Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: def. 144 total hits in 22 transcripts.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Teńi paipəŋ maːrqən gödeγənə tude čald'ələk paim.
tu -Raː paipə -ŋ maːrqə -ND köde -γənə tude čald'ə -lək pai -m
prox -adv woman -fc one -gen person -def.acc 3sg.gen hand -ins hit -tr.3
prox -adv женщина -fc один -gen человек -def.acc 3sg.gen рука -ins hit -tr.3
Here, the woman beat a man with her hand.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Eleń, joqod-ile mitqənə Tuːstaːqqə engənəŋ əl=pajoːl.
eleń joqol -ND ile mit -γənə Tuːstaːχ.Y -γə engənə -ŋ əl= poj -oːl
no Yakut -gen domestic.reindeer 1pl -def.acc Tuustaakh.Y -loc very -fc neg= many -stat(neg.3)
no Yakut -gen domestic.олень 1pl -def.acc Tuustaakh.Y -loc очень -fc neg= много -stat(neg.3)
No, we didn't have too many horses in Tuustaakh.
Нет. Лошадей у нас, в Тустах-Сене, слишком много не было.
Pear story (TY1005) (5)
Taŋ öːŋ l'eŋ [moŋodəg], ee, moŋodəγənə uːseːm buolla.
ta -ŋ öː -ŋ l'e -ŋ ee moŋo -də -γənə uː -s(ə) -m buolla.Y
dist -attr child -fc hesit -fc intj cap -3poss.obl -def.acc go -caus -tr.3 dp.Y
dist -attr ребенок -fc hesit -fc intj cap -3poss.obl -def.acc идти -caus -tr.3 dp.Y
That boy, uhm, he brought him his hat.
Picture elicitation (TY1205) (2)
Paːd'əd-öː maːrqən köːd'əd-öːγənə joːdəγə paim.
paːd'ə -ND öː maːrqə -ND köːd'ə -ND öː -γənə joː -də -γə pai -m
female -gen child one -gen male -gen child -def.acc head -3poss.obl -loc hit -tr.3
female -gen ребенок один -gen male -gen ребенок -def.acc голова -3poss.obl -loc hit -tr.3
(Who is the girl hitting?) The girl is hitting a boy on the head.
Finite story (TY1009) (3)
Taːt kelurələk qad'ir tuŋ čiːpulγənə monaːŋi "Maːlək mitiń keluk", əə, torońəi köde əl=l'e, mər=iŋeːm.
taːt kel(u) -R(ə)lək qad'ir tu -ŋ čiː -p(ul) -γənə mon -Aː -ŋi maːlək mit -i -ń kel(u) -k əə toro -ń(ə) -j(ə) köde əl= l'e mə -r= iŋeː -m
so come -ss.ant.cvb dp prox -attr people -pl -def.acc say -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat come -imp.2 hesit black -intr -s.ptcp person neg= be(neg.3) aff -0= fear -tr.3
так прийти -ss.ant.cvb dp prox -attr народ -pl -def.acc сказать -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat прийти -imp.2 hesit черный -intr -s.ptcp человек neg= быть(neg.3) aff -0= fear -tr.3
When they came there, they began to tell these people "Come to us", erm, the black man didn't do it, he was afraid.
Pear Story (TY1001) (5)
Qad'ir taŋunγənə tuŋ ködeŋ čuŋdəllə(k), čuŋdə-gudičiːnaːm.
qad'ir ta -ŋun -γənə tu -ŋ köde -ŋ čuŋdə -R(ə)lək čuŋdə kude -jiː -naː -m
ptl dist -n -def.acc prox -attr person -fc think -ss.ant.cvb thought lie -tr -inch -tr.3
ptl dist -n -def.acc prox -attr человек -fc think -ss.ant.cvb thought лежать -tr -inch -tr.3
That man thought about that, he started thinking.
(7)
Taŋ aːrəirələk taŋ [kod'] köːd'əd-öːrpəŋ keluŋudəγə moŋodəγənə, moŋodəγənə kečiːrəŋ keluŋudəγə teːŋdə maːrqən pureːk tadimlə.
ta -ŋ aː -RAi -R(ə)lək ta -ŋ köːd'ə -ND öː(ŋ) -pə(ŋ) kel(u) -ŋu -dəγə moŋo(ŋ) -də -γənə moŋo(ŋ) -də -γənə keči -Rəŋ kel(u) -ŋu -dəγə teː -(lə)G(u)də(ŋ) maːrqə -ND pureː(ŋ) -k taND -iː -m(ə)lə
dist -attr stop -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen child -pl.fc come -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc bring -ss.sim.cvb come -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir one -gen berry -mod.pred give -tr -of.3sg
dist -attr остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen ребенок -pl.fc прийти -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc принести -ss.sim.cvb прийти -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir один -gen berry -mod.pred дать -tr -of.3sg
When he stopped, these boys came (to him) and brought him his cap, cap, they came there and he gave them a berry.
Pear story (TY1003) (7)
Taŋ aːrəirələk taŋ [kod'] köːd'əd-öːrpəŋ keluŋudəγə moŋodəγənə, moŋodəγənə kečiːrəŋ keluŋudəγə teːŋdə maːrqən pureːk tadimlə.
ta -ŋ aː -RAi -R(ə)lək ta -ŋ köːd'ə -ND öː(ŋ) -pə(ŋ) kel(u) -ŋu -dəγə moŋo(ŋ) -də -γənə moŋo(ŋ) -də -γənə keči -Rəŋ kel(u) -ŋu -dəγə teː -(lə)G(u)də(ŋ) maːrqə -ND pureː(ŋ) -k taND -iː -m(ə)lə
dist -attr stop -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen child -pl.fc come -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc bring -ss.sim.cvb come -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir one -gen berry -mod.pred give -tr -of.3sg
dist -attr остановиться -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr male -gen ребенок -pl.fc прийти -3pl -3ds.cvb cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc принести -ss.sim.cvb прийти -3pl -3.ds.cvb med -adv.dir один -gen berry -mod.pred дать -tr -of.3sg
When he stopped, these boys came (to him) and brought him his cap, cap, they came there and he gave them a berry.
Finite story (TY1008) (3)
Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Taŋ taŋudəŋ taŋ keweidəγə aduŋ Alajiːdeːγənə waːj manŋi "Taŋudəŋ [mi] uːγən mitńəŋ".
ta -ŋ ta -(lə)G(u)də -ŋ ta -ŋ kew -(A)j -dəγə adu -ŋ alajiː -deː -γənə waːj mon -ŋi ta -(lə)G(u)də -ŋ uː -γən mit -ńə -ŋ
dist -fc dist -adv.dir -fc dist -attr go.away -pfv -3ds.cvb vis -attr Alayi -dim -def.acc also say -intr.3pl dist -adv.dir -fc go -hort.3 1pl -s.com -fc
dist -fc dist -adv.dir -fc dist -attr идти.прочь -pfv -3ds.cvb vis -attr Alayi -dim -def.acc тоже сказать -intr.3pl dist -adv.dir -fc идти -hort.3 1pl -s.com -fc
They said that, when it sets off there, Alayi should also go with them.
"Когда вездеход поедет туда, - сказали - Алаинa пусть тоже поедeт с нами".