Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: cut. 8 total hits in 5 transcripts.
Conversation (TY0001) (4)
Qad'ir taŋ čuːdəγənə jaunoː tite čaur, čoγojələk jaunoː čaunur, tite čoγunəi, čoγunəi~rukun tite ŋoń, čoγunəi [ru], čoγuniːrə čaunul'əlŋaː tudeγənə.
qad'ir ta -ŋ čuːl -də -γənə jaunə -oː tite čoγ -r čoγ -jə -lək jaunə -oː čoγ -nu -r tite čoγu -n(ə) -j(ə) čoγu -n(ə) -j(ə) ~sukun tite (ŋ)ol -j čoγu -n(ə) -j(ə) čoγu -n(ə) -jiː -Rə čoγ -nun -l'əl -ŋa(m) tude -γənə
dp dist -attr meat -3poss.obl -def.acc all -o.pred like cut -ss.circ.cvb cut -n -ins all -o.pred cut -ipfv -ss.circ.cvb like thin -stat -s.ptcp thin -stat -s.ptcp ~nmlz like cop -intr.3 thin -stat -s.ptcp thin -stat -tr -ss.cond.sim.cvb cut -hab -ev -tr.3pl 3sg -def.acc
dp dist -attr мясо -3poss.obl -def.acc весь -o.pred любить резать -ss.circ.cvb резать -n -ins весь -o.pred резать -ipfv -ss.circ.cvb любить тонкий -stat -s.ptcp тонкий -stat -s.ptcp ~nmlz любить cop -intr.3 тонкий -stat -s.ptcp тонкий -stat -tr -ss.cond.sim.cvb резать -hab -ev -tr.3pl 3sg -def.acc
And they would cut all the meat, all with a knife, it was such thin, thin slices, thin, they cut it into thin slices.
И вот мясо всё резали, все ножом резали, разрезывали, тонкие полоски были, на тонкие полоски резали его.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Teńi čiːŋ, ee, köːd'əd-öːńə [pard'] paːd'əd-öː mə=saγanəŋi, čiːŋ [saːn] saːləŋ čaunuŋumlə, [saːn, saːn] saːn-d'auniːlək.
tu -Raː čiː -ŋ ee köːd'ə -ND öː -ńə paːd'ə -ND öː mə= saγanə -ŋi čiː -ŋ saːl -lə -ŋ čoγ -nu -ŋu -m(ə)lə saːl -ND čoγ -iː -lək
prox -adv people -fc intj male -gen child -s.com female -gen child aff= sit -intr.3pl people -fc tree -pred -fc cut -ipfv -3pl -of.3sg tree -gen cut -n -ins
prox -adv народ -fc intj male -gen ребенок -s.com female -gen ребенок aff= сидеть -intr.3pl народ -fc дерево -pred -fc резать -ipfv -3pl -of.3sg дерево -gen резать -n -ins
Here people, e, the boy and the girl are sitting, the people are cutting a tree, with a saw.
Picture elicitation (TY1207) (1)
Keipəpə saːlə čaunuŋumlə, kin keipə saːlə čaunuŋaː, maːrqoːlər [mə], mə=čamdiːm, öːrpəpə mə=joːraːnuŋi.
keipə -pə saːl -lə čoγ -nu -ŋu -m(ə)lə ki -ND keipə saːl -lə čoγ -nu -ŋa(m) maːrqə -oːl -ə -r mə= čambə -jiː -m öː -pə -pə mə= joːrə -nu -ŋi
man -pl tree -pred cut -ipfv -3pl -of.3sg two -gen man tree -acc cut -ipfv -tr.3pl one -stat -0 -s.pred aff= help -vblz.tr -tr.3 child -pl -pl aff= play -ipfv -intr.3pl
мужчина -pl дерево -pred резать -ipfv -3pl -of.3sg два -gen мужчина дерево -acc резать -ipfv -tr.3pl один -stat -0 -s.pred aff= помогать -vblz.tr -tr.3 ребенок -pl -pl aff= play -ipfv -intr.3pl
The men are cutting a tree, two people are cutting the tree, one is helping, and the children are playing.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Köːd'əd-öːrpə [...] saːn čilgələ l'eːnuŋaː, čaunuŋaː, kin [po], ee, kin köːd'əd-öː, saːn [pud'] čilgələ [saunuŋaː] čaunuŋaː, tan maːrqəll'ə buolla mər=aγoːń, kin paːd'əd-öː mə=joːraːnuŋi - играются, что ли? - mə=joːraːnuŋi.
köːd'ə -ND öː -pə saːl -ND čilgə -lə l'e -nu -ŋa(m) čoγ -nu -ŋa(m) ki -ND ee ki -ND köːd'ə -ND öː saːl -ND čilgə -lə čoγ -nu -ŋa(m) ta -n maːrqə -ND -l'ə buolla.Y mə -r= oγ -oːl -j ki -ND paːd'ə -ND öː mə= joːrə -nu -ŋi mə= joːrə -nu -ŋi
male -gen child -pl tree -gen branch -acc be -ipfv -tr.3pl cut -ipfv -tr.3pl two -gen intj two -gen male -gen child tree -gen branch -acc cut -ipfv -tr.3pl dist -adv one -gen -pert dp.Y aff -0= stand -stat -intr.3 two -gen female -gen child aff= play -ipfv -intr.3pl aff= play -ipfv -intr.3pl
male -gen ребенок -pl дерево -gen branch -acc быть -ipfv -tr.3pl резать -ipfv -tr.3pl два -gen intj два -gen male -gen ребенок дерево -gen branch -acc резать -ipfv -tr.3pl dist -adv один -gen -pert dp.Y aff -0= стоять -stat -intr.3 два -gen female -gen ребенок aff= play -ipfv -intr.3pl aff= play -ipfv -intr.3pl
Boys, they are, erm, cutting branches, two boys are cutting branches, one is standing, and two girls are playing, playing.
Picture elicitation (TY1201) (1)
Tuŋ jaːn köːd'əd-öː saːlə čaunuŋumlə, kin köːd'əd-öː, maːrqən köːd'əd-öː mər=aγoːń, öːrpəŋ, köːd'əd-öːńəi paːd'əd-öː [mesa] mə=saγanəŋi.
tu -ŋ jaː -ND köːd'ə -ND öː saːl -lə čaγ -nu -ŋu -m(ə)lə ki -ND köːd'ə -ND öː maːrqə -ND köːd'ə -ND öː mə -r= oγ -oːl -j öː -pə -ŋ köːd'ə -ND öː -ń(ə) -j(ə) paːd'ə -ND öː mə= saγanə -ŋi
prox -attr three -gen male -gen child tree -acc cut -ipfv -3pl -of.3sg two -gen male -gen child one -gen male -gen child aff -0= stand -stat -intr.3 child -pl -fc male -gen child -vblz.propr -s.ptcp female -gen child aff= sit -intr.3pl
prox -attr три -gen male -gen ребенок дерево -acc резать -ipfv -3pl -of.3sg два -gen male -gen ребенок один -gen male -gen ребенок aff -0= стоять -stat -intr.3 ребенок -pl -fc male -gen ребенок -vblz.propr -s.ptcp female -gen ребенок aff= сидеть -intr.3pl
These three boys are cutting a tree, two boys, one boy is standing, the children, a boy and a girl are standing.