finite story (TY1007) (1)
Tuŋ čiː mə=keweiŋi, maːlək. Lačil, čiː, ee, l'elə, lačil, ee, qomońəi, ee, torońəi sukunńəi göde mə=quːsəč.
tu -ŋ čiː mə= kew -(A)j -ŋi maːlək lačil čiː ee l'e -lə lačil ee qomo -ń(ə) -j(ə) ee toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə= quːsə -(A)j -j
prox -attr people aff= go.away -pfv -intr.3pl dp fire people intj hesit -acc fire intj green/blue -intr -s.ptcp intj black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff= jump -pfv -intr.3
prox -attr народ aff= идти.прочь -pfv -intr.3pl dp огонь народ intj hesit -acc огонь intj green/blue -intr -s.ptcp intj черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff= прыгать -pfv -intr.3
Those men went away, what else was to do? Fire, no, people, erm, fire, no, the green, no, the man with black clothes jumped.
Picture elicitation (TY1206) (4)
Maːrqən köːd'əd-öː čoːn ańmilə, ee, čoːn ańmildələk köldələk, taːt l'er, tudeilək qad'ir iletəinum, iletəinum.
maːrqə -ND köːd'ə -ND öː čoː -ND ańmil -lə ee čoː -ND ańmil -də -lək kel(u) -R(ə)lək taːt l'e -r tude -eilə(k) qad'ir ile -tə -(A)j -nu -m ile -tə -(A)j -nu -m
one -gen male -gen child iron -gen riding.reindeer -acc intj iron -gen riding.reindeer -3poss.obl -ins come -ss.ant.cvb so be -ss.circ.cvb 3sg -ints dp push -caus -pfv -ipfv -tr.3 push -caus -pfv -ipfv -tr.3
один -gen male -gen ребенок iron -gen riding.олень -acc intj iron -gen riding.олень -3poss.obl -ins прийти -ss.ant.cvb так быть -ss.circ.cvb 3sg -ints dp push -caus -pfv -ipfv -tr.3 push -caus -pfv -ipfv -tr.3
A boy come with a car (iron riding reindeer), therefore, he is pushing it, pushing it alone.
Pear Story (TY1001) (1)
"Qoːləm tuŋ [an] anmərγi, mm, jaunər ət=pureːńəŋi, qoːdiːr tuŋ maːrqoːlər əl=duːńə?", mandəŋ čuŋdə-gudičiːrəŋ aγoːlui.
qoːləm tu -ŋ anmərγi mm jaunə -r ət= pureː -ń(ə) -ŋi qoːdiːr tu -ŋ maːrqə -oːl -ə -r əl= tuːl -ń(ə) mon -Rəŋ čuŋdə kude -jiː -Rəŋ oγ -oːl -u -j
dp prox -attr probably intj all -s.pred irr= berry -vblz.propr -intr.3pl why prox -attr one -stat -0 -s.pred neg= content -vblz.propr(neg.3) say -ss.sim.cvb thought lie -tr -ss.sim.cvb stand -res -intr.ints -intr.3
dp prox -attr probably intj весь -s.pred irr= berry -vblz.propr -intr.3pl почему prox -attr один -stat -0 -s.pred neg= содержимое -vblz.propr(neg.3) сказать -ss.sim.cvb thought лежать -tr -ss.sim.cvb стоять -res -intr.ints -intr.3
He was standing and thinking: "How, I think all (sc. baskets) must have been full with berries, why is this one empty?".
Picture elicitation (TY1209) (1)
Keipəńəŋ paipə mə=ńeːd'inuŋi, taŋ ńeːd'iŋudəγə keipələ lajaurət koːškəŋ puredəγə [quːsə quːsəi], ee, l'eː lajadəγə quːsəd'inui, paipəγə lajadəγə laːmələŋ quːsəd'inul.
keipə -ńə -ŋ paipə mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi ta -ŋ ńeː -(uː)ji -ŋu -dəγə keipə -lə laja -wrə -t koška.R pure -dəγə ee l'eː laja -də -γə quːsə -(uː)ji -nu -j paipə -γə laja -də -γə laːmə -lə -ŋ quːsə -(uː)ji -nu -l
man -s.com -fc woman aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl dist -attr call -pluract -3pl -3ds.cvb man -acc back -n.loc -adv.abl cat.R.fc above -3ds.cvb intj dp back -3poss.obl -loc jump -pluract -ipfv -intr.3 woman -loc back -3poss.obl -loc dog -pred -fc jump -pluract -ipfv -sf
мужчина -s.com -fc женщина aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl dist -attr звать -pluract -3pl -3ds.cvb мужчина -acc назад -n.loc -adv.abl cat.R.fc над -3ds.cvb intj dp назад -3poss.obl -loc прыгать -pluract -ipfv -intr.3 женщина -loc назад -3poss.obl -loc собака -pred -fc прыгать -pluract -ipfv -sf
A man and a woman were talking, and while they were talking a cat jumped on the man from behind, above, erm, on the back, and the woman was attacked by a dog from behind.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Kin köde ńeːd'irəŋ oγoːnuŋudəγə, [maː] maːrqən paipəńəŋ maːrqən köde ńeːd'irəŋ oγoːnuŋudəγə, tittəγə maːrqən laːmələŋ, paipəγə laːmələŋ kereːl, tan köːd'əd-öːŋiń buollar koškələŋ kereːl.
ki -ND köde ńeː -(uː)ji -Rəŋ oγ -oːl -nu -ŋu -dəγə maːrqə -ND paipə -ńə -ŋ maːrqə -ND köde ńeː -(uː)ji -Rəŋ oγ -oːl -nu -ŋu -dəγə tittə -γə maːrqə -ND laːmə -lə -ŋ paipə -γə laːmə -lə -ŋ ker -Aː -l ta -n köːd'ə -ND öː -ŋiń buollar.Y koška.R -lə -ŋ ker -Aː -l
two -gen person call -pluract -ss.sim.cvb stand -stat -ipfv -3pl -3ds.cvb one -gen woman -s.com -fc one -gen person call -pluract -ss.sim.cvb stand -stat -ipfv -3pl -3ds.cvb 3pl -loc one -gen dog -pred -fc woman -loc dog -pred -fc go.down -intr.punct -sf dist -adv male -gen child -dat dp.Y cat.R -pred -fc go.down -intr.punct -sf
два -gen человек звать -pluract -ss.sim.cvb стоять -stat -ipfv -3pl -3ds.cvb один -gen женщина -s.com -fc один -gen человек звать -pluract -ss.sim.cvb стоять -stat -ipfv -3pl -3ds.cvb 3pl -loc один -gen собака -pred -fc женщина -loc собака -pred -fc идти.down -intr.punct -sf dist -adv male -gen ребенок -dat dp.Y cat.R -pred -fc идти.down -intr.punct -sf
Two people are standing and talking, a woman and a man are standing, and they are attacked by a dog, the woman is attacked by a dog, and the man is attacked by a cat.