Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: com. 37 total hits in 13 transcripts.
Picture elicitation (TY1204) (5)
Teńi maːrqən paipə saγanəbulńə keluːnui, saγanəbulńə keluːnui, saγanəbulńə.
tu -Raː maːrqə -ND paipə saγanə -bul -ńə kel(u) -nu -j saγanə -bul -ńə kel(u) -nu -j saγanə -bul -ńə
prox -adv one -gen woman sit -n -s.com come -ipfv -intr.3 sit -n -s.com come -ipfv -intr.3 sit -n -s.com
prox -adv один -gen женщина сидеть -n -s.com прийти -ipfv -intr.3 сидеть -n -s.com прийти -ipfv -intr.3 сидеть -n -s.com
Here, a woman is coming with a chair, coming with a chair, with a chair.
Life story (TY0005) (6)
Waːwəčə aruːlək anńaːnaːjəŋ.
waːwəčə aruː -lək an -ńə -naː -jə(ŋ)
Russian word -ins speak -s.com -inch -intr.1sg
русский слово -ins говорить -s.com -inch -intr.1sg
I began to speak Russian.
По-русски начала говорить.
Conversation between siblings (TY0002) (6)
Taŋ paipəńəŋ eloːjij.
ta -ŋ paipə -ńə -ŋ eloːji -j
dist -attr woman -s.com -fc transport -tr.1pl
dist -attr женщина -s.com -fc transport -tr.1pl
I transported (them) with that woman.
Той женщиной таскали.
Conversation (TY0001) (7)
Tudeńə moːrqoːn, qad'ir eul'ə qad'ir kinńə ńeːd'itəm, mod'əŋ.
tude -ńə moːrqoːn qad'ir eul'ə qad'ir kin -ńə ńeː -(uː)ji -t(ə) -m mon -jə(ŋ)
3sg -s.com only dp not.be(neg.3) dp who -s.com call -pluract -fut -inter.1sg say -intr.1sg
3sg -s.com only dp не.быть(neg.3) dp кто -s.com звать -pluract -fut -inter.1sg сказать -intr.1sg
Only with her, otherwise there is noone I could talk to, I said.
Только с ней, нет больше с кем поговорить, говорю.
Picture elicitation (TY1207) (2)
Paipəńəŋ keipələŋ aγoːlul.
paipə -ńə -ŋ keipə -lə -ŋ oγ -oːl -u -l
woman -s.com -fc man -pred -fc stand -stat -0 -sf
женщина -s.com -fc мужчина -pred -fc стоять -stat -0 -sf
A woman and a man are standing.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Maːrqən keipəńəŋ maːrqən paipə mə=ńeːd'inuŋi.
maːrqə -ND keipə -ńə -ŋ maːrqə -ND paipə mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi
one -gen man -s.com -fc one -gen woman aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl
один -gen мужчина -s.com -fc один -gen женщина aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl
A girl and a boy are talking (sc. to each other).
Picture elicitation (TY1209) (2)
Maːrqən keipəńəŋ maːrqən paipə mə=ńeːd'inuŋi.
maːrqə -ND keipə -ńə -ŋ maːrqə -ND paipə mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi
one -gen man -s.com -fc one -gen woman aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl
один -gen мужчина -s.com -fc один -gen женщина aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl
A man and a woman are talking
Picture elicitation (TY1200) (1)
Mə=ńeːd'inuŋi. Maːrqən paːd'əd-öː köːd'əd-öːńəŋ mə=ńeːd'inui.
mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi maːrqə -ND paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -ńə -ŋ mə= ńeː -(uː)ji -nu -j
aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl one -gen female -gen child male -gen child -s.com -fc aff= call -pluract -ipfv -intr.3
aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl один -gen female -gen ребенок male -gen ребенок -s.com -fc aff= звать -pluract -ipfv -intr.3
They are talking. A boy and a girl are talking.
Picture elicitation (TY1206) (3)
Apanəlaːńəŋ [kö], ee, [apalə], ee, apanəlaːńəŋ peldudeː mə=lemeγət [mə], ee, mər=il'iteːnaːl'əlŋaː, taːt l'er peldudeːgi, [...] aduŋ paipəŋ meńdələk pail'əń.
apanəlaː -ńə -ŋ ee ee apanəlaː -ńə -ŋ peldudeː mə= neme -γət ee mə= il'i -tə -naː -l'əl -ŋa(m) taːt l'e -r peldudeː -gi adu -ŋ paipə -ŋ meŃD' -R(ə)lək pai -l'əl -j
old.woman -s.com -fc .fc intj intj old.woman -s.com -fc old.man aff= what -abl intj aff= scold -caus -inch -ev -tr.3pl so be -ss.circ.cvb old.man -3poss vis -attr woman -fc take -ss.ant.cvb hit -ev -intr.3
старый.женщина -s.com -fc .fc intj intj старый.женщина -s.com -fc старый.мужчина aff= что -abl intj aff= scold -caus -inch -ev -tr.3pl так быть -ss.circ.cvb старый.мужчина -3poss vis -attr женщина -fc взять -ss.ant.cvb hit -ev -intr.3
A husband and a wife, a wife, began to quarrel about something, therefore the husband [...], that woman took (?) and beat (him).
(1)
Taŋ paːd'əd-öːńəŋ, tittə kedelγənə amutnəŋ əl=, əl=jöːr, [tile name] köːd'əd-öː mə=naγai.
ta -ŋ paːd'ə -ND öː(ŋ) -ńə(ŋ) tittə kedel -γənə ama -oːl -(j)nə(ŋ) əl= əl= jöː -r köːd'ə -ND öː(ŋ) mə= naγa -j
dist -attr female -gen child -s.com.fc 3pl.gen body -def.acc good -stat -adv.fc neg= neg= see -ss.circ.cvb male -gen child aff= fall -intr.3
dist -attr female -gen ребенок -s.com.fc 3pl.gen body -def.acc хороший -stat -adv.fc neg= neg= видеть -ss.circ.cvb male -gen ребенок aff= fall -intr.3
With that girl, erm, they didn't see each other well, and the boy fell down.