Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: dat. 132 total hits in 24 transcripts.
Conversation (TY0001) (51)
Jakuskəiŋiń.
Jakutsk.R -ŋiń
Yakutsk.R -dat
Yakutsk.R -dat
To Yakutsk.
В Якутск.
Pear story (TY1004) (5)
Öːrpəŋiń tadiː.
oː -pə -ŋiń taND -jiː -j
child -pl -dat give -tr -intr.3
ребенок -pl -dat дать -tr -intr.3
He gave it to the children.
Finite story (TY1011) (6)
Taŋ mördələk qad'ir tilifoːn, tilifoːnnaːnum, l'eŋiń, pažaːrnikpulŋiń.
ta -ŋ mör -R(ə)lək qad'ir telefon.R telefon.R -LA.Y -nu -m l'e -ŋiń požarnik.R -p(ul) -ŋiń
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
When he noticed it, telephone, he phoned the firemen.
Conversation between siblings (TY0002) (3)
Lemeŋiń nimeləsčiːmək?
neme -ŋiń nimelə -s(ə) -jiː -mək
what -dat writing -vblz.fact -tr -tr.2sg
что -dat writing -vblz.fact -tr -tr.2sg
What did you write it down with? (lit. What did you make write it down?)
Что-нибудь удалось записать?
Picture elicitation (TY1200) (2)
Köːd'əd-öːŋiń koːškə quːsəinui, paːd'əd-öːŋiń buollaːnə laːmə quːsəinui.
köːd'ə -ND öː -ŋiń koška.R quːsə -(A)j -nu -j paːd'ə -ND öː -ŋiń buollaγïna.Y laːmə quːsə -(A)j -nu -j
male -gen child -dat cat.R jump -pfv -ipfv -intr.3 female -gen child -dat dp.Y dog jump -pfv -ipfv -intr.3
male -gen ребенок -dat cat.R прыгать -pfv -ipfv -intr.3 female -gen ребенок -dat dp.Y собака прыгать -pfv -ipfv -intr.3
A cat jumps on a boy, and a dog jumps on a girl.
Picture elicitation (TY1207) (1)
Keipəŋ paipəŋiń saːlə tadimlə.
keipə -ŋ paipə -ŋiń saːl -lə taND -jiː -m(ə)lə
man -fc woman -dat tree -pred give -tr -of.3sg
мужчина -fc женщина -dat дерево -pred дать -tr -of.3sg
The man gave the woman a branch.
Finite story (TY1008) (5)
Taŋ öːŋiń [ičoː jok j], ńamučəńd'ə sukunńəi öːŋiń "Quːsəik" mannuŋi.
ta -ŋ öː -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) öː -ŋiń quːsə -(A)j -k mon -nu -ŋi
dist -attr child -dat redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp child -dat jump -pfv -imp.2 say -ipfv -intr.3pl
dist -attr ребенок -dat redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ребенок -dat прыгать -pfv -imp.2 сказать -ipfv -intr.3pl
To that boy..., they were telling the child dressed in red: "Jump!".
Pear story (TY1002) (6)
Tadaːt tudiń uːsəllək taŋ moŋolə mə=tadiŋaː tudiń.
ta -Raː -t tude -i -ń uː -s(ə) -R(ə)lək ta -ŋ moŋo -lə mə= taND -jiː -ŋa(m) tude -i -ń
dist -adv -adv.abl 3sg -0 -def.dat go -caus -ss.ant.cvb dist -attr cap -acc aff= give -tr -tr.3pl 3sg -0 -def.dat
dist -adv -adv.abl 3sg -0 -def.dat идти -caus -ss.ant.cvb dist -attr cap -acc aff= дать -tr -tr.3pl 3sg -0 -def.dat
Then they brought him the hat and gave it to him.
(3)
"Qad'ir maːlək met ńumud'əlŋin uːtəjəŋ." Ходьир маалак мэт ньумадьалҥии ууйэҥ
qad'ir maːlək met ńumu -d'ə -l -ŋiń uː -t(ə) -jə(ŋ)
dp dp 1sg camp -intr -nmlz -dat go -fut -intr.1sg
dp dp 1sg стоянка -intr -nmlz -dat идти -fut -intr.1sg
"I should rather go to the place from where I came."
"Лучше я пойду на это место, откуда я перекочевал.
Life story (TY0005) (5)
"Molitəgə čaːjlə mitiń lolγəsum."
mol -i -t(ə)gə čaj.R -lə mit -i -ń lolγə -s(ə) -u -m
dp -0 -aug tea.R -acc 1pl -0 -def.dat boil -caus -0 -tr.3
dp -0 -aug tea.R -acc 1pl -0 -def.dat boil -caus -0 -tr.3
"How nice, she has boiled us some tea."
Спасибо, чай нам вскипятила.