Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: come. 159 total hits in 27 transcripts.
My early life (9)
Taːt l'er, [kel mə=kelučəŋ] mə=kelujəŋ=de mə=kewečəŋ, staːdəŋin.
taːt l'ə-r kelu mə(r)=kelu-tə-jə(ŋ) mə(r)=kelu-jə(ŋ) =də mə(r)=kew-ej-jə(ŋ) stado.R-ŋiń
so be-SS.IMPF.CVB come EX=come-FUT-INTR.1SG EX=come-INTR.1SG=DP.E EX=go:away-PF-INTR.1SG herd.R-DAT
так быть-SS.ИМПФ.КОНВ прийти EX=прийти-ФУТ-ИНТР.1ЕД EX=прийти-ИНТР.1ЕД=DP.E EX=go:away-ПРФ-ИНТР.1ЕД herd.R-ДАТ
Therefore, as soon as I arrived, I left to the reindeer herd.
Поэтому, как приехал, сразу поехал в стадо.
Wild reindeer (14)
Taŋpək keluŋul.
ta-ŋ-p(ə)-(ə)k kelu-ŋu-l
DEM.DIST-FC-PL-FOC come-PL-SF
DEM.DIST-FC-МН-ФОК прийти-МН-SF
They returned.
Они вернулись.
Fire and the evil man (TY0003) (3)
Tuŋ köde mə=qadaːt köldələk čamunəŋ joŋońaːllək köll'əń.
tu-ŋ köde mə(r)=qa-daː-t kelu-rələk čomo-nə-ŋ joŋo-ńə-Aː-rələk kelu-l'əl-j
DEM.PROX-ATTR person EX=INTER-ADV-ABL come-SS.PF.CVB big-ADV-FC evilness-COM-INCH-SS.PF.CVB come-EV-INTR.3
DEM.PROX-ATTR человек EX=ИНТЕР-ADV-АБЛ прийти-SS.ПРФ.КОНВ большой-ADV-FC evilness-COM-ИНХ-SS.ПРФ.КОНВ прийти-EV-ИНТР.3
Once he returned very angry from somewhere.
Однажды он пришел откуда-то и был очень сердит.
Travelling to the tundra (3)
Tan əl=mörijək, kinoll'əlk tetin əl=man, virtal'ot mə=költej=də, əl=kölut du?
ta-n əl=möri-jək kin-ŋoll'əlk tet-ŋiń əl=mon-Ø vertolet mə(r)=kelu-t(ə)-j=də əl=kelu-t(ə)-Ø du
DEM.DIST-ADV NEG=hear-INTR.2SG who-SUBJ.FCI 2SG-DAT NEG=say-NEG.3 helicopter.R EX=come-FUT-INTR.3=DP.E NEG=come-FUT-NEG.3 or.Y
DEM.DIST-ADV НЕГ=слышать-ИНТР.2ЕД кто-СУБ.FCI 2ЕД-ДАТ НЕГ=сказать-НЕГ.3 helicopter.R EX=прийти-ФУТ-ИНТР.3=DP.E НЕГ=прийти-ФУТ-НЕГ.3 or.Y
Have you heard, has anybody told you whether the helicopter is going to arrive or not?
Ты не слышал, никто тебе не сказал, вертолет придет или не придет?
Conversation between siblings (TY0002) (6)
Ul'egə pulgəil.
ul'egə pulgə -(A)j -l
grass come.out -pfv -nmlz
grass прийти.из -pfv -nmlz
Overgrown with grass.
Травой заросла.
Conversation (TY0001) (54)
Kolïmskəi [vet] virtoːl'eːtlə kelul.
Kolymskoe.R vertolet.R -lə kel(u) -l
Kolymskoe.R helicopter.R -pred come -sf
Kolymskoe.R helicopter.R -pred прийти -sf
A helicopter came to Kolymskoe.
В Колымское прилетел вертолёт.
Picture elicitation (TY1204) (5)
Köːd'əd-öː kelullək oγoːdəγə paːd'əd-öːləŋ kelul.
köːd'ə -ND öː kel(u) -R(ə)lək oγ -oːl -dəγə paːd'ə -ND öː -lə -ŋ kel(u) -l
male -gen child come -ss.ant.cvb stand -stat -3ds.cvb female -gen child -pred -fc come -sf
male -gen ребенок прийти -ss.ant.cvb стоять -stat -3ds.cvb female -gen ребенок -pred -fc прийти -sf
When the boy came, he stood there, and a girl came.
Picture elicitation (TY1205) (2)
Taŋ saːlŋiń maːrqən paipək kelul.
ta -ŋ saːl -ŋiń maːrqə -ND paipə -k kel(u) -l
dist -attr tree -dat one -gen woman -mod.pred come -sf
dist -attr дерево -dat один -gen женщина -mod.pred прийти -sf
A woman approached this tree.
Picture elicitation (TY1209) (4)
Tadaːt maːrqən paipək kelul.
ta -Raː -t maːrqə -ND paipə -k kel(u) -l
dist -adv -adv.abl one -gen woman -mod.pred come -sf
dist -adv -adv.abl один -gen женщина -mod.pred прийти -sf
Then a woman came.
(3)
Tuŋ köde mə=qadaːt köldələk čamunəŋ joŋońaːllək köll'əń.
tu -ŋ köde mə= qa -Raː -t kel(u) -R(ə)lək čomo -(j)nə -ŋ joŋo -ń(ə) -Aː -R(ə)lək kel(u) -l'əl -j
prox -attr person aff= qu -adv -adv.abl come -ss.ant.cvb big -adv -fc anger -intr -inch -ss.ant.cvb come -ev -intr.3
prox -attr человек aff= qu -adv -adv.abl прийти -ss.ant.cvb большой -adv -fc anger -intr -inch -ss.ant.cvb прийти -ev -intr.3
Once he returned very angry from somewhere.
Однажды он пришел откуда-то и был очень сердит.