Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: cup. 2 total hits in 2 transcripts.
Picture elicitation (TY1202) (1)
Jaːn köːd'əd-öː suskə mairəŋ aγoːlŋi, tan kin paːd'əd-öː saːl mairəŋ aγoːlŋi.
jaː -ND köːd'ə -ND öː suskə moi -Rəŋ oγ -oːl -ŋi ta -n ki -ND paːd'ə -ND öː saːl moi -Rəŋ oγ -oːl -ŋi
three -gen male -gen child cup hold -ss.sim.cvb stand -stat -intr.3pl dist -adv two -gen female -gen child tree hold -ss.sim.cvb stand -stat -intr.3pl
три -gen male -gen ребенок cup держать -ss.sim.cvb стоять -stat -intr.3pl dist -adv два -gen female -gen ребенок дерево держать -ss.sim.cvb стоять -stat -intr.3pl
Three boys stand holding cups, and two women stand holding poles.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Met ičoːlγənə tuŋ köːd'əd-öːŋ mə=lemelə ńaːrčəi~rukunək weːl'əlmələ, suskələ köiləsl'əlmələ, mə=lemelə=de. Taŋńigi eńeːgi l'elək saːlə meńdələk qad'ir pail'əlum.
met ičoː -lγənə tu -ŋ köːd'ə -ND öː -ŋ mə= neme -lə ńaːrčə -j(ə) ~sukun -ə -k weː -l'əl -m(ə)lə suskə -lə köilə -s(ə) -l'əl -m(ə)lə mə= neme -lə =də taŋnigi eńeː.E -gi l'e -lək saːl -lə meŃD' -R(ə)lək qad'ir pai -l'əl -u -m
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen child -fc aff= what -pred bad -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred do -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= what -pred =add then mother.E -3poss hesit -ins tree -acc take -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen ребенок -fc aff= что -pred плохой -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred делать -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= что -pred =add тогда мать.E -3poss hesit -ins дерево -acc взять -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
I saw how this boy did something bad, he broke a glas or something. Then his mother, erm, took a stick and beat him.