Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: door. 12 total hits in 6 transcripts.
A short conversation (3)
"Ee", mani, ten=də sespəpəgi ičoːnunŋik", mani.
ehe mon-j tu-n=də sespə-p(ə)-gi ičoː-nun-ŋi-k mon-j
INTJ say-INTR.3 DEM.PROX-ADV=DP.E door-PL-3POSS look-HAB-PL-IMP.2 say-INTR.3
МЕЖД сказать-ИНТР.3 DEM.PROX-ADV=DP.E дверь-МН-3POSS смотреть-ХАБ-МН-ИМП.2 сказать-ИНТР.3
"Well", she said, "keep an eye on their door", she said.
"Э,-сказала,-посматривайте эту их дверь",-сказала.
Finite story (TY1009) (2)
Torońəi köde waːji, sespə, weːn ködeŋiń keweč, ńamučəńd'ə ködeŋiń, waːji sespələ paidunaːm, taŋ, ńamučəńd'ə köde əl=mönd'əi.
toro -ń(ə) -j(ə) köde waːj sespə weː -ND köde -ŋiń kew -(A)j -j ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj sespə -lə pai -du -naː -m ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde əl= mönd'ə -(A)j
black -intr -s.ptcp person also door other -gen person -dat go.away -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also door -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person neg= awake -pfv(neg.3)
черный -intr -s.ptcp человек тоже дверь другой -gen человек -dat идти.прочь -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже дверь -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек neg= awake -pfv(neg.3)
The black man, door, he now went to the other man, to the red man, and also began to beat at his door, and he, the red man, didn't wake up.
Finite story (TY1007) (2)
Qomońəi sukunńəi köde sespələ əl=joŋotəi. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köde sespəgi paidunumlə, paidumlə, paidumlə.
qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde sespə -lə əl= joŋo -tAi id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde sespə -gi pai -du -nu -m(ə)lə pai -du -m(ə)lə pai -du -m(ə)lə
green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person door -acc neg= open -tr.punct(neg.3) now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person door -3poss hit -pluract -ipfv -of.3sg hit -pluract -of.3sg hit -pluract -of.3sg
green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек дверь -acc neg= открыть -tr.punct(neg.3) сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек дверь -3poss hit -pluract -ipfv -of.3sg hit -pluract -of.3sg hit -pluract -of.3sg
The man dressed in green did not open the door. Now he is knocking, he knocked, knocked at the door of the man dressed in red.
Finite story (TY1010) (2)
Tilifoːnə zvonnaːm, zvonnaːrələk, l'eŋi, əə – qomońəi, наверное – qomońəi gödeŋiń sespədəγə paidiːčəm, mönd'əsəičəm. Qomońəi ködeŋ mər=aːwəi.
telefon.R -lə zvonit'.R -LA.Y -m zvonit'.R -LA.Y -R(ə)lək l'e -ŋi əə qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -(iː)čə -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -(iː)čə -m qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ mə -r= aːwə -j
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -fc aff -0= sleep -intr.3
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -fc aff -0= спать -intr.3
He phoned, and after he had phoned, uhm, he went to the green man to knock on his door and wake him up. The green man was sleeping (continued to sleep).
Finite story (TY1008) (2)
Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.
Finite story (TY1011) (1)
Paidid'aːdəγə, paidid'aːrələk maːlək weːdə [ke], l'e, tideŋ ńamučəńd'ə göde koːmnətəŋiń uːj, waːji sespədəγə paidid'aːnui. Tuŋ ńamučəńd'ə~rukun waːji əl=möri.
pai -du -d'Aː -dəγə pai -du -d'Aː -R(ə)lək maːlək weːdə l'e tide -ŋ ńamučə -ń(ə) -(i)d'ə köde komnata.R -ŋiń uː -j waːj sespə -də -γə pai -du -d'Aː -nu -j tu -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) ~sukun waːj əl= mör -jiː
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult person room.R -dat go -intr.3 also door -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz also neg= hear -tr(neg.3)
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult человек room.R -dat идти -intr.3 тоже дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz тоже neg= слышать -tr(neg.3)
He knocked, knocked, and other, erm, he went to the red man's room and knocked on the door again. That red man also didn't hear.