Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: circ. 95 total hits in 13 transcripts.
Finite story (TY1011) (3)
Taːt qad'ir qomońəi ködeŋiń maːlək uːŋi, əə, torońəi ködeŋiń, taŋ tudel koːmnətədəγə matinə mər=edeːnaːl'əń, taːt l'er mə=quːsəč.
taːt qad'ir qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń maːlək uː -ŋi əə toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń ta -ŋ tude -ND komnata.R -də -γə motinə mə -r= eND -Aː -naː -l'əl -j taːt l'e -r mə= quːsə -(A)j -j
so dp green/blue -intr -s.ptcp person -dat dp go -intr.3pl hesit black -intr -s.ptcp person -dat dist -attr 3sg -gen room.R -3poss.obl -loc already aff -0= burn -intr.punct -inch -ev -intr.3 so be -ss.circ.cvb aff= jump -pfv -intr.3
так dp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat dp идти -intr.3pl hesit черный -intr -s.ptcp человек -dat dist -attr 3sg -gen room.R -3poss.obl -loc уже aff -0= burn -intr.punct -inch -ev -intr.3 так быть -ss.circ.cvb aff= прыгать -pfv -intr.3
Then they went to the green man, ehm, to the black man, his room had already began to burn, so he jumped.
Finite story (TY1010) (1)
Tadaːt, l'eŋiń, ńamučəńd'ə köde aːwər, l'eŋ, [aːw] ńamučəńd'ə ködeŋiń sespədəγənə paidum, mönd'əsəilŋiń. Tudel waːj mər=aːwəi, [möńd'əil] əl=mönd'əilbuń.
ta -Raː -t l'e -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -r l'e -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γənə pai -du -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -l -ŋiń tude -l waːj mə -r= aːwə -j əl= mönd'ə -(A)j -(l)buń
dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp person sleep -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom also aff -0= sleep -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp человек спать -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom тоже aff -0= спать -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
Then, to that one, the red man was asleep, uhm, he knocked on the red man's door, to wake him up. But he was also asleep and wouldn't wake up.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Maːrqən keipə [jawult] jawulγən ölkeːnui, maːrqən keipə laujəγə, laujəγə (плавать у нас, mm), laujəγə [lau] maːrqəd öː joːraːnui, tadaːt teńi maːrqən paipə anaːn amdur jawul čičirkən ölkeːnui, ee, это, оказывается, tuŋ [kö] köde, keipə jawul čičirkən mə=miraːnui, paipə mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND keipə jawul -γən ölkə -nu -j maːrqə -ND keipə laujə -γə laujə -γə laujə -γə maːrqə -ND öː joːrə -nu -j ta -Raː -t tu -Raː maːrqə -ND paipə anaːn amdu -r jawul čičirkə -n ölkə -nu -j ee tu -ŋ köde keipə jawul čičirkə -n mə= mira -nu -j paipə mə= ölkə -nu -j
one -gen man road -prol run -ipfv -intr.3 one -gen man water -loc water -loc water -loc one -gen child play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv one -gen woman very hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol run -ipfv -intr.3 intj prox -attr person man road length -adv.prol aff= walk -ipfv -intr.3 woman aff= run -ipfv -intr.3
один -gen мужчина road -prol бежать -ipfv -intr.3 один -gen мужчина вода -loc вода -loc вода -loc один -gen ребенок play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv один -gen женщина очень hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol бежать -ipfv -intr.3 intj prox -attr человек мужчина road length -adv.prol aff= идти -ipfv -intr.3 женщина aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) A man is running on the road, a man in water, in water... a child is playing in the water, then, here, a woman is runing very quickly along the road, erm, apparently, this man, he is walking along the road, and the woman is running.