Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: cvb. 490 total hits in 24 transcripts.
Conversation between siblings (TY0002) (23)
Egoːrələk...
eg -oː -R(ə)lək
stand -intr -ss.ant.cvb
стоять -intr -ss.ant.cvb
Having stood up...
Встав…
Conversation (TY0001) (180)
Taːt l'er...
taːt l'e -r
so be -ss.circ.cvb
так быть -ss.circ.cvb
Therefore...
Из-за того...
All-terrain vehicle (TY0006) (5)
Ugurčələk mirarəŋ qoːdə-l'erəŋ, uktəlgə.
ugurčə -lək mira -Rəŋ qoːdə l'e -Rəŋ uktə -l -Gə
foot -ins walk -ss.sim.cvb how be -ss.sim.cvb overpower -nmlz -intj
ступня -ins идти -ss.sim.cvb как быть -ss.sim.cvb overpower -nmlz -intj
Going on foot and similar - that's exhausting!
Пешком идти и так далее, усталость.
Life story (TY0005) (46)
Tadaːt ńumud'əllək qad'ir taŋ uktəirələk aːwər nime weːnur joːγəiŋudəγə gitńər aːwaːnull'əld'əŋ.
ta -Raː -t ńumu -d'ə -R(ə)lək qad'ir ta -ŋ uktə -(A)j -R(ə)lək aːwə -r nime weː -nu -r joːγə -(A)j -ŋu -dəγə kitńə -r aːwə -nun -l'əl -jə(ŋ)
dist -adv -adv.abl camp -intr -ss.ant.cvb dp dist -attr overpower -pfv -ss.ant.cvb sleep -ss.circ.cvb house do -ipfv -ss.circ.cvb finish -pfv -3pl -3ds.cvb up.to -s.pred sleep -hab -ev -intr.1sg
dist -adv -adv.abl стоянка -intr -ss.ant.cvb dp dist -attr overpower -pfv -ss.ant.cvb спать -ss.circ.cvb дом делать -ipfv -ss.circ.cvb закончить -pfv -3pl -3ds.cvb вверх.к -s.pred спать -hab -ev -intr.1sg
Then, after putting up a camp, I was tired and slept and apparently used to sleep all the way until they would put up yurts.
Потом на новой стоянке... я, оказывается, спала пока не закончат поставить ярангу, уставши.
(12)
Taŋ köldələk saγanaːrələk moll'əń:
ta -ŋ kel(u) -R(ə)lək saγanə -Aː -R(ə)lək mon -l'əl -j
dist -attr come -ss.ant.cvb sit -inch -ss.ant.cvb say -ev -intr.3
dist -attr прийти -ss.ant.cvb сидеть -inch -ss.ant.cvb сказать -ev -intr.3
He arrived, sat down and said:
Пришел, сел, потом говорит:
(22)
[nekud kudeči] Kudečiːllək tudel pileːrələk [kud] pańim.
* kude -jiː -R(ə)lək tude -l pileː -R(ə)lək poń -iː -m
* lie -tr -ss.ant.cvb 3sg -nom wipe -ss.ant.cvb leave -tr -tr.3
* лежать -tr -ss.ant.cvb 3sg -nom wipe -ss.ant.cvb оставить -tr -tr.3
He put them there, and then he wiped them clean and left (them there).
Pear story (TY1003) (22)
[nekud kudeči] Kudečiːllək tudel pileːrələk [kud] pańim.
* kude -jiː -R(ə)lək tude -l pileː -R(ə)lək poń -iː -m
* lie -tr -ss.ant.cvb 3sg -nom wipe -ss.ant.cvb leave -tr -tr.3
* лежать -tr -ss.ant.cvb 3sg -nom wipe -ss.ant.cvb оставить -tr -tr.3
He put them there, and then he wiped them clean and left (them there).
Pear story (TY1005) (19)
Anmərγi jaːloːlur l'eŋi manur, aa, čuŋnum.
anmərγi jaː -l -oːl -u -r l'e -ŋi mon -u -r aa čuŋ -nu -m
probably three -stat -res -0 -ss.circ.cvb be -intr.3pl say -0 -ss.circ.cvb intj count -ipfv -tr.3
probably три -stat -res -0 -ss.circ.cvb быть -intr.3pl сказать -0 -ss.circ.cvb intj count -ipfv -tr.3
He was counting and thought that there must have been three (baskets).
Picture elicitation (TY1204) (4)
Köːd'əd-öː kelullək oγoːdəγə paːd'əd-öːləŋ kelul.
köːd'ə -ND öː kel(u) -R(ə)lək oγ -oːl -dəγə paːd'ə -ND öː -lə -ŋ kel(u) -l
male -gen child come -ss.ant.cvb stand -stat -3ds.cvb female -gen child -pred -fc come -sf
male -gen ребенок прийти -ss.ant.cvb стоять -stat -3ds.cvb female -gen ребенок -pred -fc прийти -sf
When the boy came, he stood there, and a girl came.
Picture elicitation (TY1205) (4)
Maːrqən köde l'elə mairəŋ, pulgid'ilələ mairəŋ miraːnui.
maːrqə -ND köde l'e -lə moi -Rəŋ pulgid'ilə -lə moi -Rəŋ mira -nu -j
one -gen person hesit -acc hold -ss.sim.cvb plant -acc hold -ss.sim.cvb walk -ipfv -intr.3
один -gen человек hesit -acc держать -ss.sim.cvb plant -acc держать -ss.sim.cvb идти -ipfv -intr.3
A man is walking holding a thingo, holding a plant.