Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: climb. 18 total hits in 9 transcripts.
Pear story (TY1004) (1)
Aha, saːlγət, quːdəirələk?
aha saːl -γət quː -RAi -R(ə)lək
intj tree -abl climb -intr.punct -ss.ant.cvb
intj дерево -abl climb -intr.punct -ss.ant.cvb
Yeah, from a tree - he climbed up?
Picture elicitation (TY1204) (1)
Ködeŋ saγanəbulγə quːdəinui.
köde -ŋ saγanə -bul -γə quː -RAi -nu -j
person -fc sit -n -loc climb -intr.punct -ipfv -intr.3
человек -fc сидеть -n -loc climb -intr.punct -ipfv -intr.3
A man is climbing on a chair.
Pear Story (TY1001) (2)
Taŋ puren [ej], saːl, quːd'ibələ quːd'irəŋ puret [s] pureːlə aptaːnuŋaː.
ta -ŋ pure -n saːl quː -(uː)ji -b(ə) -lə quː -(uː)ji -Rəŋ pure -t pureː -lə aptə -nu -ŋa(m)
dist -attr above -adv.prol tree climb -pluract -hab.nmlz -acc climb -pluract -ss.sim.cvb above -adv.abl berry -acc collect -ipfv -tr.3pl
dist -attr над -adv.prol дерево climb -pluract -hab.nmlz -acc climb -pluract -ss.sim.cvb над -adv.abl berry -acc collect -ipfv -tr.3pl
That, above, tree, they climb a ladder and pick berries from above.
Pear story (TY1000) (3)
Tuŋ köde taːt quːdəirələk mər=aptaːnum l'eː
tu -ŋ köde(ŋ) taːt quː -RAi -R(ə)lək mə -r= aptə -nu -m l'eː
prox -attr person so climb -intr.punct -ss.ant.cvb aff -0= collect -ipfv -tr.3 ptl
prox -attr человек так climb -intr.punct -ss.ant.cvb aff -0= collect -ipfv -tr.3 ptl
The man climbed (the ladder) and collected (pears).
Pear story (TY1002) (3)
Kuderəllək waːji laiγudəŋ čanduŋ quːdəč.
kude -R(ə) -R(ə)lək waːj lajaː -(lə)G(u)də čandə -ŋ quː -RAi -j
lie -tr -ss.ant.cvb also behind -adv.dir up -fc climb -intr.punct -intr.3
лежать -tr -ss.ant.cvb тоже за -adv.dir вверх -fc climb -intr.punct -intr.3
He put them (there) and then went up again.
(3)
Pańillək waːj aptaːčəm, [k a] aptaːlŋiń puren quːdəč.
poń -iː -R(ə)lək waːj aptə -(iː)čə -m aptə -l -ŋiń pure -n quː -RAi -j
leave -tr -ss.ant.cvb also collect -purp -tr.3 collect -nmlz -dat above -adv.prol climb -intr.punct -intr.3
оставить -tr -ss.ant.cvb тоже collect -purp -tr.3 collect -nmlz -dat над -adv.prol climb -intr.punct -intr.3
He left (them) and went to collect again, he climbed up to collect (them).
Pear story (TY1003) (3)
Pańillək waːj aptaːčəm, [k a] aptaːlŋiń puren quːdəč.
poń -iː -R(ə)lək waːj aptə -(iː)čə -m aptə -l -ŋiń pure -n quː -RAi -j
leave -tr -ss.ant.cvb also collect -purp -tr.3 collect -nmlz -dat above -adv.prol climb -intr.punct -intr.3
оставить -tr -ss.ant.cvb тоже collect -purp -tr.3 collect -nmlz -dat над -adv.prol climb -intr.punct -intr.3
He left (them) and went to collect again, he climbed up to collect (them).
Finite story (TY1007) (1)
[kel] Kelullək čiːpulgi, čiːlə... qomońəi sukunńəi köde [ma el] əl=quːsəilbuń.
kel(u) -R(ə)lək čiː -p(ul) -gi čiː -lə qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde əl= quː -sAi -(l)buń
come -ss.ant.cvb people -pl -3poss people -acc green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
прийти -ss.ant.cvb народ -pl -3poss народ -acc green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
When they arrived, the men, the men ... the man dressed in green didn't want to jump.
Finite story (TY1010) (1)
Tadaːt, əə, ńamučəńd'ə köde l'ei, l'eŋiń, əə, jarqəd~el'ilŋiń uːrələk moiŋaː taŋ sukunə. Taŋ ńamučə~rukun, ńamučəńd'ə köde waːji əl=quːsəilbuń, mər=iŋeːm.
ta -Raː -t əə ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde l'e -j l'e -ŋiń əə jarqə -ND el'il -ŋiń uː -R(ə)lək moi -ŋa(m) ta -ŋ sukun -lə ta -ŋ ńamučə ˇ~sukun ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj əl= quː -sAi -(l)buń mə -r= iŋeː -m
dist -adv -adv.abl hesit redness -vblz.propr -s.ptcp person hesit -intr.3 hesit -dat hesit ice -gen opening -dat go -ss.ant.cvb hold -tr.3pl dist -attr thing -acc dist -attr redness ~nmlz redness -vblz.propr -s.ptcp person also neg= climb -tr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
dist -adv -adv.abl hesit redness -vblz.propr -s.ptcp человек hesit -intr.3 hesit -dat hesit ice -gen opening -dat идти -ss.ant.cvb держать -tr.3pl dist -attr вещь -acc dist -attr redness ~nmlz redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже neg= climb -tr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
Then, uhm, the red man, uhm, they went to his window and held that cloth. The red one, the red man also didn't want to jump, he was afraid.