Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: child. 236 total hits in 22 transcripts.
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Tuŋ lögitəllək, əə, ten lukunburəbəγat, l'ələŋ, "Jawnər [amoː], mitqa jawnər teńi amoːγan, nemeŋoll'əlk, jawnər, mit oːd oːrpəpteː jawnər amutnəŋ ewrəŋuγan", mandəŋ lögiteːnull'əlŋaː.
tu-ŋ lögi-t(ə)-rələk əə tu-n lukul-N pure-bə-γa-t l'ə-lə-ŋ jawnə-r am-oːl mit-γa jawnə-r teńi am-oː(l)-γan neme-ŋoll'əlk jawnə-r mit oː-N oː-p(ə)-p(ə)-deː jawnə-r am-oː(l)-j(ə)-nə-ŋ ewrə-ŋu-γan mon-rə-ŋ lögi-t(ə)-nun-l'əl-ŋaː
DEM.PROX-ATTR eat-CAUS-SS.PF.CVB HESIT DEM.PROX-ADV earth-GEN above-LOC.NMLZ-LOC-ABL HESIT-FOC-FC all-S good-STAT 1PL-LOC all-S DEM.PROX.LOC good-STAT-IMP.3 what-S.FCI all-S 1PL child-GEN child-PL-PL-DIM all-S good-STAT-PTC-ADV-FC walk-PL-IMP.3 say-SS.IMPF.CVB-FC eat-CAUS-HAB-EV-TR.3PL
DEM.PROX-ATTR есть-CAUS-SS.ПРФ.КОНВ HESIT DEM.PROX-ADV earth-ГЕН над-ЛОК.НМЛЗ-ЛОК-АБЛ HESIT-ФОК-FC весь-S хороший-STAT 1МН-ЛОК весь-S DEM.PROX.ЛОК хороший-STAT-ИМП.3 что-S.FCI весь-S 1МН ребенок-ГЕН ребенок-МН-МН-ДИМ весь-S хороший-STAT-ПРИЧ-ADV-FC идти-МН-ИМП.3 сказать-SS.ИМПФ.КОНВ-FC есть-CAUS-ХАБ-EV-TR.3МН
When they finished feeding the fire, from that place, uhm, they fed with the words: "Everything, may everything be good for us here, nothing, all, may all our grandchildren live well".
Когда кормили, с этой местности, это, "Все, нам все здесь пусть будет хорошо, ничто, наши внуки все пусть хорошо живут",-с такими словами кормили.
Picture elicitation (TY1204) (17)
Pai(pə), köːd'əd-öː tuŋ paːd'əd-öːŋiń saːləŋ [tad] tadimlə.
paipə köːd'ə -ND öː tu -ŋ paːd'ə -ND öː -ŋiń saːl -lə -ŋ taND -jiː -m(ə)lə
woman male -gen child prox -attr female -gen child -dat tree -pred -fc give -tr -of.3sg
женщина male -gen ребенок prox -attr female -gen ребенок -dat дерево -pred -fc дать -tr -of.3sg
Woman, the boy gave that girl a stick.
Finite story (TY1008) (12)
Teńi köːd'əd-öːrpə [...], öː, nimeγə l'ei öːrpəγənə "Quːsəiŋik" manŋi; əl=quːsəilbuńŋu.
tu -Raː köːd'ə -ND öː -pə öː nime -γə l'e -j(ə) öː -pə -γənə quːsə -(A)j -ŋi -k mon -ŋi əl= quːsə -(A)j -(l)buń -ŋu
prox -adv male -gen child -pl child house -loc be -s.ptcp child -pl -def.acc jump -pfv -pl -imp.2 say -intr.3pl neg= jump -pfv -des -3pl(neg.3)
prox -adv male -gen ребенок -pl ребенок дом -loc быть -s.ptcp ребенок -pl -def.acc прыгать -pfv -pl -imp.2 сказать -intr.3pl neg= прыгать -pfv -des -3pl(neg.3)
Then the boys [...] children, they said to the children who were in the house "Jump!". They didn't want to jump.
Conversation between siblings (TY0002) (3)
Mm, maːrqən sukun-mol'γəl öːrpək.
mm maːrqə -ND sukun mol'γəl öː -pə -k
intj one -gen year joint child -pl -mod.pred
intj один -gen год сустав ребенок -pl -mod.pred
Mm, they were one-year old children.
Да, были годовалыми детьми.
Picture elicitation (TY1207) (7)
Paipəŋ köːd'əd-öːlə paimələ.
paipə -ŋ köːd'ə -ND öː -lə pai -m(ə)lə
woman -fc male -gen child -pred hit -of.3sg
женщина -fc male -gen ребенок -pred hit -of.3sg
A woman hit a child.
(12)
Köːd'əd-öːŋ [a a] mər=aːrəč.
köːd'ə -ND öː(ŋ) mə -r= aː -RAi -j
male -gen child.fc aff -0= stop -tr.punct -intr.3
male -gen ребенок.fc aff -0= остановиться -tr.punct -intr.3
The boy stopped.
Pear story (TY1003) (12)
Köːd'əd-öːŋ [a a] mər=aːrəč.
köːd'ə -ND öː(ŋ) mə -r= aː -RAi -j
male -gen child.fc aff -0= stop -tr.punct -intr.3
male -gen ребенок.fc aff -0= остановиться -tr.punct -intr.3
The boy stopped.
Pear Story (TY1001) (7)
Pureːpəgi pömörčil'əlŋudəγə tadaː, wol'dəγə, əə, l'elək, joːraːnui öːrpə, köːd'əd-öːrpə, l'ukud öːrpə waːj l'eŋi.
pureː -pə -gi pömö -R(ə) -(uː)ji -l'əl -ŋu -dəγə ta -Raː wal' -də -γə əə l'e -lək joːrə -nu -j(ə) öː -pə köːd'ə -ND öː -pə juku -ND öː -pə waːj l'e -ŋi
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp child -pl male -gen child -pl small -gen child -pl also be -intr.3pl
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp ребенок -pl male -gen ребенок -pl маленький -gen ребенок -pl тоже быть -intr.3pl
The berries rolled away there, around him, erm, and some children that were playing, boys, little children, were also there.
Pear story (TY1000) (6)
Taŋ, tuŋ öː, tuŋ öːrpə, tuŋ uːrələk [tut tit] tude könməpulŋiń tadim.
ta -ŋ tu -ŋ öː(ŋ) tu -ŋ öː(ŋ) -pə(ŋ) tu -ŋ uː -R(ə)lək tude könmə -p(ul) -ŋiń taND -iː -m
dist -attr prox -attr child prox -attr child -pl prox -attr go -ss.ant.cvb 3sg.gen other -pl -dat give -tr -tr.3
dist -attr prox -attr ребенок prox -attr ребенок -pl prox -attr идти -ss.ant.cvb 3sg.gen другой -pl -dat дать -tr -tr.3
That boy, these boys, this boy went (sc. there) and gave (sc. pears) to his friends.
Picture elicitation (TY1209) (6)
Tuŋ, tuŋ paːd'əd-öː keipələ painum.
tu -ŋ tu -ŋ paːd'ə -ND öː keipə -lə pai -nu -m
prox -attr prox -attr female -gen child man -acc hit -ipfv -tr.3
prox -attr prox -attr female -gen ребенок мужчина -acc hit -ipfv -tr.3
(Who is the girl hitting?) This girl is hitting a man.